Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 6. Bài tập vận dụng định luật Ôm

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Oanh
Ngày gửi: 20h:22' 25-10-2021
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 114
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA BÀI CŨ
C1: Phát biểu nội dung và viết công thức định luật Ôm. Chú thích tên gọi và đơn vị của các đại lượng trong công thức?
C2: Viết các hệ thức về: cường độ dòng điện, hiệu điện thế, điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp?
C3: Viết các hệ thức về: cường độ dòng điện, hiệu điện thế, điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song?
KIỂM TRA BÀI CŨ
C1:
Cường độ dòng địên chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu địên thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây
U đo bằng vôn (V).
I đo bằng ampe (A).
R đo bằng ôm (Ω).
Trong đó:
Tr? l?i:
C2:
I = I1 = I2
U = U1 + U2
Rtd = R1 + R2
C3:
I = I1 + I2 (1)
U = U1 = U2 (2)
Bài 6:
Vật lý 9
Các bước giải bài tập Vật lí
*Böôùc 1: Toùm taét caùc döõ kieän :
- Ñoïc kyõ ñeà baøi. Tìm hieåu yù nghóa cuûa nhöõng thuaät ngöõ, coù theå toùm taét ngaén, chính xaùc.
- Duøng kí hieäu toùm taét ñeà baøi cho gì? Hoûi gì? Duøng hình veõ ñeå moâ taû laïi tình huoáng, minh hoïa neáu caàn.
*Böôùc 2: Phaân tích noäi dung ñeå laøm saùng toû baûn chaát vaät lí cuûa caùc döõ kieän ñaõ cho vaø caùi caàn tìm, xaùc ñònh phöông höôùng ,vaïch ra keá hoïach giaûi: theo höôùng phaân tích ñi leân .
*Böôùc 3: Löïa choïn caùch giaûi cho phuø hôïp
*Böôùc 4: Kieåm tra xaùc nhaän keát quaû vaø bieän luaän .
Giải bài 1:
Bài 1: Cho mạch điện có sơ đồ hình bên, trong đó R1 = 5?. Khi K đóng, vôn kế chỉ 6V, ampe kế chỉ 0,5 A.
Tính điện trở tưuơng đuương của đoạn mạch.
Tính điện trở R2.
b. Theo công thức tớnh ủieọn trụỷ tửụng ủửụng cuỷa đoạn mạch mắc nối tiếp: Rtđ= R1 + R2
Suy ra R2 = Rtđ - R1
Thay số R2 = 12-5= 7?
a. Điện trở tưuơng đưuơng của đoạn mạch
Cách giải khác câu b
Ta có:
UAB = U1 + U2
=> U2 = UAB - U1 = 6 - (I1 .R1) = 6 - (0,5.5)
= 6 - 2,5 = 3,5V


3,5/0,5 = 7?
Giải bài 2:
Vì là mạch điện mắc song song (hình vẽ) nên
UAB=U1= U2
UAB=U1=I1.R1=1,2.10=12V
Tìm cách giải khác ....
UAB = U2 do m?ch song song
Vì R1 // R2 nên I = I1 + I2
=> I2 = I – I1 = 1,8A – 1,2A = 0,6A
Giải bài 3:
Bài 3: Cho mạch điện có sơ đồ nhuư hình bên, trong đó R1 = 15?, R2=R3= 30?, UAB =12V.
Tính điện trở tưuơng đuương của đoạn mạch AB.
Tính cưuờng độ dòng điện qua mỗi điện trở.
(Hoặc)
Giải bài 6.5: a. Có bốn cách m?c nhu hình duưới
Cách 1
Cách 3
Cách 4
Cách 2
Bi 6.7 tr 17 SBT: Rtd c?a so d? no l nh? nh?t ?
* Về nhà xem lại các bài tập đã giải.
* Làm bài tập của Bài 6 trang 16,17 và 18 SBT.
* Xem trước ch? d?:
Bài 7: SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN.
Bài 8: SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO TIẾT DIỆN DÂY DẪN.
Bài 9: SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO V?T LI?U LM DY D?N.
Hướng dẫn về nhà
Chúc các em học tốt .
 
Gửi ý kiến