Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo


Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 7. Áp suất

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Dân
Ngày gửi: 21h:03' 01-11-2022
Dung lượng: 6.7 MB
Số lượt tải: 211
Số lượt thích: 0 người
Tại sao máy kéo nặng nề lại
chạy được bình thường
trên đất mềm, còn ô tô nhẹ
hơn lại có thể bị lún bánh
trên chính quãng đường
này?

Tại sao máy kéo nặng
nề lại chạy được bình
thường trên đất mềm,
còn ô tô nhẹ hơn lại có
thể bị lún bánh trên
chính quãng đường
này?

Tiết 10 - Bài 7 : ÁP SUẤT
I – Áp lực là gì?
- Người và tủ Có
tác dụng lực lên
sàn nhà không ?
- Nếu có, đó là lực
nào?
TL: Do có trọng lượng
nên người và tủ tác
dụng lên sàn nhà một
lực bằng trọng lượng có
được.

P

P

Tiết 10 - Bài 7 : ÁP SUẤT
I – Áp lực là gì?
Người và tủ, bàn ghế, máy móc,…luôn
tác dụng lên nền nhà những lực ép vuông
góc với mặt sàn
=> Những lực này gọi là áp lực.

TL: Áp lực là lực ép có
phương vuông góc với mặt
bị ép

P=F

P=F

Trong những trường hợp dưới đây, trọng lượng của
vật, người có phải là áp lực không?

Tiết 10 - Bài 7 : ÁP SUẤT
C1:Trong số các lực ghi ở các hình sau, thì lực nào là áp lực?

1/ Lực của máy kéo tác dụng lên
mặt đường
.
=> là áp lực.
2/ Lực của máy kéo tác dụng lên
khúc gỗ .=>không phải là áp lực.

3/ Lực của ngón tay
tác dụng lên đầu
đinh .=> là áp lực.
- Lực của mũi đinh tác
dụng lên gỗ .
=> là áp lực.

N

Mét xe ôtô ®ang chuyÓn ®éng
th¼ng ®Òu trªn mÆt ®­ưêng n»m
ngang, theo em ý kiÕn nµo sau
®©y lµ ®óng?

FC

FK
P

A. Lùc kÐo( FK) t¸c dông lªn xe lµ ¸p lùc.
B. Lùc c¶n(FC) cña mÆt ®ư­êng t¸c dông lªn xe lµ ¸p lùc.
C. Lùc ®ì ( N) cña mÆt ®ư­êng t¸c dông lªn xe lµ ¸p lùc.
D. Lùc( P) mµ xe t¸c dông lªn mÆt ®­ưêng lµ ¸p lùc.

1

2

3

Tiết 10 - Bài 7 : ÁP SUẤT
I - Áp lực là gì?

Áp lực là lực ép có phương vuông góc
với mặt bị ép

II - Áp suất:
1. Tác dụng của áp lực phụ thuộc
vào những yếu tố nào?

(1)

(2)

(3)

Haõy so saùnh caùc aùp löïc, dieän tích bò eùp vaø ñoä luùn cuûa moãi khoái
kim loaïi trong tröôøng hôïp 1 vaø 2; tröôøng hôïp 1 vaø 3
Ñieàn daâu “=”, “<,”, “>” vaøo oâ troáng thích hôïp trong baûng sau:
AÙp löïc (F)
F1
F2
F1
F3

Dieän tích bò eùp (S)
S1
S2
S1
S3

Ñoä luùn (h)
h1
h2
h1
h3

AÙp löïc (F)
F1
F2
F1
F3

Dieän tích bò eùp (S)
S1
S2
S1
S3

Ñoä luùn (h)
h1
h2
h1
h3

C3: Chọn từ thích hợp cho các chỗ trống của kết luận dưới đây:
Tác dụng của áp lực càng lớn khi áp lực càng
. . .(1)
.. .lớn
......và diện tích bị ép . . .
. ..(2)
. . nhỏ
...
càng
Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào mấy yếu tố?
TL: Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào hai yếu tố:
-Áp lực
-Diện tích bị ép

Tiết 10 - Bài 7 : ÁP SUẤT
I - Áp lực là gì?
Áp lực là lực ép có phương vuông góc
với mặt bị ép
II - Áp suất:
1. Tác dụng của áp lực phụ thuộc
vào những yếu tố nào?
- Tác dụng của áp lực càng lớn khi áp
lực càng lớn và diện tích bị ép càng nhỏ

