Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

anh 9 unit 2 getting started+listen &read

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Tươi
Ngày gửi: 20h:17' 30-10-2018
Dung lượng: 2.2 MB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
Teacher: Nguyen Thi Tuoi
Welcome to our class
checking
Bao gồm
Giữ liên lạc
Sự thân thiện
Phân chia
Bị ấn tượng bởi
Phụ thuộc vào
Vùng, miền
Đạo phật
I don’t know many friends
I wish..............................
10. I am late for the meeting
=> I wish.......................
I knew many friends
I weren’t late for the meeting
Choose the correct answer
11. She(be)......................very late for school yesterday.
A. were B. was C. am D. is
12. She wishes she (be)..................at the swimming pool now.
A. were B. was C. am D. are
13. Lan used to (walk)......................to school for 1 year.
A. walking B. to walking C. walked D. walk
14. Did you.......... Japanese food last night?
A. eating B. ate C. eaten D. eat
15. They wish they ..................in Hanoi now.
A. staying B. stay C. stayed D. to stay
16. We wish you................the game today.
A. fail B. didn’t fail C. did failed D. didn’t fail
B
A
D
D
C
B
Unit 2: Clothing
Getting started
Listen and read
Thursday, September 13th, 2018
Unit 2: Clothing

Look at the dress these people are wearing. Decide where each person cames from.
I.Getting started :
JAPAN
INDIA
The Western part of AMERICA
VIETNAM
SCOTLAND
one of the Islamic countries
Kimono
Ao dai
Kilt
Sari
Cowboy hat, Jeans, boots,
veil
* New words:
1. tunic (n)
2. Loose pants (n)
4. inspire (v) => inspiration (n)
6. Minority (n) > < majority(n)
7. Unique (adj)
5. alternative (n)
3. slit-slit-slit (v)
8. Cross (n)-crosses(pl.n)
9. Stripe (n)
10. Modern (adj) => modernize(v)
The designers have taken inspiration from Vietnam’s ethnic minorities
= option=choice (n)
Being the only one
matching
fashionable (adj)
modernize (n)
Fashion designer(n)
poetry
inspire (v)
poet (n)
Truyền cảm hứng
Hiện đại hóa
Thơ ca
Hợp thời trang
nhà thơ
nhà thiết kế thời trang
unique (adj)
subject(n)
Stripe (n)
Chủ đề
Vạch kẻ
Độc đáo, có một
không hai
T
F
F
T
Listen and check True or False
1. The ao dai has been mentioned in poems, novels and songs.
2. Traditionally, ao dai was frequently worn by men
3. Now fashion designers don’t want to change the traditional ao dai
4. The ao dai is now both traditional and fashionable
II LISTEN AND READ:
By both men and women
want
Read. Then complete the sentences:
For a long time the ao dai has been the subject of ............................................................................
The ao dai is described as a ........................................................................................
The majority of Vietnamese women prefer..................................................................
4. Some designers have modernized the “ao dai” by printing.................................................................
5. Another alternative is to add ...................................................................................................
poems, novels and songs
long silk tunic with slits up the sides worn over loose pants
to wear modern clothing at work
lines of poetry on it
symbols such as suns, stars, crosses, and stripes
II LISTEN AND READ:
Why do the majority of Vietnamese women prefer to wear modern clothing at work these days?
3. What have fashion designers done to modernize the ao dai?
Because it is more convenient
They have printed lines of poetry on the ao dai or have added symbols such as suns, stars, crosses and stripes to the ao dai
Who used to wear the ao dai by tradition?
Both men and women used to wear the ao dai by tradition.
b. Read. Then answer the questions
Give the correct form of words
Nguyen Du was a very famous................. (poem)
......................., the ao dai was worn by both men and women.(tradition)
It’s.........................to wear white shirt at every time. (fashion)
Reading his poems gave us a new.................... (inspire)
The ao dai looks very..............because the designers have.......................them with many symbols.(modern)
......................of people now have smart phones. (major)
modernized
Traditionally
fashionable
inspiration
modern
poet
Majority
Homework
Learn vocabulary by heart
Read the text again
Prepare : Speak and listen
 
Gửi ý kiến