Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo


Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 12. An Overcrowded World. Lesson 5. Skills 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Hương Thủy
Ngày gửi: 20h:55' 02-04-2022
Dung lượng: 9.3 MB
Số lượt tải: 648
Số lượt thích: 0 người
UNIT 12: AN OVERCROWDED WORLD
LESSON 4: SKILLS 1 + 2
I. VOCABULARY:
- issue (n) vấn đề /ˈiʃiu/
- explosion (n) sự bùng nổ /ikˈsplōisən/
- standard of living (n) mức sống /ˈstendərd/
- megacity (n) siêu đô thị /ˈmeɡəsitì/
- block (v) ngăn chặn, làm trở ngại, khóa /bläk/
- chance (n) cơ hội /ʧans/
- affect (v) ảnh hưởng /əˈfekt/
- millionaire (n) nhà triệu phú /ˌmilyəˈner/
- slumdog (n) khu ổ chuột
- base on (v) mô phỏng
- reviewer (n) người đánh giá
- fishing village (n) làng chài
- emotion (n)tình cảm,cảm xúc /iˈmōs(ə)n/
- gripping (adj) hấp dẫn,thu hút /ˈɡriping/
Matching
London
Jarkata
Tokyo
Beijing
Manila
Paris
Seoul
Bangkok
Japan
Korea
Thailand
France
England
China
Indonesia
Philippines
1. Look at the list of cities below. Which do you think has the largest population? Share your ideas with your partner.
London Jakarta Tokyo Shanghai Manila
Example:
A: I think London is number one, isn’t it?
B: I don’t think so. I think Shanghai is the biggest.
Reading
Jakarta: 661,52 km²
London: 1577,3 km² 
Tokyo: 2,190,90 km2
Shanghai: 6,340,5 km2
Manila: 38,55 km2 
2. Reading:
Ex3. Read the passage again. Choose the correct heading for each paragraph.
The rise of megacities!
1. _____________________________________
Chances are, you are reading this article in a big city. Population growth is far faster than ever before and that is especially true in cities like Tokyo and Shanghai.
2. _____________________________________
People from the countryside move to cities to find work and a better standard of living. These cities are so large they have been named megacities. The largest is Tokyo, followed by Shanghai, Jakarta, and Manila. Some way behind is London, with a relatively small 15 million people.
_____________________________________
However, life in cities is not always better. Homelessness is a big problem. When people do have homes, they are often in slums where disease and poor healthcare are problems.
_____________________________________
Problems affect richer people too. Traffic blocks roads for hours in cities like Bangkok and Mexico City. Air pollution is so bad in some cities that people do not want to go out.
Issues for everyone
Population explosion
Problems for the poor
Which are the biggest?
Ex4. Read the passage again and choose the best answer A, B, or C.
The world’s population is __________.
A. growing slowly B. staying the same C. growing quickly
Tokyo has __________ people.
A. below 15 million B. around 15 million C. much more than 15 million
Problems in big cities affect __________.
A. poor people B. people who live in slums C. everyone
Some problem that poor people face in cities include __________.
A. traffic and air pollution B. healthy problems and stress
C. having no home or living in slums
When air pollution is bad, people __________.
A. only go out at night
B. don’t go out
C. move to smaller cities
III. WRITING:
Ex4. (P65). Read the passage about the slum featured in `Slumdog Millionaire`. Underline the words/ phrases to describe Dharavi slum and to show the changes in its population.
(Đọc đoạn văn về khu ổ chuột trong phim “Tỷ phú ổ chuột”. Gạch chân những từ và cụm từ để miêu tả khu ổ chuột Dharavi và để đưa ra những thay đổi về dân số.)
Dharavi slum is in India. It is one of the largest slums in the world.
Today, the population of Dharavi is over one million. That is much bigger than in 1890. Then Dharavi was a fishing village with a population of a few thousand people.
In 1950 the population was around one hundred thousand people. Since then, Dharavi has grown and grown!
Dịch:
Dharavi nằm ở Ấn Độ. Nó là một trong những khu ổ chuột lớn nhất trên thế giới.
Ngày nay, dân số của Dharavi là hơn 1 triệu người. Đó là cao hơn vào năm 1890. Sau đó Dharavi là một ngôi làng chài với dân số vài ngàn người.
Vào năm 1950 dân số khoảng một trăm ngàn người. Kể từ đó, Dharavi ngày càng tăng!
Ex5. Look at the chart below. It shows the population change in Ho Chi Minh City over the past 30 years. Write a short paragraph describing the change. Use the passage in 4 to help you.
(Nhìn vào bảng bên dưới. Nó cho thấy dân số thay đổi ở Thành phố Hồ Chí Minh hơn 30 năm qua. Viết một đoạn văn ngắn miêu tả những thay đổi. Sử dụng đoạn văn trong phần 4 để giúp em)
Growth Population in Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh city is in the South of Vietnam. It’s the biggest city of Vietnam.
Today, the population is over 7 million people. It is bigger than in 1979. The population is just about 3 million people in 1979. It increases double. 
(Dân số tăng ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở miền Nam Việt Nam. Nó là thành phố lớn nhất Việt Nam. Ngày nay, dân số hơn 7 triệu người. Nó lớn hơn vào năm 1979. Dân số chỉ khoảng 3 triệu người vào năm 1979. Nó đã tăng lên gấp đôi.)
Homework:
Learn by heart vocabulary
Prepare: Unit 12: Looking back
 
Gửi ý kiến