Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài toán về ít hơn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Trương Hoàng Anh (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:35' 12-11-2007
Dung lượng: 271.5 KB
Số lượt tải: 250
Số lượt thích: 0 người
TOAÙN Lôùp 2 Thöïc hieän : MAI TAÂM
HOAÏT ÑOÄNG 1 Hoïc sinh quan saùt veà nhaän xeùt : veà soá löôïng caùc chuù choù ôû haøng treân vaø haøng döôùi .( Baøi toaùn maãu )
Toùm taét baèng sô ñoà ñoaïn thaúng
7 chuù choù
Haøng treân
2c
Haøng döôùi
? Chuù choù
Neáu bôùt ñi ôû haøng treân 2chuù choù thì haøng treân coøn laïi bao nhieâu chuù choù?
Baây giôø hai haøng theá naøo ?
Nhö vaäy haøng döôùi coù bao nhieâu chuù choù ?7 – 2 = 5 ( chuù choù )


Baèng nhau

5 chuù choù
Keát luaän : -Muoán tìm soá phaàn beù ta laáy soá phaàn nhieàu hôn tröø ñi phaàn ít hôn .
Soá Beù = Soá Lôùn – Phaàn ít hôn
HOAÏT ÑOÄNG 2 Thöïc haønh : Baøi taäp 1

Toùm taét : 17 caây
Soá caây nhaø Mai
Soá caây nhaø Hoa 7 caây
? caây

Giaûi
Soá caây cam vöôøn nhaø Hoa :
17 – 7 = 10 ( caây )
Ñaùp soá : 10 caây

Baøi taäp 2 Giaûi Baïn Bình cao : 95 – 5 = 90 ( cm ) Ñs : 90 cm
Baøi taäp 3
Giaûi
Soá hoïc sinh lôùp 2A :
15 – 3 = 12 ( hoïc sinh )
Ñs : 12 hoïc sinh
HOAÏT DOÄNG 3
Cuõng coá :
- Hoïc sinh nhaéc laïi teân baøi hoïc.
- Hoïc sinh nhaéc laïi caùch tìm soá Beù
Daën doø
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