Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài giảng "Diễn Biến Hòa Bình" cho LL DQTV năm 2017

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lưu Quốc Đạt
Ngày gửi: 21h:16' 18-08-2017
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 701
Số lượt thích: 0 người

BÀI GIẢNG CHÍNH TRỊ
Bài 6: “Diễn biến hòa bình ” của các thế lực thù địch
chống phá Cách mạng Việt Nam
Đối tượng: Dân quân cơ động năm 2017


Họ tên: Nguyễn Hải Bằng
Chức vụ: Trợ lý Cán bộ - Chính sách Ban chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành.
Phần một: Ý ĐỊNH BÀI GIẢNG

I. Mục đích yêu cầu
- Giáo dục cho DQTV hiểu rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; nâng cao cảnh giác, xây dựng trách nhiệm trong học tập, huấn luyện, công tác; chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, hành động chống phá của chúng.
- Nắm vững những vấn đề cơ bản về chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước và địa phương, cơ sở trong đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, làm cơ sở liên hệ, vận dụng sát với chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ Dân quân tự vệ
II. Nội dung

Bài gồm hai phần: I, II.
I. Chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.
II. Nâng cao cảnh giác kiên quyết làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.
→ Trọng tâm:
Phần II. Nâng cao cảnh giác, kiên quyết làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.
Trọng điểm:
Điểm 4 (Phần I). Mục tiêu và âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch thực hiện chiến lựợc “Diễn biến hòa bình” chống Việt Nam.
Điểm 2 (Phần II). Chủ trương của Đảng ta trong đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh.
Điểm 4 (Phần II). DQTV góp phần làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.
III. Đối tượng: Dân quân cơ động
IV. Phương pháp
Giảng giải kết hợp với chứng minh
V. Thời gian:
- Toàn bài: 02 giờ
- Lên lớp: 01 giờ 30 phút
- Thảo luận: 30 phút
VI. Địa điểm: Hội trường Ban CHQS huyện
VII. Tài liệu
Giáo trình GDCT cho lực lượng DQTV (Từ năm 2012 - 2016). Phê phán quan điểm, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của ĐCSVN, Nxb Chính trị Quốc gia H. 2007. Góp phần phòng, chống "Phi Chính trị hoá quân đội", Nxb Quân Đội Nhân Dân H. 2010. Phòng, chống "DBHB" ở Việt Nam những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, H. 2009.
Phần hai: NỘI DUNG BÀI GIẢNG
Bài 6: “DIỄN BIÊN HÒA BÌNH” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Phòng, chống “DBHB” là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta hiện nay. Trong đó, phòng chống “DBHB” trên nhiều lĩnh vực là “mặt trận” nóng bỏng, cấp bách nhất, có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng nước ta. Đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, CNĐQ và các thế lực thù địch xác định: Muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ chế độ XHCN ở Việt Nam cần phải “phi chính trị hoá” quân đội, loại bỏ công cụ bạo lực sắc bén của Đảng, Nhà nước ta. Để thực hiện mưu đồ đó, chúng tập trung đột phá trên nhiều lĩnh vực nhằm phá vỡ nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thủ tiêu vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tiến tới “phi chính trị hoá”, vô hiệu hóa Quân đội.
Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã nêu cao tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức phòng, chống, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “DBHB” của các thế lực thù địch trên nhiều lĩnh vực, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội, xây dựng môi trường văn hóa quân sự trong sạch, lành mạnh, làm cho quân đội luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
I. CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Khái niệm: “Diễn biến hòa hình” là chiến lược tổng hợp của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch dùng biện pháp “Phi vũ trang” là chủ yếu để chống phá, tiến tới lật đổ chế độ chính trị ở các nước xã hội chủ nghĩa…
* Biểu hiện của Chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch:

+ Chiến lược “Diễn biến hòa bình” xuất hiện vào cuối năm 40 của thế kỷ XX, khi chủ nghĩa đế quốc nhận thấy không thể tiêu diệt chủ nghĩa xã hội bằng biện pháp quân sự, mà phải thay đổi, chuyển từ tiến công quân sự là chủ yếu, sang tiến công bằng “Diễn biến hòa bình” nghĩa là dùng các biện pháp “Phi vũ trang” là chủ yếu; xóa bỏ Chủ nghĩa xã hội bằng cách chuyển hóa dần chủ nghĩa xã hội sang chủ nghĩa tư bản mà không phát động chiến tranh.
