Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 4 > Tiếng Anh 4 > Tiếng Anh 4 (Chính thức) >


Unit 1. Nice to see you again (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. I'm from Japan (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. What day is it today? (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Thumbnail

 • Unit 4. When's your birthday? (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 5. Can you swim? (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 1 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 6. Where's your school? (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7. What do you like doing? (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. What subjects do you have today? (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9. What are they doing? (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Where were you yesterday? (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 11. What time is it? (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 12. What does your father do? (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 13. Would you like some milk? (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 14. What does he look like? (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 15. When's Children's Day? (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 16. Let's go to the bookshop (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 17. How much is the T-shirt? (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 18. What's your phone number? (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 19. What animal do you want to see? (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 20. What are you going to do this summer? (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 4 (1 bài)
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0