Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 9. At home and away

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Bạch Tuyết
Ngày gửi: 21h:27' 08-01-2018
Dung lượng: 7.0 MB
Số lượt tải: 259
Số lượt thích: 0 người
WELCOME TO
OUR CLASS.


Good afternoon
Teachers !
Teacher : Tran Thi Bach Tuyet
Trò chơi Pelmanism
Các ô chữ từ 1 đến 6 là động từ ở dạng nguyên mẫu.
Các ô chữ từ A đến F là động từ ở dạng quá khứ.
Lần lượt mỗi nhóm chọn hai thẻ. Nếu khớp nhau ( vd: do-did) thì được 10 điểm.Nếu không khớp ,lật úp lại như cũ và tiếp tục trò chơi cho đến khi tất cả các thẻ được lật.
Nhóm nào được nhiều điểm hơn thì thắng.
Jerry
Tom
1
PELMANISM
2
have
3
buy
4
wear
5
eat
6
see
A
bought
B
ate
C
went
D
saw
E
had
F
wore
go
Jerry
Tom
go
PELMANISM
have
buy
wear
eat
see
bought
ate
went
saw
had
wore
Thursday, January 15th, 2015
B .Neighbors
Period 59: B3,B4
Unit 9 : AT HOME AND AWAY
Who is this ?
Who made her dress ?
What color is her dress ?
sewing machine ( n )
to sew ( v ):
sewing ( n ):
công việc may vá
khâu, may
1.Vocabulary
B3.Read.Then answer
Hoa thought sewing was a useful hobby.
cushion (n)
useful (adj) :
có lợi, có ích
to try something on :
Ex: She decided to learn how to sew .mặc thử
to decide + to infinitive : quyết định

to learn + ( how ) + to infinitive
Ex:She learned how to use a sewing machine .
to fit – fitted :
vừa vặn
Matching

Read the verbs in the simple past tense .
Hoa watched Mrs. Mai make her dress.
She thought sewing was a useful hobby.
She decided to learn how to sew.
Hoa bought some material.
She learned how to use a sewing machine and she made a cushion for her armchair. It was blue and white .
Next, Hoa made a skirt. It was green with white flowers on it . It looked very pretty.
Hoa tried it on but it didn’t fit . It was too big.
Hoa’s neighbor helped her and then it fitted very well.Now , Hoa has a useful new hobby- she wears the things she makes .
Read the verbs in the simple past tense .
How to pronounce “ED”
Regular verbs in past form ( V + ED )
decided,fitted , watched, helped, looked , learned, tried .


Pre reading
T/ F statements prediction:
1. Hoa decided to learn how to sew.
2. She bought some sewing machines.
3. She made a cushion for her armchair.
4. The cushion was green with white flowers on it.
5. Hoa’s aunt helped her and then the skirt fitted well.
2.
1.
5.
4.
3.
Guess
Hoa watched Mrs. Mai make her dress.
She thought sewing was a useful hobby.
She decided to learn how to sew.
Hoa bought some material.
She learned how to use a sewing machine and she made a cushion for her armchair .It was blue and white.
Next, Hoa made a skirt. It was green with white flowers on it. It looked very pretty.
Hoa tried it on but it didn’t fit. It was too big.
Hoa’s neighbor helped her and then it fitted very well .
Now, Hoa has a useful new hobby – she wears the things she makes.

Pre reading
While reading
T/ F statements check:
1. Hoa decided to learn how to sew.
2. She bought some sewing machines.
3. She made a cushion for her armchair.
4. The cushion was green with white flowers on it.
5. Hoa’s aunt helped her and then the skirt fitted well.
2.
1.
5.
4.
3.
Guess
Check
2.
1.
5.
4.
3.
F
T
F
T
F
material
neighbor
The skirt
Lucky animals
Cat
Lion
Dog
Mouse
Duck
Dragon
Horse
Duck
1. What did Hoa learn to use?
? She learned how to use a sewing machine.
Back
Back
Lucky animal
2. What did she make first?
? She made a cushion for her armchair first.
Back
3. What color was the cushion?
? It was blue and white.
Back
4. What did she make next?
? Next, she made a skirt.
Back
Back
Lucky animal
5. How did the skirt look?
? It looked very pretty.
Back
6. What was the problem with the skirt?
?She tried it on but it didn`t fit . It was too big.
Back
7. Who helped Hoa?
Back
? Hoa`s neighbor helped her.
8. What color was the skirt?
? It was green with white flowers on it.
Back
Back
Lucky animal
9. How did the skirt fit finally?
? Finally, it fitted very well.
Back
B4.Write.Put the verbs in brackets in the simple past tense .
watched
bought
cut
used
B4.Write.Put the verbs in brackets in the simple past tense .
decided
was
made
was
wasn’t
helped
fitted


PAST SIMPLE
TENSE


REGULAR

IRREGULAR
Suggested answer
Write your mind map
PAST SIMPLE
TENSE

REGULAR
IRREGULAR
cut
made
thought
bought
was/ were
looked
fitted
decided
learned
watched
Suggested answer
Write your mind map
HOMEWORK
- Learn the vocabulary
- Write the answers (1a,4/p39)
- Write (3/p39)
- Prepare A Closer look 1 (p 40)
Celinne Dion – And so this is Xmax
THANK YOU
Goodbye!
FOR YOUR ATTENTION !
No_avatar

bai giag rat de hieu

Cười nhăn răng

 
Gửi ý kiến