+ Chiến lược “Diễn biến hòa bình” được gọi bằng nhiếu tên khác nhau: “Chiến tranh không tiếng súng”, “Cuộc chiến không biên giới”, “Chiến tranh nhung lụa”, “Cách mạng màu”, “Thi đua hòa bình”, “Cạnh tranh hòa bình”…
- Chủ thể tiến hành: Đế quốc Mỹ và các thế lực thù địch đứng đầu là đế quốc Mỹ.
- Đối tượng để tiến hành: Là các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa.
- Mục tiêu: Xóa bỏ xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản, lật đổ chính quyền các nước tiến bộ, các nước xã hội chủ nghĩa, thiết lập trật tự thế giới do Mỹ đứng đầu. (Tình hình Bắc phi…)
- Phương thức: Chủ yếu bằng biện pháp phi quân sự.
- Nội dung: Tiến công ngầm toàn diện trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng, quân sự, trong đó chính trị là mũi tiến công then chốt, kinh tế là mũi nhọn, quân sự là răn đe.
- Tính chất: Hết sức tinh vi thâm độc, nham hiểm, đánh trong lòng các nước xã hội chủ nghĩa, làm cho tự diễn biến; cuộc chiến tranh không tiếng súng, không hậu phương và tiền tuyến.
Tóm lại: Chiến lược “Diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch được chúng xem đây là chiến lược tổng thể, với mục tiêu, phương thức, nội dung, tính chất, quy mô, tổ chức chống phá toàn diện Cách mạng xã hội chủ nghĩa trên tất cả các lĩnh vực, trong đó chúng coi Cách mạng Việt Nam là trọng tâm.
2. Mục tiêu chống phá Cách mạng xã hội chủ nghĩa của Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch
- Một là, xóa bỏ Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, thay thế bằng hệ tư tưởng tư sản ở các nước xã hội chủ nghĩa..
+ Mục đích: Về chính trị tư tưởng chúng cho rằng là lĩnh vực có tầm quan trọng hàng đầu.
+ Phương thức: Tước bỏ vũ khí tư tưởng của đối phương là khâu đột phá của chiến lược “Diễn biến hòa bình” muốn xóa bỏ chủ nghĩa xã hội là trước hết xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin làm cho Đảng Cộng sản vô hiệu hóa, mất vai trò lãnh đạo của Đảng đi đôi với việc xâm nhập tư tưởng tư sản, làm cho cuộc đảo chính hòa bình về hệ tư tưởng trong các nước xã hội chủ nghĩa.
- Hai là, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, thực chiện “Đa nguyên chính trị” , “Đa Đảng đối lập” ở các nước xã hội chủ nghĩa.
Chúng đưa ra luận điệu cho rằng: Đảng Cộng sản là độc quyền lãnh đạo, là “Độc tài” , “Bóp ngẹt dân chủ”… xã hội “Đa nguyên lợi ích” thì chế độ phải “Đa nguyên chính trị”, “Đa Đảng đối lập” mà thực chất là hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, hình thành các lực lượng chính trị phản động chống đối, đi đến lật đổ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, giành lại chính quyền thống trị xã hội cho giai cấp Tư sản phản động.
- Ba là, chống phá gây mất ổn định chính trị, thúc đẩy “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” ở các nước xã hội chủ nghĩa một cách thường xuyên.
Phương thức:
+ Chúng tác động vào cán bộ, đảng viên, gây “Tự diễn biến”, từng bước tha hóa họ thành những người cộng sản “Đỏ vỏ xanh lòng”, dùng lật đổ Cộng sản;
+ Với quần chúng nhân dân: Kích động vấn đề “Dân chủ”, “Nhân quyền”, “Dân tộc”, “Tôn giáo” tạo ra tâm trạng không tha thiết gắn bó với chủ nghĩa xã hội gây mâu thuẫn nội bộ, mất sự đồng thuận trong xã hội, có thời cơ lôi kéo họ tham gia cuộc bạo loạn chính trị.
