Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

100 de on thi tot nghiep

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: suu tam
Người gửi: Nguyễn Ngọc Sơn
Ngày gửi: 22h:09' 03-09-2009
Dung lượng: 602.1 KB
Số lượt tải: 21
Số lượt thích: 0 người

Thi tốt nghiệp THPT
Thời gian làm bài: 60 phút


Nội dung sau đây dùng cho câu 1 đến câu 5:
Choose the word in each group which has the main stress on a different syllable from the others.

Câu 1
A. literary B. passenger C. ridiculous D. injury

Câu 2
A. perfectly B. contaminate C. delicacy D. preference

Câu 3
A. obstacle B. obscure C. obsession D. oblivious

Câu 4
A. meditate B. loneliness C. essential D. popular

Câu 5
A. geometry B. economy C. politics D. diameter

Câu 6
I would like to put ___ a new proposal.
A. in B. up C. through D. forward

Câu 7
Three students were absent _____ class yesterday.
A. on B. from C. with D. for

Câu 8
The motorist must have run ___ the fox without noticing.
A. out B. on C. over D. up

Câu 9
How much should I charge .................... giving her all that advice?
A. by B. because of C. owing to D. for

Câu 10
Pride will make you.......... useful advice.
A. rejecting B. reject C. to reject D. rejected

Câu 11
.......... did he travel ? 1,600 miles.
A. How long B. How long ago C. How many further D. How far

Câu 12
If she ........ me, I would marry her.
A. were loving B. loves C. had loved D. loved

Câu 13
My father wants to build a new house. He always thinks about it.
- My father always thinks about.......... a new house.
A. building B. the building of C. both a and b D. to build

Câu 14
We had no sooner left the house _____ it started to rain.
A. than B. when C. that D. but

Câu 15
She rarely stays at home.
- Rarely .......... at home.
A. she stays B. does she stay C. stays she D. does stay she

Câu 16
It ___ me two hours to get home because of the traffic jam yesterday.
A. take B. spends C. took D. spent

Câu 17
The job offer was too good for Jenny to turn ___.
A. off B. away C. down D. out

Câu 18
That`s a splendid monument, a memorial .......... those .......... devoted their lives .......... our fatherland
A. for .......... who .......... to
B. for ........... who ..........for
C. to .......... who .......... to
D. to .......... who .......... for

Câu 19
He had a lot of money last month. He spent .......... it on clothes.
A. a half B. half C. all D. half of

Câu 20
___ it`s too cold, we`ll have dinner in the garden.
A. If B. When C. In case D. Unless

Câu 21
This computer game is very popular _____ teenagers.
A. with B. in C. for D. about

Câu 22
He lost control of his temper and..........to his anger.
A. put a stop B. made room C. paid attention D. gave way

Câu 23
I see you were a junior clerk in Trade Wind and Import Company, ……............ you type?
A. can B. were C. have D. are

Câu 24
It took Tim only twenty minutes to figure ___ the entire crossword puzzle.
A. on B. in C. up D. out

Câu 25
Humility means ___ able to admit you`re sometimes wrong.
A. to be B. being C. be D. that to be

Câu 26
___ of the candidates was given a problem to solve.
A. Most B. All C. Almost D. Each

Câu 27
Patricia ___ opening the office safe.
A. managed B. refused C
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