Tiết 10 - Bài 7 : ÁP SUẤT
I - Áp lực là gì?
Áp lực là lực ép có phương vuông góc
với mặt bị ép
II - Áp suất:
1. Tác dụng của áp lực phụ thuộc
vào những yếu tố nào?
- Tác dụng của áp lực càng lớn khi áp
lực càng lớn và diện tích bị ép càng nhỏ

Để xác định tác dụng của áp
lực lên mặt bị ép, người ta
đưa ra khái niệm áp suất.
Vậy áp suất được
tính như thế nào?

2. Công thức tính áp suất:
Áp suất được tính bằng độ lớn của áp
lực trên một đơn vị diện tích bị ép.

F
p
S

p: Áp suất . ( N/m2 )
F: áp lưc tác dụng lên mặt bị
ép. ( N )
S: diện tích bị ép. ( m2)

1 Pa = 1 N/m

2

Paxcan

2. Công thức tính áp suất
- Ñònh nghóa : Áp suÊt là ®é lín cña ¸p lùc trªn mét ®¬n vÞ
diÖn tÝch bÞ Ðp
- Coâng thöùc :

F
p
S

Trong đó

1N/m2 =1Pa

F : ¸p lùc tác dụng lên mặt ép (N)
S : DiÖn tÝch bÞ Ðp (m2)
p : Áp suÊt (Pa), (N/m2)

1 bar = 105 Pa

1 atm = 103360 Pa

Áp suất do các vụ nổ gây ra có thể làm nứt, đổ vỡ các công
trình xây dựng, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, sức khỏe
con người(sử dụng chất nổ khai thác đá->môi trường, tính
mạng). Người khai thác đá cần đảm bảo An toàn lao động (khẩu
trang, mũ cách âm, …).
Sập hầm mỏ

Nứt tường

Caùc vuï noå trong khoâng khí thöôøng gaây ra aùp suaát lôùn, taùc duïng
nhöõng aùp löïc raát maïnh leân beà maët caùc vaät theå xung quanh.

Tiết 10 - Bài 7 : ÁP SUẤT
1 - Áp lực là gì?
Áp lực là lực ép có phương vuông góc
với mặt bị ép
2. Tác dụng của áp lực phụ thuộc
vào những yếu tố nào?
- Tác dụng của áp lực càng lớn khi áp
lực càng lớn và diện tích bị ép càng nhỏ
3. Công thức tính áp suất:

F
p
S

p: Áp suất . ( N/m2 ) hoặc (Pa)
F: áp lưc tác dụng lên mặt bị
ép. ( N )
S: diện tích bị ép. ( m2)

1 Pa = 1 N/m2

Qua bài học
này chúng ta
cần nắm
những nội
dung gì?

Tiết 10 - Bài 7 : ÁP SUẤT
I - Áp lực là gì?
Áp lực là lực ép có phương vuông góc
với mặt bị ép
II - Áp suất:
1. Tác dụng của áp lực phụ thuộc
vào những yếu tố nào?
- Tác dụng của áp lực càng lớn khi áp
lực càng lớn và diện tích bị ép càng nhỏ
2. Công thức tính áp suất:
Áp suất được tính bằng độ lớn của áp
lực trên một đơn vị diện tích bị ép.

F
p
S

p: Áp suất . ( N/m2 )
F: áp lưc tác dụng lên mặt bị
ép. ( N )
S: diện tích bị ép. ( m2)

1 Pa = 1 N/m

2

III - Vận dụng:
C4: Dựa vào nguyên tắc nào để làm
tăng ,giảm áp suất? Nêu những ví
dụ về việc làm tăng ,giảm áp suất
trong thực tế?

F
p
S

1.Nguyên tắc làm tăng áp suất
Tăng áp lực

Giảm diện tích bị ép

2.Nguyên tắc làm giảm áp suất
Giảm áp lực

Tăng diện tích bị ép

Đường ray tàu hoả được đặt trên

các thanh tà vẹt ,mố cầu (chân
cầu) hay móng nhà lại xây to để
tăng diện tích bị ép, giảm áp suất
tác dụng lên mặt đất, tránh làm
lún đất nguy hiểm cho tàu,cầu và
nhà.
Tại sao đường ray tàu
hoả được đặt trên các
thanh tà vẹt? Mố cầu
(chân cầu) hay móng
nhà lại xây to?