Thực tiễn vào tháng 7 năm 1994 Mỹ đã công bố thực hiện chiến lược “Dính líu và khuyếch trương” còn gọi là chiến lước “Can dự và mở rộng”. Lợi dụng các nước xã hội chủ nghĩa cải cách, mở cửa, đổi mới để tiếp cận can dự vào công việc nội bộ, để chuyển hóa chế độ. Thực hiện can dự để kích động các hoạt động chống đối, bạo loạn, làm suy yếu các nước tiến tới lật đổ chế độ.
- Bốn là, làm suy yếu, làm chệch hướng phát triển nền kinh tế, tiến tới chi phối, khống chế nền kinh tế các nước xã hội chủ nghĩa.
Thủ đoạn tác động từng bước, làm suy yếu tiềm lực kinh tế, xâm nhập, chi phối, lũng đoạn, thúc đẩy tư bản, tư nhân kinh tế chuyển hóa từ nền kinh tế xã hội chủ nghĩa sang kinh tế tư bản chủ nghĩa.
Thực tiễn vào tháng 7 năm 1994 Mỹ đã công bố thực hiện chiến lược “Dính líu và khuyếch trương” còn gọi là chiến lước “Can dự và mở rộng”. Thủ đoạn hàng đầu là đầu tư làm thay đổi kinh tế, làm cho kinh tế tư nhân dần dần chiếm ưu thế trong nền kinh tế quốc dân, nhanh chóng chuyển hóa từ nền kinh tế xã hội chủ nghĩa sang kinh tế tư bản chủ nghĩa, tiến tới thay đổi chế độ.
- Năm là, chuyển hóa văn hóa, đạo đức, lối sống xã hội chủ nghĩa theo giá trị phương Tây.
+ Chúng coi trọng xóa bỏ nền văn hóa, đạo đức lối sống xã hội chủ nghĩa thay vào đó văn hóa, đạo đức, lối sống tư sản, tha hóa con người và xã hội.
- Sáu là, lợi dụng chống phá quan hệ đối ngoại.
+ Chia rẻ các nước xã hội chủ nghĩa với nhau, các nước xã hội chủ nghĩa với các nước, các tổ chức Quốc tế.
- Bảy là, “Phi chính trị hóa” để “Vô hiệu hóa” Quân đội và Công an ở các nước xã hội chủ nghĩa.
Vì: Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa của Quân đội và Công an bắt nguồn tự sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
Do vậy: Muốn “Vô hiệu hóa” thì phải “Phi chính trị hóa” Quân đội và Công an làm cho hai lực lượng sẽ đứng “Trung lập” “Án binh bất động” mặc cho chủ nghĩa xã hội sụp đổ.
Thực tiễn ở Liên Xô và Đông Âu đã chứng minh, cuối thập niên 80 của thế kỷ XX, phần lớn các nước xã hội chủ nghĩa gặp phải những khó khăn, nội bộ Liên Xô phát sinh nhiều vấn đề phức tạp. Đế quốc Mỹ và các nước phương Tây thực hiện “Diễn biến hòa bình”, biện pháp chủ yếu thực hiện “Diễn biến hòa bình” kết hợp răn đe quân sự đối với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, lúc này Quân đội, Công an nằm ngoài sự lãnh đạo của Đảng, đứng trung lập, dùng lực lượng và phương tiện bao vây cơ quan Trung ương Đảng, Nhà nước lật đổ chính quyền Cộng sản sụp đổ vào năm 1990 …
3. Chiến lược “Diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá Cách mạng Việt Nam.


- Thứ nhất, Việt nam là nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở Đông Nam Á, một trong những ngọn cờ đầu của phong trào giải phóng dân tộc, chống thực dân, đế quốc vì mục tiêu độc lập dân tộc và xã hội chủ nghĩa.
- Thứ hai, Việt Nam không những không sụp đổ sau sự kiện Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu tan rã mà còn đổi mới thành công, phát triển nhanh, bền vững và có sự ổn định cao của thể chế chính trị, vững bước tiến lên trong thế giới biến động, phức tạp, khó lường, thể hiện sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa xã hội hiện thực.
- Thứ ba, trong chiến lược toàn cầu phản Cách mạng của chủ nghĩa đế quốc với khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam có vị trí hết sức quan trọng về địa - chính trị, địa - kinh tế và địa - quân sự.

