Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 9. At home and away

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: trần bảo nhi
Ngày gửi: 18h:54' 06-01-2016
Dung lượng: 534.1 KB
Số lượt tải: 29
Số lượt thích: 0 người
Welcome to English class
1. Did you go to Nha Trang last summer ?
2. Did you do homework yesterday ?
3. Was you a student in class 6 a year ago ?
Answer the question :
UNIT 9: AT HOME AND AWAY
A- A holiday in Nha Trang (A1)
1. Listen. Then practice with a partner
Nha trang
UNIT 9: AT HOME AND AWAY
A- A holiday in Nha Trang (A1)
1. Listen. Then practice with a partner
New words:
-(to) be
Thì,là, ở
I am in class 7A
(was/were):
(am/ is/ are )
I was in class 6A last year.
- Yesterday (adv):
ngày hôm qua
I went to Ho Chi Minh City yesterday.
I went to Ho Chi Minh City yesterday.
-go → went (v)
đi
- ago (adv):
cách đây
I was a student in class 6 A a year ago
-last (adj) :
trước
I was in class 6A last year.
-trip(n):
chuyến đi (du lịch)
We have a trip to Nha Trang
-aquarium (n):
Hồ cá
- Gift (n) = present :
quà
-(to) take- took (v):
Dẫn,lấy
My parents took me to see Tri Nguyen Aquarium.
- (to) buy- bought (v):
mua
-(to) return – returned (v):
Trở về
Liz returned to Ha Noi
last year:năm trước.
last week: tuần trước
-(to) be (was/were)
- Yesterday (adv):
-go → went (v)
- ago (adv):
-last (adj) :
-trip(n):
-aquarium (n):
- Gift (n) = present :
-(to) take- took (v):
- (to) buy- bought (v):
-(to) return – returned (v):
UNIT 9: AT HOME AND AWAY
A- A holiday in Nha Trang (A1)
1. Listen. Then practice with a partner
New words:
chuyến đi (du lịch)
quà
Dẫn,lấy
mua
Thì,là, ở
ngày hôm qua
cách đây
trước
Hồ cá
Trở về
đi
-(to) be (was/were)
- Yesterday (adv):
-go → went (v)
- ago (adv):
-last (adj) :
-trip(n):
-aquarium (n):
- Gift (n) = present :
-(to) take- took (v):
- (to) buy- bought (v):
-(to) return – returned (v):
UNIT 9: AT HOME AND AWAY
A- A holiday in Nha Trang (A1)
1. Listen. Then practice with a partner
New words:
chuyến đi (du lịch)
quà
Dẫn,lấy
mua
Thì,là, ở
ngày hôm qua
cách đây
trước
Hồ cá
Trở về
đi
UNIT 9: AT HOME AND AWAY
A- A holiday in Nha Trang (A1)
1. Listen. Then practice with a partner
Grammar: The present simple tense (thì quá khứ đơn)
*Cách dùng: diễn tả sự việc xảy ra trong quá khứ.
Thì quá khứ đơn với tobe (was/were)
UNIT 9: AT HOME AND AWAY
A- A holiday in Nha Trang (A1)
1. Listen. Then practice with a partner
Grammar: The present simple tense (thì quá khứ đơn)
*Cách dùng: diễn tả sự việc xảy ra trong quá khứ.
Thi quá khứ đơn với động từ thường V
UNIT 9: AT HOME AND AWAY
A- A holiday in Nha Trang (A1)
1. Listen. Then practice with a partner
Grammar: The present simple tense (thì quá khứ đơn)
*Cách dùng: diễn tả sự việc xảy ra trong quá khứ.
UNIT 9: AT HOME AND AWAY
A- A holiday in Nha Trang (A1)
1. Listen. Then practice with a partner
Một số động từ quá khứ thường gặp:
Động từ bất qui tắc (học thuộc lòng)
-be → was/were
-have → had
-go → went
-buy → bought
Động từ theo qui tắc

-return → returned
-visit → visited
-help → helped
-talk → talked
Cách đọc động từ có “ed” : có 3 cách đọc
“ed” được đọc là /id/ khi động từ có âm tận cùng là “t, d”.
Ex: needed, wanted,...
“ed” được đọc là /t/ khi động từ có âm tận cùng là “p, k, s, f(gh), ∫(sh), t ∫(ch).
Ex: like, helped, watched,…
3. “ed”được đọc là /d/ khi động từ tận cùng bằng những âm còn lại.
Ex: lived, loved, turned,…
UNIT 9: AT HOME AND AWAY
A- A holiday in Nha Trang (A1)
1. Listen. Then practice with a partner
UNIT 9: AT HOME AND AWAY
A- A holiday in Nha Trang (A1)
1. Listen. Then practice with a partner
Các trạng từ thường gặp trong thì quá khứ đơn:

- yesterday : ngày hôm qua
- last week/ year/ month: tuần/tháng/ năm trước
- ago – 3 weeks ago/ two years ago : 3 tuần trước/ 2 năm trước
- in 2001: năm trong quá khứ
UNIT 9: AT HOME AND AWAY
A- A holiday in Nha Trang (A1)
1. Listen. Then practice with a partner
Liz is talking to Ba about her recent vacation in Nha Trang.

Ba: Hi, Liz. Welcome back.
Liz: Hello Ba. How are you ?
Ba: Fine, thanks. How was your vacation in Nha Trang?
Liz: It was wonderful. I had a lot of fun.
Ba: What did you think of Nha Trang?
Liz: Oh, it was beautiful. The people were very friendly. The food was
delicious, but most thing weren’t cheap. They were quite expensive.
Ba: What places did you visit?
Liz: My parent took me to see Cham Temples and Tri Nguyen Aquarium
Ba: Did you buy any souvenirs in Nha Trang?
Liz: Yes, I did. I bought different gifts for my friends in America.
Ba: Were you tied after the trip?
Liz: No, I wasn’t . I had a great time
Liz is talking to Ba about her recent vacation in Nha Trang.

Ba: Hi, Liz. Welcome back.
Liz: Hello Ba. How are you ?
Ba: Fine, thanks. How was your vacation in Nha Trang?
Liz: It was wonderful. I had a lot of fun.
Ba: What did you think of Nha Trang?
Liz: Oh, it was beautiful. The people were very friendly. The food was
delicious, but most thing weren’t cheap. They were quite expensive.
Ba: What places did you visit?
Liz: My parent took me to see Cham Temples and Tri Nguyen Aquarium
Ba: Did you buy any souvenirs in Nha Trang?
Liz: Yes, I did. I bought different gifts for my friends in America.
Ba: Were you tied after the trip?
Liz: No, I wasn’t . I had a great time
Number the sentences:
UNIT 9: AT HOME AND AWAY
A- A holiday in Nha Trang (A1)
1. Listen. Then practice with a partner
Answer: 4a 3b 1c 2d 5e
1
2
3
4
5
Liz returned to Ha Noi.
Liz went to Nha Trang
Liz visited Tri Nguyen Aquarium.
Liz bought souvenirs.
Liz talked to Ba about her vacation.
UNIT 9: AT HOME AND AWAY
A- A holiday in Nha Trang (A1)
1. Listen. Then practice with a partner
2. I (go)………….to Soc Trang City yesterday
3. I (be)………...…a student in class 6 last year.
1. Nam (buy)………….. a bike two year ago.
bought
went
was
Homework:
Learn by heart new words.
review the grammar.
prepare part A2,3 of unit 9.
THANK FOR YOUR LISTEN.
GOODBYE. SEE YOU NEXT CLASS
 
Gửi ý kiến