Tại sao lưỡi dao lại làm rất
mỏng?

lưỡi dao càng mỏng thì
dao càng sắc(bén), vì
dưới cùng một áp lực
nếu diện tích bị ép càng
nhỏ (lưỡi dao càng
mỏng) thì tác dụng của
áp lực càng lớn(dễ cắt
gọt các vật)

Giảm diện tích bị ép sẽ làm
tăng áp suất, mũi khoan
xuyên vào gỗ dễ dàng, xẻng
sẽ dễ dàng lún sâu xuống
đất hơn.
Tại sao mũi khoan, xẻng
xúc đất lại nhọn?

Tăng diện tích bị ép sẽ
làm giảm áp suất,
người lướt ván di
chuyển dễ dàng trên
nước, người trượt
tuyết di chuyển dễ
dàng trên nước, lớp
tuyết mềm. còn giày
trượt băng lại có đế
mỏng, nhỏ để tăng áp
lực của người lên nền
băng.
Tại sao ván trượt tuyết, lướt ván lại
to, còn giày trượt băng lại có đế
mỏng, nhỏ?

Tiết 10 - Bài 7 : ÁP SUẤT
I - Áp lực là gì?
Áp lực là lực ép có phương vuông góc
với mặt bị ép

III - Vận dụng:
C4:

C5: Một xe tăng có trọng lượng
340 000 N. Tính áp suất của xe tăng
II - Áp suất:
lên mặt đường nằm ngang, biết rằng
1. Tác dụng của áp lực phụ thuộc
diện tích tiếp xúc của các bản xích
vào những yếu tố nào?
với đất là 1,5 m2. Hãy so sánh áp
- Tác dụng của áp lực càng lớn khi áp
suất đó với áp suất của một ô tô
lực càng lớn và diện tích bị ép càng nhỏ
nặng 20 000N có diện tích các bánh
2. Công thức tính áp suất:
xe tiếp xúc với mặt đất nằm ngang là
Áp suất được tính bằng độ lớn của áp 250 cm2. Dựa vào kết quả tính toán
lực trên một đơn vị diện tích bị ép.
ở trên, hãy trả lời câu hỏi đã đặt ra ở
phần mở bài.
p: Áp suất . ( N/m2 )

F
p
S

F: áp lưc tác dụng lên mặt bị
ép. ( N )
S: diện tích bị ép. ( m2)

1 Pa = 1 N/m2

Tiết 8 - Bài 7 : ÁP SUẤT
C5: Một xe tăng có trọng lượng
340 000 N. Tính áp suất của xe tăng
lên mặt đường nằm ngang, biết rằng
diện tích tiếp xúc của các bản xích với
đất là 1,5 m2. Hãy so sánh áp suất đó
với áp suất của một ô tô nặng 20 000N
có diện tích các bánh xe tiếp xúc với
mặt đất nằm ngang là 250 cm2. Dựa
vào kết quả tính toán ở trên, hãy trả lời
câu hỏi đã đặt ra ở phần mở bài.

Tóm tắt:
Pxt = 340 000 N
Sxt = 1,5 m2
Poâ toâ = 20 000 N
Soâ toâ = 250 cm2
= 0,25 m2
pxt= ? , poâ toâ = ?

Bài làm

Tiết 10 - Bài 7 : ÁP SUẤT
C5:Tóm tắt:

I - Áp lực là gì?
Áp lực là lực ép có phương vuông góc Fxt = Pxt
340 000 N
với mặt bị ép

Sxt = 1,5 m2
II - Áp suất:
1. Tác dụng của áp lực phụ thuộc
Fô tô = Poâ toâ
vào những yếu tố nào?
=20 000 N
- Tác dụng của áp lực càng lớn khi áp
lực càng lớn và diện tích bị ép càng nhỏ Soâ toâ = 250 cm2

Bài làm
= Áp suất của xe tăng
lên mặt đường nằm
ngang:
Fxt
340 000
Pxt =
=
1,5
Sxt226666,7 (N/m2)