Thực tiễn chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Panetta vào ngày 03 đến ngày 05 tháng 6 năm 2012 trong buổi Hội đàm ông phát biểu: “Mỹ muốn các nước trong khu vực hùng mạnh, trong đó có Việt Nam”, “Chính sách của Mỹ coi trọng quan hệ với Việt Nam trong tổng thể chính sách Châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ, mong muốn quan hệ hai nước tiếp tục phát triển hơn nữa trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực an ninh quốc phòng”, “Tôi rất ấn tượng với Cảng Cam Ranh của Việt Nam đây là Vịnh quan trọng, nếu trong quá trình cải tạo có nhu cầu hỗ trợ giúp đỡ thì Mỹ sẵn sàng”, vấn đề gia tăng Quân đội Hoa Kỳ ở Châu Á - Thái Bình Dương “Mục đích căn bản của Mỹ ở khu vực này là mong muốn cải thiện cơ hội hòa bình, an ninh, thịnh vượng, kể cả với Trung Quốc để thúc đẩy cải thiện quan hệ Quân đội giữa các nước với nhau, giúp gia tăng khả năng của từng nước để bảo vệ, duy trì an ninh”.
- Thứ tư, chống phá Việt Nam, các lực lượng thù địch còn nhằm làm sụp đổ “Biểu tượng chiến thắng” Việt Nam trong chiến tranh giải phóng dân tộc chống chủ nghĩa thực dân, đế quốc trong thế kỷ XX. Chúng tìm kiếm thắng lợi tinh thần, hòng không phục “Danh dự” của kẻ chiến bại.

“Hội chứng Việt Nam” sau năm 1975 vẫn còn tác động mạnh mẽ đến tư tưởng tinh thần, tâm lý của những kẻ hiếu chiến; chúng tìm mọi cách để “Rửa hận”, “Phục thù” đối với Việt Nam. Đánh bại Việt Nam không chỉ vì Việt Nam là một quốc gia cộng sản kiên cường, một trong những ngọn cờ đầu của phong trào chống đế quốc thực dân, mà cò vì lý do nhiều nước đế quốc chủ nghã rửa nỗi nhục thất bại trong chiến tranh xâm lược Việt Nam trước đây.
4. Mục tiêu và âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống Việt Nam.
a. Mục tiêu: Mục tiêu cơ bản của chiến lược “Diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với Việt Nam là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, xóa bỏ độc lập dân tộc của Việt Nam và buộc Việt Nam đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.
Để thực hiện mục tiêu đó, tư tưởng chỉ đạo của chúng:

- Kết hợp “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ với quá trình “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” thúc đẩy “Tư nhân hóa kinh tế”, “Tự do hóa chính trị”, “Vô hiệu hóa” lực lượng vũ trang, từng bước làm “Đổi màu”, “Biến chất” Đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Trọng tâm hướng vào chống phá cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và các tầng lớp trí thức, văn nghệ sĩ, thế hệ trẻ.
Lợi dụng dân chủ, nhân quyền chia rẽ các dân tộc, chia rẽ các tôn giáo, chia rẽ người theo đạo với người không theo đạo, chia rẻ dân với Đảng, Nhà nước, Quân đội, Công an để phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
- Chống toàn diện, tập trung mũi nhọn vào lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa.
- Kích động chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết, nghi ngờ lẫn nhau, kích thích quá trình “Tự diễn biến”.
b. Âm mưu, thủ đoạn chống phá:
* Chống phá về trên lĩnh vựng kinh tế:
- Các thế lực thù địch sử dựng kinh tế để lũng đoạn nền kinh tế Việt Nam, chuyển hóa nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam đi theo quỹ đạo kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa và từ chuyển hóa về từ kinh tế tiến tới chuyển hóa về chính trị.
+ Thông qua các hoạt động đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế để đẩy mạnh phát triển khu vực kinh tế tư nhân, tìm mọi cách hạ thấp, xóa bỏ vai trò kinh tế Nhà nước, làm biến đổi dần cơ sở kinh tế - xã hội của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Lợi dụng các khoản viện trợ kinh tế, cho vai ưu đãi, hiệp định thương mại và các quan hệ kinh tế khác để gây sức ép về chính trị, can thiệp nội bộ, từng bước chuyển hóa Việt Nam theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa.
