Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 9. At home and away

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Hoàng Ân
Ngày gửi: 09h:49' 08-05-2018
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 114
Số lượt thích: 0 người
WELCOME TO
OUR CLASS
Chi Lang Secondary School
Teacher: Tran Thi Xinh
Write the past form of the verbs in the table.
was/ were
had
went
did
bought
took
Where did she go on vacation?
What places did she visit in Nha Trang?
What did Liz and her family do at Tri Nguyen Aquarium?
Unit 9
AT HOME AND AWAY
PERIOD 56: A2
PART A: A HOLIDAY IN NHA TRANG


- shark (n) :
I) New words:
- dolphin (n) :
I) New words:
- turtle (n) :
I) New words:
- crab (n) :
I) New words
- cap (n) :
I) New words
- poster (n) :
I) New words:
- exit (n) :
I) New words:
- shark (n) :
- turtle (n) :
- dolphin (n) :
- cap (n) :
- poster (n) :
I) New words:
áp phích / tranh khổ lớn
con rùa
mũ lưỡi trai
cá heo
cá mập
- crab (n) :
con cua
- exit (n) :
lối ra, lối thoát hiểm
Matching
e)
d)
b)
1. shark:
3. turtle:
2. dolphin:
5. cap:
6. poster:
4. crab:
a)
c)
f)
put
GIVE THE PAST FORM OF VERBS
see
think
wear
eat
put
saw
thought
wore
ate
II) T/ F statements :
1. Liz and her parents went to Nha Trang.
2. She bought sharks, dolphins and turtles.
3. A cap had a picture of a dolphin on it.
4. Her parents ate fish and crab for lunch.
5. There was a souvenir shop near the aquarium.
2.
1.
5.
4.
3.
Guess
Check
2.
1.
5.
4.
3.
F
T
T
T
F
saw
near the exit of the aquarium.
III) Ask and answer the questions: A2/ P.88
Who went to the aquarium with Liz ?
What did the Robinsons see there ?
What did they buy in the souvenir shop ?
Did Liz like the cap? Which sentence tell you this ?
Do Mr and Mrs Robinson like to eat seafood ?
How do you know?
6. Why did Liz eat noodles for lunch ?
Team 1
Team 2
Team Scores
Points
The Big Wheel
1
2
3
4
5
6
Who went to the aquarium with Liz ?
Question ?
 Her parents went to the aquarium with her.
2.What did the Robinsons see there ?
Question?
 They saw sharks, dolphins, turtles and many types of fish.
3.What did they buy in the souvenir shop ?
Question?
 They bought a cap and a poster.
4. Did Liz like the cap ?
Which sentence tell you this ?
Question ?
 Yes, she did.
She wore the cap all day.
5. Do Mr and Mrs Robinson like to eat seafood? How do you know?
Question?
 Yes, they do. They ate fish and crab.
6. Why did Liz eat noodles for lunch ?
Question ?
 Because he remembered the beautiful fish in the aquarium.
Her parents went to the aquarium with her.
2.They saw sharks, dolphins, turtles and many types of fish.
3. They bought a cap and a poster.
4. Yes, she did. She wore the cap all day.
5. Yes, they do. They ate fish and crab.
6. Because she remembered the beautiful fish in the aquarium.
*Answer keys:
IV. Tell the story of Liz’s trip to Tri Nguyen Aquarium
The Robinson family went to the aquarium.
They saw sharks, dolphins, turtles and many different types of fish.
They went to a souvenir shop near here.
They bought a cap with a picture of a dolphin on it and a poster.
Mr. and Mrs. Robinson ate seafood but Liz ate noodles.
Pronunciation:
1. A. visited B. started C. finished D. needed
2. A. watched B. remembered C. looked D. stopped
C.
B.
Learn by heart new words
Rewrite the answers ( Part III- A2/P88) and the story ( Part IV- A2/P.88 )
Write 5 sentences about your last holiday.
THANK YOU VERY MUCH

Past Simple Tense
( Thì quá khứ đơn)
* Câu khẳng định:
S + V-ed/ Vpp2
Ex: Liz went to Nha Trang with her parents
* Câu phủ định:
S + did not + V(nguên mẫu)
didn’t
Ex: Liz didn’t eat fish.
* Câu nghi vấn:
(Wh-qs) + did + S + V?
Ex: 1. Where did they go?
-> They went to Tri Nguyen aquarium.
2. Did Liz like the cap?
Yes, she did
No, she didn’t
 
Gửi ý kiến