Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 1 > Toán học 1 >


Tiết học đầu tiên (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhiều hơn, ít hơn (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hình vuông, hình tròn (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hình tam giác (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các số 1, 2, 3 (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các số 1, 2, 3, 4, 5 (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bé hơn. Dấu < (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Lớn hơn. Dấu > (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bằng nhau. Dấu = (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số 6 (99 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số 7 (82 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số 8 (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số 9 (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số 0 (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số 10 (108 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 3 (221 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 4 (263 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 5 (332 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số 0 trong phép cộng (185 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 3 (283 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 4 (278 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 5 (165 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số 0 trong phép trừ (190 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 6 (395 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 6 (195 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 7 (202 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 7 (106 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 8 (141 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 8 (88 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 9 (167 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 9 (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 10 (202 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 10 (137 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 (125 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Điểm. Đoạn thẳng (76 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Độ dài đoạn thẳng (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thực hành: Đo độ dài (1 bài)
 • Slide0

 • Một chục. Tia số (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Mười một, mười hai (77 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Mười ba, mười bốn, mười lăm (75 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hai mươi. Hai chục (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng dạng 14+3 (112 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ dạng 17-3 (100 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ dạng 17-7 (90 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài toán có lời văn (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Giải toán có lời văn (178 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Xăng-ti-mét. Đo độ dài (62 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các số tròn chục (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Cộng các số tròn chục (169 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Trừ các số tròn chục (99 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình (103 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các số có hai chữ số (154 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • So sánh các số có hai chữ số (88 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bảng các số từ 1 đến 100 (106 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Giải toán có lời văn (tiếp theo) (120 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ) (77 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) (125 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các ngày trong tuần lễ (62 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Đồng hồ. Thời gian (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập: Các số đến 10 (75 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập: Các số đến 100 (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 10 (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 13 (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 16 (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 21 (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 24 (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 25 (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 38 (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 40 (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 42 (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 45 (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 48 (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 50 (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 52 (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 53 (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 55 (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 57 (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 60 (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 62 (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 63 (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 64 (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 67 (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 70 (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 75 (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 80 (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 82 (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 85 (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 88 (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 89 (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 90 (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 91 (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 92 (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 109 (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 111 (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 113 (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 114 (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 121 (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 122 (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 124 (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 125 (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 128 (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 130 (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 132 (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 135 (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 144 (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 146 (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 147 (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 150 (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 151 (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 152 (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 156 (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 157 (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 160 (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 163 (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 167 (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 168 (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 169 (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 178 (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 179 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 180 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 181 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thực hành Trang 165 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (677 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (92 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0