Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 6. After school

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Ni Na
Ngày gửi: 22h:45' 05-11-2009
Dung lượng: 4.2 MB
Số lượt tải: 195
Số lượt thích: 0 người
Checking - up
Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences.
1. Nam ……catch in the school yard.
A. is playing
B. are play
C. is play
D. am playing
2. What ……you usually do in your free time?
A. did
B. do
C. does
D. are
3. We often ……marbles in our free time.
A. played
B. playing
C. plays
D. play
A. is playing
B. do
D. play
Look at the pictures and guess the names of these activities.
Play soccer
Play volleyball
Play games
Watch TV
Look at the pictures to ask and answer:
A: What are they doing now?
They are playing soccer
They are playing volleyball
A. What do you do ? ( A1 )
I. Vocabulary :
- Relax (v) :
- Invite (v) :
- Team (n) :
- Come long (v) :
- Maybe = possible ( adv ) :
- Practice (v) :
- Together (adv) :
Thu gión
M?i
Luy?n t?p
Cựng nhau
D?i
Gia nh?p
Cú l?
A. What do you do ? ( A1 )
I. Vocabulary :
- Relax (v) :
- Invite (v) :
- Team (n) :
- Come long (v) :
- Maybe = possible ( adv ) :
Matching :
- Practice (v) :
- Together (adv) :
Thu gión
M?i
Luy?n t?p
cu`ng nhau
D?i
Gia nh?p
Cú l?
A. What do you do ? ( A1 )
I. Vocabulary :
II. Grammar :
S + SHOULD + V(infinitive) ...
* * CH í : : Should = ought to = had better : Nờn ( dựng di?n t? L?i khuyờn ).
S + Ought to / had better + V (infinitive) ...
1. Advice : ( L?i khuyờn ) .
A. What do you do ? ( A1 )
I. Vocabulary :
II. Grammar :
2. Suggestion ( L?i d? ngh? )
)
Let`s + V(infinitive) ...
1. Advice : ( Lời L?i khuyờn ) ) .
Chu? ý : Let`s + V... = Why don`t we + V ... = What / How about + Ving ...?
Why don`t we + V (infinitive) ...?
What about/ How about + Ving ... ?
A. What do you do ? ( A1 )
I. Vocabulary :
II. Grammar :
1. Advice : (L?i khuyờn ) .
2. Suggestion ( L?i d? ngh? )
3. Suggestion or Advice with ( why don`t you )
Why don`t you + V + ... ?
A. What do you do ? ( A1 )
I. Vocabulary :
II. Grammar :
III. Practice :
doing her math homework
cafeteria
guitar
plays volleyball for the school team
A. What do you do ? ( A1 )
I. Vocabulary :
II. Grammar :
III. Practice :
Answer
Choose the best answer to complete each of the following sentences .
1. The childrent should ............ To bed early .
A. to go
B. go
C. going
D. goes
A. playing
B. plays
C. play
D. To play
2. Tam enjoys ................. Soccer .
A. listens
B. to listen
C. listen
D. listening
3. Let’s............... To music .
A. drink
B. drinking
C. to drink
D. drinks
4 He enjoys ............... Stamps and coins .
A. collect
B. to collect
C. collects
D. collecting
5. Nam likes .............Volleyball .
A. plays
B. to play
C. play
D. playing
6. My sister ought to ............... milk .
B. go
A. playing
C. listen
D. collecting
D. playing
A. drink
Look at the pictures to ask and answer:
What is he doing ?
Who is this ?
Ronado
- He is playing soccer
Look at the pictures to ask and answer:
Who is this ?
Tiờ?n Minh
What is he doing ?
- He is playing badminton
Look at the pictures to ask and answer:
Who is this ?
What is she doing ?
- She is playing volleyball .
thu huờ?
After school
Consolidation
Complete the sumary
Minh meets Hoa at ………......….in the afternoon. Hoa is doing her ..........homework. Minh invites Hoa to go to the………... and get a cold drink. After school, Ba learns to play the ……….. and Minh usually meets friends and do….......…….. together. Hoa likes sports very much. She enjoys playing……………
half past four
math
cafeteria
guitar
homework
volleyball
Consolidation
Making suggestions we use:
Why don`t you + V + ... ?

Learn by heart the words and the structures.

Read the dialogue and do the tasks again.

Prepare the next period “ Unit 6: A2 (page 61)”.
Homework :
 
Gửi ý kiến