* Chống phá trên lĩnh vực chính trị:
Âm mưu của các thế lực thù địch thực hiện “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị là:
- Xóa vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm thay đổi định hướng xã hội chủ nghĩa trong đường lối chính trị của Đảng, Nhà nước ta.
- Thực hiện “Đa nguyên chính trị”, “Đa Đảng đối lập”, tự do dân chủ tư sản; thực chất là gây dựng các thế lực chống đối chính trị ngay trong lòng Việt Nam, tạo dựng “Ngọn cờ” để tập hợp các lực lượng chống chủ nghĩa xã hội, làm đối trọng chính trị với Đảng cộng sản tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
- Các thế lực thù địch cũng ra sức lợi dụng các vấn đề “Dân chủ”, “nhân quyền”, “Dân tộc”, “Tôn giáo”, để chống phá Việt Nam, gây sức ép về chính trị đối với Đảng, Nhà nước ta, can thiệp và mặc cả Việt nam trong các quan hệ Quốc tế.
* Chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa:
Các thế lực thù địch xác định tiến công trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa là:
- “Mũi đột phá”, là một nội dung trọng yếu, là vũ khí lợi hại nhất.
+ Xóa bỏ Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng Đảng Cộng Sản Việt Nam và của toàn xã hội Việt Nam.
+ Tạo ra trong xã hội Việt Nam “Khoảng trống về ý thức hệ”.
+ Truyền bá tư tưởng tư sản vào trong Nhân dân, làm giảm niềm tin của Nhân dân vào con đường Cách mạng mà Đảng mà Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.
+ Tuyên truyền, xuyên tạc tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, tách rời và đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin.
+ Bôi đen giá trị văn hóa, đạo đức, lối sống xã hội chủ nghĩa và du nhập văn hóa, đạo đức, lối sống tư sản, làm mất bản sắc văn hóa Việt Nam, làm phai mờ các giá trị văn hóa truyền thống và Cách mạng, biến văn hóa Việt Nam thành “Thuộc địa văn hóa”, dùng “Đòn văn hóa” để tiến công về chính trị, chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa .
* Chống phá trên lĩnh vực xã hội:
+ Âm mưu của các thế lực thù địch là làm cho xã hội Việt Nam rối loạn và mất ổn định về mọi mặt, từ suy sụp về kinh tế đến rối loạn về chính trị, từ mất ổn định cục bộ đến mất ổn định toàn bộ, tạo điều kiện cho các thế lực chống đối tuyên truyền, kích động, gây mâu thuẫn, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ Nhân dân với Đảng, Nhân dân với các lực lượng vũ trang, chia rẽ các vùng miền; làm sâu sắc thêm quá trình phân hóa giai cấp, phân hóa giàu nghèo, phân tầng xã hội, phá vỡ sự thống nhất đất nước và sự đồng thuận của xã hộ, gây hoang mang, dao động niềm tin trong dân chúng vào con đường xã hội chủ nghĩa.
+ Chúng sử dụng bọn phản động người Việt nam ở nước ngoài móc nối với các tổ chức phản động trong các tôn giáo, dân tộc ở trong nước để can thiệp vào công việc nội bộ, đe dọa an ninh quốc gia; chủ trương “Tôn giáo hóa các dân tộc thiểu số”, hỗ trợ, kích động các đối tượng cực đoan, phản động trong tôn giáo phát triển lực lượng và tổ chức các hoạt động chống phá chính quyền, tạo ra nhiều “Điểm nóng” về chính trị - xã hội.
Thực tiễn vụ bạo loạn ở Tây Nguyên năm 2001 và năm 2004 chúng dùng chiêu bài “Dân chủ”, “Nhân quyền”, “Tôn giáo hóa các dân tộc thiểu số”, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo kích động lôi kéo Nhân dân các dân tộc thiểu số biểu tình bạo loạn đòi yêu sách, tự do nhân quyền, thành lập Nhà nước Đề Ra.
