Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

unit 1 avcn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Thị Bích Thủy
Ngày gửi: 09h:04' 04-12-2018
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
Warmly welcome to our class
TỔNG QUÁT CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TIẾNG ANH CƠ BẢN
(HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ)
TỔNG QUÁT CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TIẾNG ANH CƠ BẢN
(HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ)
(Bài mở đầu)
Unit 1
Getting started
Study with “at, on, under, in, above...”
- Giới từ là từ để nối danh từ hay động từ với từ đứng trước nó, thể hiện mối liên quan về không gian, thời gian. Giới từ có thể là một từ riêng lẻ, có thể là một cụm từ.
VD: under, above, on, at, in front of...
- Giới từ “at, on, under, in, above...” dùng để chỉ vị trí, nơi chốn.
* Công thức:
at / on / under
in / above + noun (place)
in front of
2.7. Where is it?
VD: The hammer is on the bench.
+ on: ở trên
* Prepositions: các giới từ
+ under: ở dưới
+ in: ở trong
+ above: ở bên trên
+ below: ở bên dưới
+ beside: ở bên cạnh
+ between ... and ...: ở giữa
Look at the following pictures
2.7. Where is it?
Look at the following pictures
2.7. Where is it?
(a) The screwdriver is on the table.
* Make sentences:
2.7. Where is it?
(b) The screwdriver is under the table.
(c) The screwdriver is in the box.
(d) The switch is above the window.
(e) The switch is below the window.
(f) The switch is beside the window.
(g) The switch is between the window and the door.
3. THE ONE AT THE TOP
(Cái ở trên đỉnh)
Prepositional phrases
3.1 Study with "at, on, under, in, above...“ (P.12)
Alan is repairing the lights.
* Repeat:
A: Press the switch.
B: Which one?
A: The one at the bottom... Now press the switch at the top.
AT THE TOP
ABOVE
AT THE BOTTOM
BELOW
ON
THE
RIGHT

TO
THE RIGHT
ON
THE
LEFT

TO
THE LEFT
3.2 Match the words with the numbers (P.12):
(a) on the left of the wall
(b) at the top of the wall
(c) above the window
(d) to the left of the window
(e) on the right of the wall
(f) to the right of the window
(g) at the bottom of the wall
(h) below the window
- 4
- 1
- 5
- 8
- 2
- 6
- 3
- 7
NAME THE FOLLOWING OBJECTS
Alan is repairing the lights.
(Bài mở đầu)
Unit 1
Getting started
Study with “at, on, under, in, above...”
- Giới từ là từ để nối danh từ hay động từ với từ đứng trước nó, thể hiện mối liên quan về không gian, thời gian. Giới từ có thể là một từ riêng lẻ, có thể là một cụm từ.
VD: under, above, on, at, in front of...
- Giới từ “at, on, under, in, above...” dùng để chỉ vị trí, nơi chốn.
* Công thức:
at / on / under
in / above + noun (place)
in front of
2.7. Where is it?
VD: The hammer is on the bench.
+ on: ở trên
* Prepositions: các giới từ
+ under: ở dưới
+ in: ở trong
+ above: ở bên trên
+ below: ở bên dưới
+ beside: ở bên cạnh
+ between ... and ...: ở giữa
Look at the following pictures
2.7. Where is it?
Look at the following pictures
2.7. Where is it?
(a) The screwdriver is on the table.
* Make sentences:
2.7. Where is it?
(b) The screwdriver is under the table.
(c) The screwdriver is in the box.
(d) The switch is above the window.
(e) The switch is below the window.
(f) The switch is beside the window.
(g) The switch is between the window and the door.
3. THE ONE AT THE TOP
(Cái ở trên đỉnh)
Prepositional phrases
3.1 Study with "at, on, under, in, above...“ (P.12)
Alan is repairing the lights.
* Repeat:
A: Press the switch.
B: Which one?
A: The one at the bottom... Now press the switch at the top.
AT THE TOP
ABOVE
AT THE BOTTOM
BELOW
ON
THE
RIGHT

TO
THE RIGHT
ON
THE
LEFT

TO
THE LEFT
3.2 Match the words with the numbers (P.12):
(a) on the left of the wall
(b) at the top of the wall
(c) above the window
(d) to the left of the window
(e) on the right of the wall
(f) to the right of the window
(g) at the bottom of the wall
(h) below the window
- 4
- 1
- 5
- 8
- 2
- 6
- 3
- 7
NAME THE FOLLOWING OBJECTS
Alan is repairing the lights.
DIAL
WHEEL
KNOB
LEVER
SWITCH
SOCKETS
BUTTONS
3.3 Match the sentences with the numbers in the pictures (P.9):
a) There`s no light in here. Please press the switch to
the right of the window.
b) Please pull the lever below the wheel.
c) Could you press the ON button, please? That`s the
button on the right.
d) Turn the knob to the left of the dial.
e) Could you press the switch above the window, please?
f) Use the socket at the bottom. It has 110 volts.
g) Press the button at the top.
h) Use the socket on the left.
- 4

- 12
- 16

- 5
- 1
- 9
- 13
- 8
3.3 Match the sentences with the numbers in the pictures (P.8):
i) Could you now turn the knob to the right of the dial,
please?
j) Now pull the lever above the wheel.
k) Press the switch to the left of the window.
l) Now please put the plug into the socket on the right.
m) Please use the socket at the top of the wall.
n) Now press the OFF button. That`s the button on the left.
o) And now press the button at the bottom.
p) Please press the switch below the window.
6

- 11
- 2
- 10
- 7
- 14
- 15
- 3
The end
Thank you!
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