Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 9. At home and away

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: ngoan nguyen
Ngày gửi: 15h:12' 19-01-2017
Dung lượng: 5.4 MB
Số lượt tải: 256
Số lượt thích: 0 người
Welcome to our
English class
Teacher: NGUYỄN THỊ NGOAN
Púng Bánh Secondary School
English 7
Unit 9 : AT HOME AND AWAY
Period 62 : B. NEIGHBORS (B3, 4)
*Kim’s game: Activities in free time
sew (v) :
may, vá
: máy may
sở thích
tấm đệm gối
cushion (n) :
hobby (n) :
sewing machine (n):
try s.th on (v) :
thử thứ gì
fit (v) :
vừa, hợp
useful (adj) :
có ích
decide (v) (+ to V) :
quyết định
“WHAT AND WHERE?”
sew
decide
fit
sewing machine
8
2
3
7
hobby
6
cushion
try on
4
5
useful
1
B3: Read. Then answer
Thing Hoa liked doing in her free time.
cooking
sewing
listening to music
Hoa watched Mrs Mai make her dress. She thought sewing was a useful hobby. She decieded to learn how to sew.
Hoa bought some material. She learned how to use a sewing machine and she made a cushion for her armchair. It was blue and white.
Next, Hoa made a skirt. It was green with white flowers on it. It looked very pretty. Hoa tried it on but it didn’t fit. It was too big. Hoa’s neighbor helped her and then it fitted very well. Now, Hoa has a useful new hobby - She wears the things she makes.
Thing Hoa liked doing in her free time.
cooking
sewing
listening to music
a) What did Hoa learn to use ?
b) What did she make first ?
c) What color was it ?
d) What did she make next ?
e) What color was it ?
f) How did it look ?
g) What was the problem?
h) Who helped her?
i) How did it fit finally?
Questions:
Note:
Wh- questions in simple past tense
Wh- ..?
S + V(ed)/ VPI .
- S + was/ were.
a) What did Hoa learn to use?
Hoa learned how to use a sewing machine.
b) What did she make first?
First, she made the cushion for her armchair.
c) What color was it?
It was blue and white.
d) What did she make next?
Next, Hoa made the skirt.
e) What color was it?
It was green with flower on it.
f) How did it look?
It looked very pretty.
g) What was the problem?
She tried it on but it didn’t fit. It was too big.
h) Who helped her?
Her neighbor helped her.
i) How did it fit finally?
Finally, it fitted very well.
What is Hoa`s hobby ?
It`s sewing.
What is your hobby ?
Watch
Decide
Sew
Learn
Use
Try
Look
Fit
Help
Be
Buy
Make
Think
Cut

Watched
Decided
Sewed
Learned
Used
Tried
Looked
Fitted
Helped
Was/ Were
Bought
Made
Thought
Cut
V(ed)
V-PI
Regular
verbs
Irregular
verbs
B4.Write. Put the verbs in brackets in the simple past tense :
Hoa her neighbor make her dress.
( watch )
watched
First, She some material.
( buy )
bought
She the dress out.
cut
( cut )
Next, She a sewing machine to sew the dress.
(use)
used
Hoa that sewing useful hobby.
( decide )
decided
( be )
was
She a cushion and a dress.
The cushion fine but the dress
( be )
( be not )
( make )
made
was
was not
Then her neighbor her,
so finally it very well.
(help)
(fit)
helped
fitted
Hoa her neighbor make her dress.
First, She some material.
Then, She the dress out.
Next, She .......a sewing machine to sew the dress.
Hoa that sewing useful hobby.
She a cushion and a dress. The cushion
fine but the dress .
Then her neighbor her, so finally it
. her.... .. .. .. ..
... .. ..
... .. .. .
... .. .. .. .
.... .. .
... .. ..
... .. .
... .. .. .. ..
... .. ..
... .. .. .. ..
watched
bought
cut
used
decided
was
made
was
wasn`t
helped
fitted
* Retell Hoa’s sewing, basing on the pictures and the cues:
.
3
4
5
6
buy
First/ make
Next/ make
Then/ try it on / but/ be/ big
help
Finally/ fit
Hoa thought sewing was a useful hobby. She decided to learn how to sew.
2
She bought some material.
First, she made a cushion.
Next, she made a skirt.
Then, she tried it on but it was too big.
Hoa’s neighbor helped her.
Finally, it fitted very well.
CÂCH PH?I MĂU QU?N ÂO CO B?N
1. K?t h?p tr?c ti?p hai s?c mău c?nh nhau nhu: văng vă văng cam (yellow vă orange yellow), văng vă văng chanh (yellow vă yellow green), tm vă xanh tm (violet vă blue-violet).
2. K?t h?p mău theo hnh ch? X nhu: văng vă tm cng xanh th?m vă cam d? (yellow vă violet k?t h?p v?i blue-green vă red-orange).
CÂCH PH?I MĂU QU?N ÂO CO B?N
3. K?t h?p mău theo du?ng th?ng nhu: văng vă tm (yellow vă violet), xanh nu?c bi?n vă cam (blue vă orange), d? vă xanh lâ cđy (red vă green).
4. Kết hợp màu theo hình chữ T như: xanh nước biển, cam và tím hồng (blue, orange và violet – red); vàng, tím và cam đỏ (yellow, violet và red-orange), vàng, xanh thẫm và cam đỏ (yellow, blue-green và red-orange)…
Happy new year.
 
Gửi ý kiến