Thực tiễn vào ngày 08 tháng 02 năm 2007 tại Phường 5, thành phố Sóc Trăng, Tăng sinh Trường Trung cấp Pali Khmer Nam bộ và một số sư sãi chùa Tú Điềm, huyện Long Phú, chùa Trà Sết huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng, bọn phản động ngoài nước kết hợp với bọn phản động trong nước chúng chỉ đạo từ xa kích động, lôi kéo tụ tập biểu tình đòi yêu sách, tự do dân tộc, tự do tôn giáo với ý đồ chống phá chính quyền, chúng cho rằng đất Tây Nam Bộ là của Campuchia.
* Chống phá trên lĩnh vục quốc phòng - an ninh:
+ Âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh nhằm: Làm suy yếu tiềm lực của nền kinh tế quốc phòng toàn dân, an ninh Nhân dân, sức mạnh chiến tranh Nhân dân bảo vệ Tổ quốc, làm suy yếu lực lượng vũ trang; đặc biệt bằng việc thực hiện “Phi chính trị hóa” Quân đội, “Vô hiệu hóa” các lực lượng vũ trang của Đảng, Nhà nước, tách các lực lượng vũ trang ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, từ đó sử dụng các lực lượng vũ trang vào các mục đích chính trị phản động chống lại Đảng, chống lại Nhân dân, chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa.
Thực tiễn ở Liên Xô và Đông Âu đã chứng minh, cuối thập niên 80 của thế kỷ XX, phần lớn các nước xã hội chủ nghĩa gặp phải những khó khăn, nội bộ Liên Xô phát sinh nhiều vấn đề phức tạp. Đây chính là cơ hội Mỹ và các nước Phương Tây thực hiện “Diễn biến hòa bình”, biện pháp chủ yếu thực hiện “Diễn biến hòa bình” kết hợp răn đe quân sự đối với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu nhanh chóng sụp đổ vào năm 1990, lúc này Quân đội, Công an nằm ngoài sự lãnh đạo của Đảng, đứng trung lập, dùng lực lượng và phương tiện bao vây cơ quan Trung ương Đảng, Nhà nước lật đổ chính quyền Cộng sản.
+ Đối với các lực lượng vũ trang, trong đó có Dân quân tự vệ, các thế lực thù địch âm mưu làm suy yếu về chính trị, làm phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội, phai nhạt bản chất, tuyền thống; làm tha hóa về chính trị, đạo đức, lối sống một bộ phận lớn cán bộ, chiến sĩ để truyền bá lối sống tư bản, thực dụng, cá nhân vị kỷ vào các lực lượng vũ trang.
Chúng thường ve vãn, móc nối, lôi kéo ta tham gia các hoạt động hợp tác quân sự để tìm kiếm sự có mặt trở lại của lực lượng quân sự nước ngoài tại Việt Nam; đồng thời chủ trương thông qua liên kết làm ăn kinh tế với doanh nghiệp, đơn vị Quân đội và hợp tác đào tạo để xâm nhập vào các lĩnh vực quân sự nhằm khai thác tin tức tình báo, chuyển giao công nghệ lạc hậu và chuyển hóa về chính trị.
Thực tiễn vụ bạo loạn chính trị ở Tây Nguyên năm 2001 và năm 2004 lần thứ nhất có 168 Dân quân, lần thứ 2 có 8 Dân quân tham gia cùng các đám biểu tình, tạo điểm nóng, do ta làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục thuyết phục tốt nên Dân quân không tham gia cùng đám biểu tình.

* Chống phá trên lĩnh vực đối ngoại:
- Lợi dụng Việt Nam mở cửa, hội nhập kinh tế Quốc tế, mở rộng quan hệ với nhiều quốc gia, dân tộc trên thế giới, các thế lực thù địch âm mưu dùng các hoạt động ngoại giao để hướng Việt Nam đi theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa.
+ Chúng ngăn cản Việt Nam mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới, tuyên truyền gây chia rẽ Việt Nam với các nước, đặc biệt là gây chia rẽ Việt Nam với các nước xã hội chủ nghĩa, Việt Nam với Trung Quốc, với Lào, Campuchia và các nước ASEAN.
+ Chúng hạ thấp vị thế và vai trò của Việt Nam trên trường Quốc tế; mặt khác âm mưu mua chuộc, lôi kéo Việt Nam bằng các khoảng đầu tư, viện trợ, giúp đỡ về kinh tế nhằm từng bước chuyển hóa chế độ chính trị ở Việt Nam theo hướng tư bản chủ nghĩa.