Áp suất của ô tô
lên mặt đường
2. Công thức tính áp suất:
=0,025m2
nằm ngang:
Áp suất được tính bằng độ lớn của áp
pxt= ? , poâ toâ = ? 20 000
lực trên một đơn vị diện tích bị ép.
ĐểFôtô
tính =được áp xuất của xe
P
ôtô
=
2
p: Áp suất . ( N/m )
0,025
tăng
Sôtôvà ô tô
ta dùng công thức
F: áp lưc tác dụng lên mặt bị
800 000 (N/m2)
 nào?
ép. ( N )
Ta có diện tích tiếp xúc của xe tăng
lên mặt đường lớn hơn của xe ô tô và
S: diện tích bị ép. ( m2)
pxt < pô tô.
2

F
p
S

1 Pa = 1 N/m

Máy kéo chạy được trên
Tại
máy
kéo nặng
nề
đấtsao
mềm
vì dùng
xích có
rộng
nênbình
áp suất
gây
lạibản
chạy
được
thường
ra bởi
trên
đấttrọng
mềm,lượng
còn ômáy
tô nhẹ
kéo nhỏ. Còn ô tô dùng
hơn
lại có thể bị lún bánh
bánh(S nhỏ), nên áp suất
trên
đườngô
gâychính
ra bởiquãng
trọng lượng
này?
tô lớn hơn nên có thể bị
lún.

CỦNG CỐ
Bài 1: Điều nào sau đây là đúng nhất khi nói về áp lực?
A. Áp lực là lực ép của vật lên mặt giá đỡ.
B. Áp lực là lực do mặt giá đỡ tác dụng lên vật.
C. Áp lực luôn bằng trọng lượng của vật.
D. Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.

Bµi 2: Trong c¸c c¸ch sau ®©y, c¸ch nµo lµ kh«ng ®óng khi
muèn t¨ng, gi¶m ¸p suÊt?
A. Muèn t¨ng ¸p suÊt th× t¨ng ¸p lùc, gi¶m diÖn tÝch bÞ Ðp.
B. Muèn t¨ng ¸p suÊt th× gi¶m ¸p lùc, t¨ng diÖn tÝch bÞ Ðp.
C. Muèn gi¶m ¸p suÊt th× gi¶m ¸p lùc và giữ nguyên diÖn
tÝch bÞ Ðp.
D. Muèn gi¶m ¸p suÊt th× ph¶i t¨ng diÖn tÝch bÞ Ðp.

Cã thÓ em ch­a biÕt

¸p suÊt ¸nh s¸ng lµ ¸p suÊt mµ
¸nh s¸ng t¸c dông lªn vËt ®­îc räi
s¸ng. ¸p suÊt nµy rÊt bÐ, cì mét
phÇn triªu Pa. N¨m 1899, nhµ vËt
lý Lª-bª-®Ðp (ng­êi Nga) lÇn ®Çu
tiªn ®· ®o ®­îc ¸p suÊt b»ng thÝ
nghiÖm rÊt tinh vi. ChÝnh ¸p suÊt
cña ¸nh s¸ng mÆt trêi ®· lµm cho
®u«i sao chæi bao giê còng h­íng
tõ phÝa mÆt trêi h­íng ra. ¶nh
chôp sao chæi Ha-l¬ Bèp ngµy 6
th¸ng 4 n¨m1997 trªn bÇu trêi
Pa-ri.
Quan s¸t h×nh ¶nh sao chæi vµ cho
biÕt mÆt trêi n»m ë phÝa nµo?

Giới thiệu một số áp suất
Áp suất ở tâm mặt trời

2.1016 Pa

Áp suất ở tâm Trái đất

4.1011Pa

Áp suất lớn nhất tạo được trong phòng thí
nghiệm.

1,5.1010Pa

Áp suất dưới đáy biển ở chỗ sâu nhất.

1,1.108Pa

Áp suất của không khí trong lốp xe ô tô.

4.105Pa

Áp suất khí quyển ở mức mặt biển.

1.105 Pa

Áp suất bình thường của máu.

1.6.104Pa

DẶN DÒ VỀ NHÀ :

-Học thuộc bài.
-Làm bài tập 7.1 – 7.16 SBT.
-Chuẩn bị bài: Áp suất chất lỏng –
Bình thông nhau.
 
Gửi ý kiến