Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 2 > Toán học 2 >


Ôn tập các số đến 100 (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo) (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số hạng - Tổng (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Đề - xi - mét (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số bị trừ - Số trừ - Hiệu (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng có tổng bằng 10 (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • 26 + 4; 36 + 24 (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • 9 cộng với một số: 9 + 5 (100 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • 29 + 5 (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • 49 + 25 (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • 8 cộng với một số: 8 + 5 (66 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • 28 + 5 (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • 38 + 25 (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hình chữ nhật - Hình tứ giác (106 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài toán về nhiều hơn (84 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • 7 cộng với một số: 7 + 5 (77 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • 47 + 5 (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • 47 + 25 (66 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài toán về ít hơn (106 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ki - lô - gam (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • 6 cộng với một số: 6 + 5 (129 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • 26 + 5 (102 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • 36 + 15 (98 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bảng cộng (62 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng có tổng bằng 100 (165 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Lít (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tìm một số hạng trong một tổng (190 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số tròn chục trừ đi một số (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • 11 trừ đi một số: 11 - 5 (152 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • 31 - 5 (84 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • 51 - 15 (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • 12 trừ đi một số: 12 - 8 (187 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • 32 - 8 (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • 52 - 28 (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tìm số bị trừ (106 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • 13 trừ đi một số: 13 - 5 (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • 33 - 5 (93 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • 53 - 15 (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • 14 trừ đi một số: 14 - 8 (102 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • 34 - 8 (68 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • 54 - 18 (73 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • 15, 16,17,18 trừ đi một số (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9 (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29 (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bảng trừ (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • 100 trừ đi một số (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tìm số trừ (125 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Đường thẳng (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngày, giờ (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thực hành xem đồng hồ (90 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngày, tháng (70 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thực hành xem lịch (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về phép cộng và phép trừ (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về hình học (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về đo lường (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về giải toán (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tổng của nhiều số (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép nhân (90 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thừa số - Tích (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bảng nhân 2 (189 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bảng nhân 3 (115 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bảng nhân 4 (115 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bảng nhân 5 (142 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép chia (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bảng chia 2 (133 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Một phần hai (99 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số bị chia - Số chia - Thương (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bảng chia 3 (197 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Một phần ba (73 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tìm một thừa số của phép nhân (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bảng chia 4 (103 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Một phần tư (123 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bảng chia 5 (103 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Một phần năm (97 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Giờ, phút (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thực hành xem đồng hồ (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tìm số bị chia (163 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác (181 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số 1 trong phép nhân và phép chia (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số 0 trong phép nhân và phép chia (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Đơn vị, chục, trăm, nghìn (84 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • So sánh các số tròn trăm (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các số tròn chục từ 110 đến 200 (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các số từ 101 đến 110 (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các số từ 111 đến 200 (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các số có ba chữ số (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • So sánh các số có ba chữ số (75 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Mét (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ki - lô - mét (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Mi-li-mét (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị . (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tiền Việt Nam (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 (tiếp theo) (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về phép cộng và phép trừ (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về phép nhân và phép chia (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về phép nhân và phép chia (tiếp theo) (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về đại lượng (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về hình học (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về hình học (tiếp theo) (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các Bài giảng khác thuộc Chương trình Toán 2 (934 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 6 (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 8 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 10 (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 10 (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 11 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 14 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 18 (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 22 (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 25 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 29 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 31 (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 33 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 37 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 39 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 43 (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 44 (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 46 (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 51 (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 55 (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 60 (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 64 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 68 (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 70 (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 74 (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 75 (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 81 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 88 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 89 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 90 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 96 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 98 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 100 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 102 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 104 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 105 (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 106 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 111 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 115 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 117 (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 120 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 123 (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 124 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 127 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 129 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 131 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 134 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 135 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 136 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 149 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 154 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 159 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 164 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 165 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 166 (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 167 (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 180 (1 bài)
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (324 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (112 bài)
 • Word-logo
 • Slide0
 • Slide0