Thực tiễn tháng 5 năm 1975 đến tháng 01 năm 1994 địch đã tiến hành nhiều biện pháp và thủ đoạn “Cô lập về ngoai giao” của ta với các nước trên thế giới, nhằm xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Từ tháng 02 năm 1994 đến nay, thất bại trước hành động nêu trên, chủ nghĩa đế quốc buộc phải điều chỉnh chính sách, thủ đoạn bằng việc “Bỏ cấm vận” thực hiện “Bình thường hóa quan hệ” nhằm trực tiếp “Dính líu”, đẩy mạnh các hoạt động thâm nhập chống phá ta quyết liệt hơn. Ngày 03 tháng 02 năm 1994, Mỹ tuyên bố bỏ cấm vận kinh tế đối với Việt Nam, ngày 11 tháng 7 năm 1995, Mỹ tuyên bố bình thường hóa quan hệ Việt Nam. Đến năm 2011 Mỹ đề nghị với Việt Nam đưa quan hệ lên tầm chiến lược.
II. NÂNG CAO CẢNH GIÁC, KIÊN QUYẾT LÀM THẤT BẠI ÂM MƯU “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

1. Quan điểm, phương châm của Đảng ta trong đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình”
1.1. Quan điểm chỉ đạo của Đảng ta (04 quan điểm).
- Chống “Diễn biến hòa bình” là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc gay go quyết liệt, lâu dài và phức tạp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
- Chống “Diễn biến hòa bình” là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu hiện nay của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
- Chiến lược “Diễn biến hòa bình” phải kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, chống bạo loạn lật đổ, chống chiến tranh xâm lược.
- Phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước, của chế độ xã hội chủ nghĩa, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình”.
1.2. Phương châm chỉ đạo của Đảng.
- Kết hợp chặt chẽ giữa chủ động ngăn chặn, phòng ngừa với chủ động tiến công làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch phản động.
- Kết hợp chặt chẽ giữa “Xây” và “Chống”, lấy “Xây” làm chính, tích cực, chủ động phòng chống “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” làm nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong quá trình đấu tranh.
- Giữ vững bên trong, làm thất bại tác động chuyển hóa từ bên ngoài; coi giữ vững bên trong là chính, làm thất bại tác động chuyển hóa từ bên ngoài là quan trọng.
- Kiên địch các nguyên tắc chiến lược, đi đôi với sự vận dụng linh hoạt sách lược, tranh thủ sự ủng hộ rộng rãi của Nhân dân trong nước, dư luận Quốc tế, phân hóa, cô lập các phần tử ngoan cố, các lực lượng hiếu chiến.
2. Chủ trương của Đảng ta trong đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh.
* Một là, quán triệt sâu sắc và tích cực triển khai thực hiện thắng lợi chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
- Tuyên truyền sâu rộng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới để làm cho mọi tầng lớp Nhân dân hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” và yêu cầu, biện pháp đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đặc biệt, nhận thức đúng đắn về vấn đề đối tác và đối tượng theo quan điểm của Đảng:
+ Những ai chủ trương tôn trọng độc lập chủ quyền, thiết lập và quan hệ hữu nghị và hợp tác bình đẳng, cùng nhau có lợi với Việt Nam đều là đối tác của chúng ta.
+ Bất kể thế lực nào có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu của nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều là đối tượng đấu tranh.
- Quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm Nhà nước thật sự là của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, do Đảng lãnh đạo. Tích cực thực hành tiết kiệm, phòng ngừa và kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí. Phát huy trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”.
* Hai là, xây dựng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có số lượng hợp lý, với chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, đồng thời quan tâm xây dựng lực lượng Dự bị động viên hùng hậu, Dân quân tự vệ rộng khắp, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.
* Ba là, thực hiện nghiêm ngặt những yêu cầu về quốc phòng, an ninh trong các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực kinh tế. Đề cao cảnh giác, mài sắc ý chí chiến đấu, nhạy bén trong việc đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.
* Bốn là, đấu tranh làm thất bại âm mưu “Vô hiệu hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch.
Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ vững mạnh toàn diện; thực sự là lực lượng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, tài sản của Nhà nước tại địa phương.
