Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 20-21-23. Lập chương trình hoạt động

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Đại
Ngày gửi: 20h:29' 18-01-2018
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 449
Số lượt thích: 0 người
Về dự giờ THAM lớp 5a
Thứ sáu ngày 26 tháng 2 nam 2010
Tập làm van
Diễu hành tuyên truyền ATGT
lập chương TRèNH hoạt động
Thứ sáu ngày 26 tháng 2 nam 2010
Tập làm van
lập chương TRèNH hoạt động
Hội thi ATGT ( vẽ tranh, tiểu phẩm, tỡm hiểu ATGT.)
Thứ sáu ngày 26 tháng 2 nam 2010
Tập làm van
Chăm sãc ®µi t­ëng niÖm liÖt sÜ
lập chương TRèNH hoạt động
Thứ sáu ngày 26 tháng 2 nam 2010
Tập làm van
lập chương TRèNH hoạt động
Tuyờn truy?n phũng chỏy, ch?a chỏy
Thứ sáu ngày 26 tháng 2 nam 2010
Tập làm van
lập chương TRèNH hoạt động
Thăm các chú bộ đội biên phòng
Thứ sáu ngày 26 tháng 2 nam 2010
Tập làm van
lập chương TRèNH hoạt động
2. Hội thi ATGT
( vẽ tranh, tiểu phẩm, tỡm hiểu ATGT ...)
3. Chăm sãc
®µi t­ëng niÖm liÖt sÜ
1. Diễu hành tuyên truyền ATGT
4. Tuyờn truy?n
phũng chỏy, ch?a chỏy
5.Thăm các chú bộ đội biên phòng
lập chương TRèNH hoạt động
Thứ sáu ngày 26 tháng 2 nam 2010
Tập làm van
ĐÒ bµi: ĐÓ h­ëng øng phong trµo “ Em lµ chiÕn sÜ nhá”, ban chØ huy liªn ®éi tr­êng em ®· vµ sÏ dù kiÕn tæ chøc ( tham gia ) mét sè ho¹t ®éng :
1. DiÔu hµnh tuyªn truyÒn vÒ an toµn giao th«ng.
2. Thi tìm hiÓu vÒ ATGT ( thi vÏ tranh , thi tiÓu phÈm , … ).
3. Chăm sãc ®µi t­ëng niÖm liÖt sÜ.
4. Ph¸t thanh tuyªn truyÒn vÒ phßng ch¸y, chữa ch¸y.

Em h·y lËp ch­¬ng trình cho mét trong c¸c ho¹t ®éng trªn.
lập chương TRèNH hoạt động
Tập trung đến địa điểm tổ chức hoạt động.
Trỡnh tự tiến hành các hoạt động.
Tổng kết, tuyên dương các chi đội và đội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Gợi ý :
1. Mục đích:
- Góp phần vo công tác gi? gỡn trật tự, an ninh như thế nào?
- Rèn luyện nh?ng đức tính, nh?ng phẩm chất gỡ cho mỗi đội viên?
2. Phân công chuẩn bị:
- Chuẩn bị các dụng cụ, phương tiện phục vụ cho hoạt động.
- Chuẩn bị các hoạt động cụ thể.
3. Chương trỡnh cụ thể:
Thứ sáu ngày 26 tháng 2 nam 2010
Tập làm van
lập chương TRèNH hoạt động
Thứ sáu ngày 26 tháng 2 nam 2010
Tập làm van
ĐÒ bµi: ĐÓ h­ëng øng phong trµo “ Em lµ chiÕn sÜ nhá”, ban chØ huy liªn ®éi tr­êng em ®· vµ sÏ dù kiÕn tæ chøc ( tham gia ) mét sè ho¹t ®éng :
1. DiÔu hµnh tuyªn truyÒn vÒ an toµn giao th«ng.
2. Thi tìm hiÓu vÒ ATGT (thi vÏ tranh , thi tiÓu phÈm , … ).
3. Chăm sãc ®µi t­ëng niÖm liÖt sÜ .
4. Ph¸t thanh tuyªn truyÒn vÒ phßng ch¸y, chữa ch¸y.

Em h·y lËp ch­¬ng trình cho mét trong c¸c ho¹t ®éng trªn.
1. Diễu hành tuyên truyền về an toàn giao thông.
4. Phát thanh tuyên truyền về phòng cháy, ch?a cháy.
2. Thi tỡm hiểu về ATGT (thi vẽ tranh , thi tiểu phẩm , . ).
3. Cham sóc đài tưởng niệm liệt sĩ .
lập chương TRèNH hoạt động
Tập trung đến địa điểm tổ chức hoạt động.
Trỡnh tự tiến hành các hoạt động.
Tổng kết, tuyên dương các chi đội và đội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Gợi ý :
1. Mục đích:
- Góp phần vo công tác gi? gỡn trật tự, an ninh như thế nào?
- Rèn luyện nh?ng đức tính, nh?ng phẩm chất gỡ cho mỗi đội viên?
2. Phân công chuẩn bị:
- Chuẩn bị các dụng cụ, phương tiện phục vụ cho hoạt động.
- Chuẩn bị các hoạt động cụ thể.
3. Chương trỡnh cụ thể:
Thứ sáu ngày 26 tháng 2 nam 2010
Tập làm van
lập chương TRèNH hoạt động
Thứ sáu ngày 26 tháng 2 nam 2010
Tập làm van
ĐÒ bµi: ĐÓ h­ëng øng phong trµo “ Em lµ chiÕn sÜ nhá”, ban chØ huy liªn ®éi tr­êng em ®· vµ sÏ dù kiÕn tæ chøc ( tham gia ) mét sè ho¹t ®éng :
1. DiÔu hµnh tuyªn truyÒn vÒ an toµn giao th«ng.
2. Thi tìm hiÓu vÒ ATGT ( thi vÏ tranh , thi tiÓu phÈm , … ).
3. Chăm sãc ®µi t­ëng niÖm liÖt sÜ.
4. Ph¸t thanh tuyªn truyÒn vÒ phßng ch¸y, chữa ch¸y.

Em h·y lËp ch­¬ng trình cho mét trong c¸c ho¹t ®éng trªn.
Thứ sáu ngày 26 tháng 2 nam 2010
Tập làm van
lập chương TRèNH hoạt động
3. Chăm sãc
®µi t­ëng niÖm liÖt sÜ
2. Hội thi ATGT
( vẽ tranh, tiểu phẩm, tỡm hiểu ATGT ...)
1. Diễu hành tuyên truyền ATGT
4. Tuyờn truy?n
phũng chỏy, ch?a chỏy

Chân thành cảm ơn sự theo dõi
của các thầy cô giáo
 
Gửi ý kiến