Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 12. Let s eat

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Tươi
Ngày gửi: 09h:14' 14-03-2014
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 191
Số lượt thích: 0 người
Wednesday, March 5th, 2014
Tan Binh secondary school

Welcome to our class 7A5
Teacher: Nguyen Thi Tuoi
Wednesday, March 5th, 2014
UNIT 12: LET’S EAT
LESSON 1: A1-A2
1. Vocabulary:
Unit 12:LET`S EAT!
Lesson 1: A1 - 2
Spinach ( n):
:Rau chân vịt,rau mâm xôi.
Cucumber( n ):
Quả dưa chuột
papaya (n):
Quả đu đủ
Durian (n) :
Quả sầu riêng
Mango (n):
Quả xoài
Pineapple (n):
Quả dứa
ripe (adj)
Chín
Smell (V):
Ngửi, ngửi thấy
><
Green
Pork (n)
: thịt lợn
1. spinach
2. cucumber
4. durian
5. mango
3. papaya
6. pineapple
7. ripe
8. smell
A
C
B
F
G. Chín
D
E
H
9 .pork
i
B
It is a market
Stall: quầy
(to)select:lựa chọn
A1. listen and read Then practice
What did Hoa and her aunt buy?
They bought......
Do Hoa and her aunt like pork?

b. What meat would they like for dinner?

c. What are the favorite vegetables of Hoa’s aunt ?

d. What fruit did they buy?

e. Why didn’t they buy a papaya and a pineapple?
Unit 12:LET`S EAT!
Lesson 1: A1 - 2
Answer the questions
No, they don’t
They would like some beef for dinner.
Spinach and cucumbers are the favorite vegetables of Hoa’ s aunt.
They bought some oranges
Because they weren’t ripe
A2.Grammar: Too, so/either, neither
Too,so: cũng vậy

Ex1: I am thirsty.
I am, too.// So am I.
He is, too.// So is he.

 S+ am/is/are , too. // So + am/is/are + S.

Ex2: I like beef.
I do, too.// So do I.
He does, too.// So does he.

 S+ do/does, too. // So + do/does + S.
(dùng trong câu khẳng định)
Tôi cũng vậy
Anh ấy cũng vậy
A2.Grammar: Too, so/either, neither
2. Either, neither: cũng không ( dùng trong câu phủ định)

Ex1: I am not thirsty.
I am not, either.// Neither am I.
He isn’t, either.// Neither is he.

S + am/is/are + not , either. // Neither + am/is/are + S.

Ex2: I don’t like beef.
I don’t, either.// Neither do I.
He doesn’t, either.// Neither does he.

S+ do/does + not , either. // Neither + do/does + S.
* Practice:
x
v
v
x
Unit 12:LET`S EAT!
Lesson 1: A1 - 2
Exercise1:
Complete these sentences with " so /too ": Either / neither"

I like mangoes c. I don`t like spinach
......... do I. I don`t ,..........

I like fish . d. Nam doesn`t like chicken.
She does ,........ .............does Hoa.
So
too
either
Neither
Unit 12:LET`S EAT!
Lesson 1: A1 - 2
1.My mother went to the meat stall to buy some ………….
a. fruit b. vegetables c. chicken
2. I …..like some spinach and cucumbers
a. hard b. did c. would
3. You can buy pineapples and bananas at the ……...stall
a. meat b. fruit c. food
4. She hates fish . …………do I
a. so b. too c. either
5. They don’t drink coffee ………do their friends
a. either b. neither c. so
6. We like mangoes .Our parents do, ………..
a. so b. either c. too
7. - I like durians .What about you?
- I do ,……………
a. too b. either c. so


Exercise 2:Choose the correct answer

c
a
b
b
a
c
b
Homework:
- Do exercise A1, A2, A3, A4 (p 74, 75 work book)
- Prepare lesson A 3- 4 .
- Learn by heart the new words
Unit 12:LET`S EAT!
Lesson 1: A1 - 2
Goodbye studentsSee you again.
 
Gửi ý kiến