3. Lực lượng Dân quân tự vệ góp phần làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch
- Thường xuyên quán triệt và nhận thức sâu sắc quan điểm đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng; nhiệm vụ của lực lượng vũ trang.
Xây dựng bản lĩnh chính trị, tư tưởng kiên định, vững vàng; ý chí quyết tâm cao, xứng đáng là lực lượng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, tài sản của Nhà nước tại địa phương, góp phần làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” gây bạo loạn lật đổ và “Vô hiệu hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch.
Thực tiễn lực lượng Dân quân tỉnh Khánh Hòa năm 2006 đã đấu tranh rất tốt vụ xua đuổi Giàn khoan thăm dò dầu khí của đối phương ở vùng lãnh hải nước ta.
- Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; đề cao tinh thần cảnh giác Cách mạng, chủ động phát hiện, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch trong mọi tình huống.
- Phát huy trách nhiệm, quyền làm chủ của chiến sĩ Dân quân tự vệ trong học tập, công tác và rèn luyện, chấp hành pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương. Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Kiên quyết đấu trangh chống quan liêu tham nhũng, xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết toàn dân; chủ động ngăn chặn, phòng ngừa có hiệu quả những tác động, ảnh hưởng tiêu cực bên ngoài xâm nhập địa phương, cơ sở; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với đơn vị Dân quân tự vệ vững mạnh toàn diện.
- Tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn.
Tham gia tích cực phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Cách mạng nước ta.
KẾT LUẬN
Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá Cách mạng nước ta là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc dưới hình thức mới. Cuộc đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” của Nhân dân ta diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp. Vì vậy, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hòa bình” của địch; đồng thời phải quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ, quan điểm, phương châm, chủ trương, giải pháp của Đảng ta. Mỗi cán bộ, đảng viên cần đề cao trách nhiệm hơn nữa, thường xuyên cảnh giác, hành động kịp thời, hiệu quả, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.
Phần ba: HƯỚNG DẪN THẢO LUẬN, ÔN TẬP VÀ HOẠT ĐỘNG BỔ TRỢ

A. HƯỚNG DẪN THẢO LUẬN, ÔN TẬP
I. Nội dung
1. Mục tiêu, tư tưởng chỉ đạo, thủ đoạn hoạt động trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.
2. Để góp phần thực hiện chống “Diễn biến hòa bình” có hiệu quả, mỗi Dân quân tự vệ phải nhận thức và làm tốt những nội dung gì?.
II. Phương pháp
Từng người nghiên cứu nội dung bài học, kết hợp các tài liệu có liên quan, chú ý nội dung trọng tâm, trọng điểm.
III. Thời gian: 30 phút.
IV. Địa điểm: Hội trường
V. Phụ trách: Đồng chí 4/ Nguyễn Hải Bằng
VI. Tài liệu: Tài liệu giáo dục chính trị cho lực lượng Dân quân tự vệ (từ năm 2012 đến năm 2016) do Cục Tuyên huấn - Tổng Cục Chính trị - Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân xuất bản năm 2012.
B. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG BỔ TRỢ
I. Nội dung bổ trợ
1. Nghe, đọc tài liệu GDCT cho lực lượng Dân quân tự vệ (từ năm 2012 đến năm 2016).
2. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX và XI, Nxb Chính trị quốc gia, H.2001 và 2011.
II. Tổ chức, phương pháp
Tổ chức: Lấy đội hình toàn lớp học
2. Phương pháp: Từng người nghiên cứu nội dung bài học, kết hợp các tài liệu có liên quan, chú ý nội dung trọng tâm, trọng điểm.
III. Thời gian: 02 giờ.
IV. Địa điểm: Tại Hội trường ………….
V. Thành phần: Cán bộ, đội hình lớp học
VI. Người phụ trách: Đồng chí 4/ Nguyễn Hải Bằng
VII. Vật chất bảo đảm: Bảng, phấn, tài liệu, tập, viết
CÂU HỎI:
1. Đồng chí trình bày mục tiêu, tư tưởng chỉ đạo, thủ đoạn hoạt động trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với Việt Nam như thế nào? Liên hệ thực tiễn đơn vị và bản thân?
CÁM ƠN CÁC ANH, CHỊ ĐÃ
QUAN TÂM THEO DÕI..!
 
Gửi ý kiến