Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 9. A first-aid course

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Kệ Chặn Sách
Ngày gửi: 20h:48' 20-01-2019
Dung lượng: 806.0 KB
Số lượt tải: 17
Số lượt thích: 0 người
Good morning class !
Have a good lesson today
14
12
8
4
7
6
13
3
5
9
1
2
11
10
open
the window
cut
hang
paint
the garbage
empty
the washing
the door
carry
harder
the grass
study
the bag
A
B
Open the window.
Cut the grass.
Hang the washing.
Carry the bag.
Paint the door.
Empty the garbage.
Study harder.
Unit 9 : a first - aid course
Lesson 6 : Language focus ( period 60 )
I/ Activity 1 : Offers, requests and promises with “ Will “
- Will you give me a bandage ?
request
- Shell I give you some water ?
- I promise I will be careful.
Will + you + Vo + ….. ?
offer
Shall + I (we)+ Vo + ….. ?
promise
S + promise(s) + S + will + Vo + …..

Unit 9 : a first – aid course
Lesson 6 : Language focus ( period 60 )
I/ Activity 1 : offers, requests and promises with “ Will “
request
Will + you + Vo + ….. ?
offer
Shall + I + Vo + ….. ?
promise
S + promise + S + will + Vo + …..
empty the garbage
paint the door
study harder
carry the bag
hang the washing
cut the grass

Unit 9 : a first – aid course
Lesson 6 : Language focus ( period 60 )
I/ Activity 1 : Offers, requests and promises with “ Will “
request
Will + you + Vo + ….. ?
offer
Shall + I ( we )+ Vo + ….. ?
promise
S + promise(s) + S + will + Vo + …..
I/ Activity 2 : Future simple ( T­¬ng lai ®¬n )
Boy :
Shall I stay in bed ?
Mom :
No, you won’t. I shall get you some medicine.
S + ( will / shall ) +
V + O
S + ( will not / shall not) +
V + O
Will / Shall + S + V + O ?
I, We ( shall / shan’t )
He, She, You, They ( will / won’t )
Nói về những hành động sẽ xảy ra

Unit 9 : a first – aid course
Lesson 6 : Language focus ( period 60 )
I/ Activity 1 : Offers, requests and promises with “ Will “
request
Will + you + Vo + ….. ?
offer
Shall + I ( we ) + Vo + ….. ?
promise
S + promise + S + will + Vo + …..
II/ Activity 2 : Future simple ( T­¬ng lai ®¬n )
S + ( will / shall ) +
V + O
S + ( will not / shall not) +
V + O
Will / Shall + S + V + O ?
I, We ( shall / shan’t )
He, She, You, They ( will / won’t )
1
2
3
4
5
6
7
8
A
B
I / study / harder
I shall study harder
We / not / go / fishing tomorrow.
- I / study / harder
- She / not / be / here / this evening.
You / go / Ha Noi / next week ?
They / go / school / Sunday?
They / go / school / Sunday ?
Will they go to school on Sunday ?
We / not / go / fishing tomorrow.
We shall not go fishing tomorrow.
She / not / be / here / this evening.
She will not be here this evening.
You / go / Ha Noi / next week ?
Will you go to Ha Noi next week ?

Unit 9 : a first – aid course
Lesson 6 : Language focus ( period 60 )
I/ Activity 1 : Offers, requests and promises with “ Will “
request
Will + you + Vo + ….. ?
offer
Shall + I ( we ) + Vo + ….. ?
promise
S + promise + S + will + Vo + …..
II/ Activity 2 : Future simple ( T­¬ng lai ®¬n )
S + ( will / shall ) +
V + O
S + ( will not / shall not) +
V + O
Will / Shall + S + V + O ?
I, We ( shall / shan’t )
He, She, You, They ( will / won’t )
III/ Activity 3 : so as to / in order to
I’ve just closed the window.
I want to keep warm in the room.
-- > I’ve just closed the window so as to keep warm in the room.
in order to
She learns English.
We bought a computer.
She got up early.
They go to the post-office.
We go to the market.
Get information.
Find a good job.
Catch the bus.
Buy food
Send letters.
Kết hợp mệnh đề chỉ lý do nguyên nhân và mệnh đề chỉ kết quả

Unit 9 : a first – aid course
Lesson 6 : Language focus ( period 60 )
I/ Activity 1 : Offers, requests and promises with “ Will “
request
Will + you + Vo + ….. ?
offer
Shall + I ( we ) + Vo + ….. ?
promise
S + promise + S + will + Vo + …..
II/ Activity 2 : Future simple ( T­ương lai ®¬n )
S + ( will / shall ) +
V + O
S + ( will not / shall not) +
V + O
Will / Shall + S + V + O ?
I, We ( shall / shan’t )
He, She, You, They ( will / won’t )
III/ Activity 3 : so as to / in order to
I’ve just closed the window.
I want to keep warm in the room.
-- > I’ve just closed the window so as to keep warm in the room.
in order to
IV / Homework
Language focus 1, 2, 3 ( page 86, 87 )
 
Gửi ý kiến