Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 6. After school

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hằng
Ngày gửi: 19h:38' 03-11-2018
Dung lượng: 7.3 MB
Số lượt tải: 200
Số lượt thích: 0 người
Welcome to class 7A3
Muong mun School
Teacher: Nguy~n Thi? Hang
0
2
6
5
4
3
1
a. Reading/ Studying in the library
b. Playing computer games
c. Watching TV
d. Going to the movie
f. Playing soccer
e. Swimming in the pool
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Period 32: Unit 6: AFTER SCHOOL
Lesson 2: What do you do?A2, 4
Saturday, November 3rd 2018
I. vocabulary:
swimming pool (n):
rehearse (v).
diễn tập
circus (n).
rạp xiếc
tidy (v).
dọn dẹp
Matching:
1.swimming pool
2. rehearse
3. tidy
4. go to the circus
a. diễn tâp
b. dọn dep
A
B
c. bể bơi
d. đi xem xiếc
II. Revision: adverbs of frequency.
Always / usually / often / sometimes / never
1. Usage (ca?ch du`ng):
- Diễn tả sự thường xuyên của hành động.
- Trả lời cho câu hỏi “ how often “.
2. Position (vi? tri?):
- Các trạng từ chỉ tần xuất :đứng trước động từ thường, đứng sau động từ tobe.
Ex1: I never play volleyball
Ex 2: I am never late for school.
III.Practice

always usually often sometimes never
1.Now ask and answer questions using
What do you usually do after school?
A.What do you usually do after school?

B. I sometimes play video games
go to the movie theater
A.What do you usually do after school?
B.
go fishing
read books
play badminton
2 .Now ask and answer questions using “How often…?”
Sometimes/
Play computer games
B.I sometimes play computer games.
A.How often do you play computer games?
A: How often do you go swimming?

B: I always go swimming.
1
2
A- How often do you go to the zoo?

B- I often go to the zoo.
3
A. How often do you play soccer?

B. I usually play soccer.
4
A. How often do you listen to music?

B. I sometimes listen to music.
5
A. How often do you watch T.V?

B. I usually watch T.V.
IV.Further practice.
1.Listen and Match each name to an activity.
On Mondays, I often do my homework with Hoa after school.
On Tuesdays, I sometimes go swimming with my friends after school.
On Wednesdays, I never…………….
always usually often sometimes never
2. Write a sentence for each day of the week. Use these adverbs:
1. I …………..video games on Sunday.
*Choose the best answer:
3. What …………..do after school?
b. play usually
a. usually play
c. plays usually
a.
2. I ………………in the library after school.
c. sometimes study
a. study sometimes
b. sometime study
c
a. usually do you
b. do you usually
c. you do usually
b
Consolidation: Draw the Mind Map on an A4 sheet of paper and complete it with your own ideas.
GOOD BYE EVERYBODY.
No_avatar

chép luôn đi moi người

No_avatar

hello

 

 
Gửi ý kiến