Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Tiếng Anh > Sách Chính thức > Tiếng Anh 9 >


Unit 1. Local environment. Lesson 1. Getting started (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 1. Local environment. Lesson 2. A closer look 1 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 1. Local environment. Lesson 3. A closer look 2 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 1. Local environment. Lesson 4. Communication (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 1. Local environment. Lesson 5. Skills 1 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 1. Local environment. Lesson 6. Skills 2 (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 1. Local environment. Lesson 7. Looking back and project (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. City life. Lesson 1. Getting started (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. City life. Lesson 2. A closer look 1 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. City life. Lesson 3. A closer look 2 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. City life. Lesson 4. Communication (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. City life. Lesson 5. Skills 1 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. City life. Lesson 6. Skills 2 (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 2. City life. Lesson 7. Looking back and project (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. Teen stress and pressure. Lesson 1. Getting started (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. Teen stress and pressure. Lesson 2. A closer look 1 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. Teen stress and pressure. Lesson 3. A closer look 2 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. Teen stress and pressure. Lesson 4. Communication (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. Teen stress and pressure. Lesson 5. Skills 1 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. Teen stress and pressure. Lesson 6. Skills 2 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. Teen stress and pressure. Lesson 7. Looking back and project (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 1. Unit 1, unit 2, unit 3. Lesson 1. Language (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 1. Unit 1, unit 2, unit 3. Lesson 2. Skills (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. Life in the past. Lesson 1. Getting started (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. Life in the past. Lesson 2. A closer look 1 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. Life in the past. Lesson 3. A closer look 2 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. Life in the past. Lesson 4. Communication (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. Life in the past. Lesson 5. Skills 1 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. Life in the past. Lesson 6. Skills 2 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. Life in the past. Lesson 7. Looking back and project (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 5. Wonders of Viet Nam. Lesson 1. Getting started (7 bài)
 • Slide0
 • Thumbnail
 • Slide0

 • Unit 5. Wonders of Viet Nam. Lesson 2. A closer look 1 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 5. Wonders of Viet Nam. Lesson 3. A closer look 2 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 5. Wonders of Viet Nam. Lesson 4. Communication (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 5. Wonders of Viet Nam. Lesson 5. Skills 1 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 5. Wonders of Viet Nam. Lesson 6. Skills 2 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 5. Wonders of Viet Nam. Lesson 7. Looking back and project (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 6. Viet Nam: Then and now. Lesson 1. Getting started (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 6. Viet Nam: Then and now. Lesson 2. A closer look 1 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 6. Viet Nam: Then and now. Lesson 3. A closer look 2 (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 6. Viet Nam: Then and now. Lesson 4. Communication (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 6. Viet Nam: Then and now. Lesson 5. Skills 1 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 6. Viet Nam: Then and now. Lesson 6. Skills 2 (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 6. Viet Nam: Then and now. Lesson 7. Looking back and project (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 2. Unit 4, unit 5, unit 6. Lesson 1. Language (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 2. Unit 4, unit 5, unit 6. Lesson 2. Skills (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 7. Recipes and eating habits. Lesson 1. Getting started (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7. Recipes and eating habits. Lesson 2. A closer look 1 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7. Recipes and eating habits. Lesson 3. A closer look 2 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7. Recipes and eating habits. Lesson 4. Communication (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7. Recipes and eating habits. Lesson 5. Skills 1 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7. Recipes and eating habits. Lesson 6. Skills 2 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7. Recipes and eating habits. Lesson 7. Looking back and project (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. Tourism. Lesson 1. Getting started (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. Tourism. Lesson 2. A closer look 1 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. Tourism. Lesson 3. A closer look 2 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. Tourism. Lesson 4. Communication (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. Tourism. Lesson 5. Skills 1 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. Tourism. Lesson 6. Skills 2 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. Tourism. Lesson 7. Looking back and project (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9. English in the world. Lesson 1. Getting started (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9. English in the world. Lesson 2. A closer look 1 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9. English in the world. Lesson 3. A closer look 2 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9. English in the world. Lesson 4. Communication (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9. English in the world. Lesson 5. Skills 1 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9. English in the world. Lesson 6. Skills 2 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9. English in the world. Lesson 7. Looking back and project (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 3. Unit 7, unit 8, unit 9. Lesson 1. Language (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 3. Unit 7, unit 8, unit 9. Lesson 2. Skills (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Space travel. Lesson 1. Getting started (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Space travel. Lesson 2. A closer look 1 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Space travel. Lesson 3. A closer look 2 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Space travel. Lesson 4. Communication (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 10. Space travel. Lesson 5. Skills 1 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Space travel. Lesson 6. Skills 2 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Space travel. Lesson 7. Looking back and project (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 11. Changing roles in society. Lesson 1. Getting started (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 11. Changing roles in society. Lesson 2. A closer look 1 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 11. Changing roles in society. Lesson 3. A closer look 2 (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 11. Changing roles in society. Lesson 4. Communication (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 11. Changing roles in society. Lesson 5. Skills 1 (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 11. Changing roles in society. Lesson 6. Skills 2 (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 11. Changing roles in society. Lesson 7. Looking back and project (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 12. My future career. Lesson 1. Getting started (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 12. My future career. Lesson 2. A closer look 1 (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 12. My future career. Lesson 3. A closer look 2 (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 12. My future career. Lesson 4. Communication (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 12. My future career. Lesson 5. Skills 1 (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 12. My future career. Lesson 6. Skills 2 (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 12. My future career. Lesson 7. Looking back and project (1 bài)
 • Slide0

 • Review 4. Unit 10, unit 11, unit 12. Lesson 1. Language (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 4. Unit 10, unit 11, unit 12. Lesson 2. Skills (1 bài)
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (3 bài)
 • Slide0
 • Word-logo
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0