Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 25. Bàn luận về phép học (Luận học pháp)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: hoàng thị ngân
Ngày gửi: 19h:05' 23-03-2022
Dung lượng: 1'008.0 KB
Số lượt tải: 441
Số lượt thích: 0 người
Tiết :91
Nguyễn Thiếp
Bàn luận về phép học
I Đọc – Tìm hiểu chung
1. Tác giả :

-Nguyễn Thiếp: (1723-1804).
-Tự :Khải Xuyên, hiệu: Lạp Phong Cuư Sĩ,( La Sơn Phu Tử ).
Quê quán: Hà Tĩnh.
Là nguười đức trọng, tài cao.
TIẾT 91: BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC
2. Tác phẩm :
* Đọc văn bản,t×m hiÓu tõ khã : ( SGK )
a. Hoàn cảnh sáng tác:

TIẾT 91: BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC
Tháng 8 năm 1791
b. Thể loại:


Tấu
Tấu là một loại văn thư của bề tôi , thần dân gửi lên vua chúa để trình bày sự việc , ý kiến , đề nghị. Tấu có thể viết bằng văn xuôi hay văn vần ,văn biền ngẫu . Bài Tấu của Nguyễn Thiếp gửi vua Quang Trung bàn về ba điều mà theo ông bậc đế vương nên biết
Bài tấu
( cña NguyÔn ThiÕp göi vua Quang Trung )
Quân Đức
( §øc cña vua )
Dân Tâm
( Lßng d©n )
Học pháp
( PhÐp häc )
c. V? trớ do?n trớch :
Ph?n th? 3 c?a bi t?u.
TIẾT 91: BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC
d. Bố cục: 3 phần
Đoạn 1: Từ đầu đến " đều do những điều tệ hại ấy": Bàn về mục đích của việc học.
Đoạn 2: Tiếp đến " xin chớ bỏ qua": Bàn về cách học.
Đoạn 3: Tiếp đến " thiên hạ thịnh trị": Bàn về tác dụng của phép học chân chính.
Đoạn cuối cùng bày tỏ nỗi lòng ( không coi là luận cứ )
ở bài tấu này, luận điểm Phép học chân chính đưuợc trình bày bằng ba luận điểm:
Bàn về mục đích của việc học.
Bàn về cách học.
Tác dụng của phép học chân chính.
Em hãy xác định các đoạn văn tưuong ứng với các luận điểm đó ?
II. Đọc hiểu văn bản:
1. Mục đích của việc học
TIẾT 91: BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC
Đọc đoạn văn trình bày luận điểm 1 mục đích của việc học và cho biết luận điểm 1 đưuợc trình bày bằng mấy luận cứ?

Luận điểm 1: Mục đích của việc học đưuợc làm rõ bằng hai luận cứ:
Luận cứ 1:
Nêu ra mục đích chân chính của việc học:
Luận cứ 2:
Phê phán thực trạng tiêu cực của việc học
* Học tập là một quy luật trong cuộc sống của con người.
*NT: So sỏnh, ?n d?, l?i gi?i thớch rừ rng
Ngọc không mài, không thành đồ vật ; người không học không biết rõ đạo . Đạo là lẽ đối xử hằng ngày giữa mọi người. Kẻ đi học là học điều ấy.
Häc ®Ó lµm ng­ưêi, häc ®Ó biÕt ®¹o.
TIẾT 91: BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC
Theo em tác giả bày tỏ suy nghĩ gì về việc học trong luận cứ 1?

