Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 13. Activities and the seasons

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Thị Thúy Hằng
Ngày gửi: 22h:44' 15-03-2019
Dung lượng: 6.4 MB
Số lượt tải: 54
Số lượt thích: 0 người
Welcome to our class
6A
*Checking - up
1. Viết các trạng từ tần suất: luôn luôn, thường thường, thường, thỉnh thoảng, không bao giờ
2. Trả lời câu hỏi sau sử dụng trạng từ chỉ tần suất :
“ How often do you go fishing?”
→ Đáp án:
1. always, usually, often, sometimes, never.
2. I … go fishing.
Unit 13:
ACTIVITIES AND THE SEASONS
Lesson 1:
A. THE WEATHER AND SEASONS
A1-A2 (p.134-135)
Unit 13 : ACTIVITIES AND SEASONS
1. Vocabulary
Lesson 1: A1-A2 (P.134-135)
I. Listen and repeat
The seasons
spring(n)
summer(n)
cool(adj)
winter(n)
The weather
warm(adj)
hot(adj)
fall(n)(= autumn)
cold(adj)
* Match the seasons to the appropriate picture and its weather:
1)
4)
3)
2)
fall
spring
summer
c. cool
a.cold
b. warm
winter
d. hot
It is hot in the summer.
It is cold in the winter.
It is warm in the spring.
It is cool in the fall.
hot/ summer
cold/ winter
warm/ spring
cool/ fall
2. Listen and repeat (A1./ P.134)
3. Grammar
- What’s the weather like in the summer ?
in the winter ?
in the spring ?
in the fall ?
It is hot .
cold.
warm.
cool.
like
S2: It’s .........
II. Practice. Ask and answer about the weather (A2/ P.135) :
S1: What’s the weather like in the ..................?
Play game: “ lucky number”
1
2
3
4
5
6
1. What is the weather like in the spring?
It’s warm in the spring.
2. Lucky number
3.What is the weather like in the winter?
It’s cold in the winter.
4.What’s the weather like in the fall?
It is cool in the fall.
5. Spring,summer, fall and winter are …..
the seasons.
6. Warm,hot,cool and cold are …..
Warm,hot,cool and cold are the weather.
1
2
3
4
5
6
a
b
c
d
e
f
* Fill in the blanks with the a suitable word:
There are 4 ________(1) in a year. They are summer, ________(2), fall and ________(3). It’s hot in the ________(4). It’s _____(5) in the winter. It’s cool in the _______(6). It’s ______ (7)in the spring. And it’s in the spring now, the ________(8) is fine.
warm
cold
fall
summer
seasons
weather
spring
winter
Homework
-Learn the new words by heart.
-Prepare : Unit 13 : A3-A4 / P. 134 – 135.
-Cppy the passage about the weather in Viet Nam in your notebook


 
Gửi ý kiến