Từ đó theo tác giả, mục đích c?a việc học chân chính là gì?
§iÓm tÝch cùc
Điểm cần bổ sung
Coi träng môc tiªu ®¹o ®øc cña viÖc häc
Môc ®Ých häc kh«ng chØ lµ rÌn luyÖn ®¹o ®øc mµ cßn rÌn n¨ng lùc trÝ tuÖ ®Ó con ngư­êi cã søc m¹nh x©y dùng, c¶i t¹o x· héi trªn mäi lÜnh vùc.
TIẾT 91: BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC
Phª ph¸n lèi häc h×nh thøc, cÇu danh lîi, kh«ng theo chÝnh häc, kh«ng thùc häc.
* Lèi häc chuéng h×nh thøc: häc thuéc lßng c©u ch÷ mµ kh«ng hiÓu néi dung, chØ cã danh mµ kh«ng cã thùc.
* Lèi häc cÇu danh lîi: Häc ®Ó cã danh tiÕng, ®­ược träng väng, ®­ược lîi léc.
TIẾT 91: BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC
1. Mục đích của việc học
Lèi häc lÖch l¹c sai tr¸i ®ã ®em ®Õn hËu qu¶ nh­ư thÕ nµo ?
* Chúa tầm thưuờng ( Các vua Lê, chúa Trịnh: Lê Cảnh Huưng, Lê Chiêu Thống, Trịnh Sâm, Trịnh Khải đều là bạo chúa, bù nhìn, dâm loạn, hèn nhát , tầm thuờng và bán nuước ).
* Thần nịnh hót
TIẾT 91: BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC
1. Mục đích của việc học
Phª ph¸n lèi häc h×nh thøc, cÇu danh lîi, kh«ng theo chÝnh häc, kh«ng thùc häc.
Khi bµn vÒ c¸ch häc, t¸c gi¶ ®· ®Ò xuÊt quan ®iÓm nµo ?
LuËn cø 1: H×nh thøc häc
LuËn cø 2: Ph­ư¬ng ph¸p häc
Luận cứ 1: Hình thức học
Më tru­êng d¹y häc ë c¸c phñ huyÖn, më trư­êng t­ư con ch¸u c¸c nhµ tiÖn ®©u häc ®Êy.
TIẾT 91: BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC
2. Bµn vÒ c¸ch häc
NhËn xÐt cña em vÒ ®Æc ®iÓm lêi v¨n trong ®o¹n nµy ?
NT: Lập luận chặt chẽ, ngắn gọn; tăng sức thuyết phục về việc đổi mới phương pháp học của tác giả.
TIẾT 101: BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC
2. Bµn vÒ c¸ch häc
Luận cứ 2: Phương pháp học
Em có suy nghĩ gì về các phưuơng pháp học mà tác giả đưua ra?
Các phuơng pháp học tích cực và còn nguyên giá trị đến ngày nay.
* Tạo đưuợc nhiều ngưuời tốt.
* Triều đình ngay ngắn, thiên hạ thịnh trị.
§Êt n­uíc nhiÒu nh©n tµi, chÕ ®é v÷ng m¹nh, quèc gia h­ưng thÞnh.
TIẾT 101: BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC
3. T¸c dông cña phÐp häc
VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM NƠI DỰNG BIA GHI TÊN CÁC TIẾN SĨ
Đọc những lời tấu trình của Nguyễn Thiếp về phép học, em hiểu thêm đuược những điều sâu xa nào về đạo học của ông cha ngày truước ?
1. Học để làm nguười, học để biết và làm, học góp phần làm cho quốc gia huưng thịnh.
2. Bốn mục tiêu giáo dục của UNESCO: Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình.
Học để làm người
Học gắn với hành
Dạy học lấy người học làm trung tâm.
Theo em quan điểm dạy học nào của chúng ta nay rất gần với quan điểm của Nguyễn Thiếp trong văn bản Bàn luận về phép học?
Em hiểu gì về Nguyễn Thiếp Tác giả của những lời tấu trình này ?
Nhóm 1
Nhóm 2

Nhóm 3
Thảo Luận Nhóm; 4 phút
Em hiểu gì về Nguyễn Thiếp Tác giả của những lời tấu trình này ?

Là nguười thiên tưi sáng suốt, học rộng hiểu sâu; yêu nuớc, quan tâm đến vận mệnh của đất nuước; trọng chữ, trọng tài.
Tuư tuưởng của Nguyễn Thiếp là nền tảng cho những quan điểm học đúng đắn ngày nay: học để làm ngưuời, học đi đôi với hành.
III. TỔNG KẾT
*
2. NỘI DUNG
Mục đích của việc học là để làm người có đạo đức, có tri thức, góp phần làm hưng thịnh đất nước, chứ không phải để cầu danh lợi .
Muốn học tốt phải có phương pháp, học cho rộng nhưng phải nắm cho gọn, đặc biệt, học phải đi đôi với hành .
NGHỆ THUẬT
So sánh cụ thể dễ hiểu .
Trình tự lập luận chặt chẽ, giàu sức thuyết phục.
SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ LẬP LUẬN CỦA VĂN BẢN: “BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC”
MỤC ĐÍCH
CHÂN CHÍNH
CỦA VIỆC HỌC
PHÊ PHÁN
LỐI HỌC LỆCH LẠC SAI TRÁI ,
KHẲNG ĐỊNH QUAN ĐIỂM , TƯ TƯỞNG HỌC TẬP ĐÚNG ĐẮN
TÁC DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP ĐÚNG ĐẮN
Huo?ng dõ~n ho?c ba`i o? nha`
Học bài cũ:
Nhớ đưuợc trình tự lập luận trong văn bản
Nhớ được các phưuơng pháp học mà tác giả nêu ra, liên hệ với thời đại ngày nay.
2. Chuẩn bị bài " Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm"
Câu 1: Tác giả của văn bản là ai?
A. Nguyễn Trãi
B. Nguyễn Du
C. Nguyễn Thiếp
D. Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đáp án : C
Câu 2: Một danh hiệu về người thầy của Nguyễn Thiếp mà nhân dân thường gọi là gì?
A. Tuyết Giang phu tử
B. La Sơn phu tử
C. Nam Sơn phu tử
D. Cả A,B,C đều đúng

ĐÁP ÁN : B
Câu 3: Câu nào dưới đây nói đúng về thể “tấu”?
A. Là loại văn thư của bề tôi, thần dân gửi lên vua chúa để trình bày sự việc, ý kiến, đề nghị
B. Là loại văn thư của vua gửi cho dân chúng để trình bày sự việc, ý kiến, đề nghị.
C. Có thể viết bằng văn xuôi, văn vần hoặc văn biền ngẫu.
D. Câu A và C đúng.

ĐÁP ÁN: D
Câu 4: Quan niệm của Nguyễn Thiếp về mục đích chân chính của việc học là gì ?
A. Học để làm người có đạo đức
B. Học để trở thành người có tri thức
C. Học để góp phần làm hưng thịnh đất nước
D. Gồm cả A, B và C

Đáp án : D
 
Gửi ý kiến