Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Anh Quân
Ngày gửi: 08h:38' 19-06-2017
Dung lượng: 8.2 MB
Số lượt tải: 513
Số lượt thích: 4 người (Nguyễn Tấn Mạnh, phạm công vượng, Lê Công Thịnh, ...)
Bài 1
BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Thượng úyMai Anh Quân
Chính trị viên đại đội
- Sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh đã đạt được những thành tựu to lớn, tạo tiền đề vững chắc để xây dựng thành công CNXH.
- Để giữ vững sự ổn định chính trị bảo đảm cho sự nghiệp CNH – HĐH phát triển đòi hỏi chúng ta phải tập trung để phát triển kinh tế, xã hội, vừa phải nâng cao cảnh giác , thực hiện thắng lợi sự nghiệp BVTQ Việt Nam XHCN, đánh bại mọi âm mưu “ Diễn biến hòa bình” BLLĐ và các hành động can thiệp vũ trang, đe dọa chiến tranh chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch…
Bài 1: BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
PHẦN MỘT: Ý ĐỊNH BÀI GiẢNG
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nhằm giáo dục cho HSQ – binh sĩ nhận thức sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.
- Xây dựng cho HSQ – binh sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao ý thức trách nhiệm, quyết tâm SSCĐ hy sinh bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam XHCN.
II. NỘI DUNG: 2 phần
Phần I: CƠ SỞ KHẲNG ĐỊNH BẢO VỆ TỔ QUỐC LÀ MỘT TRONG HAI NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM, NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU CỦA QUÂN ĐỘI TA
Phần II: MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG CHÂM, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XHCN TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Trọng tâm: phần II
Trọng điểm: điểm 1, 2, 4 phần II
Bài 1: BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
III. ĐỐI TƯỢNG
- Hạ sỹ quan – binh sĩ trong đơn vị
IV. PHƯƠNG PHÁP
- Giáo viên: Sử dụng phương pháp thuyết trình, giảng giải kết hợp trình chiếu, lấy ví dụ thực tiễn và định hướng tư tưởng và hướng dẫn hành động.
- Người học: Chú ý nghe, ghi chép đầy đủ nội dung, tham gia thảo luận, xây dựng nội dung bài, tốc ký nội dung phân tích…
V. THỜI GIAN
- Tổng thời gian: 07 giờ
- Thời gian lên lớp: 03 giờ
- Thời gian ôn luyện, thảo luận, bổ trợ: 03 giờ
- Kiểm tra, nhận xét: 01 giờ
VI. ĐỊA ĐIỂM
- Tại phòng sinh hoạt chung của Đại đội
VII. TÀI LIỆU
- Tài liệu học tập chính trị của HSQ – BS, Nhà xuất bản QĐND, năm 2016
- Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Phần hai: NỘI DUNG
I. CƠ SỞ KHẲNG ĐỊNH BẢO VỆ TỔ QUỐC LÀ MỘT TRONG HAI NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM, NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU CỦA QUÂN ĐỘI TA
1. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng nước ta

2. Bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ hàng đầu của Quân đội nhân dân Việt Nam
Bài 1: BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI

I. CƠ SỞ KHẲNG ĐỊNH BẢO VỆ TỔ QUỐC LÀ MỘT TRONG HAI NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM, NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU CỦA QUÂN ĐỘI TA
1. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng nước ta
1- Từ quy luật “Dựng nước đi đôi với giữ nước” của dân tộc ta
Bài 1: BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
2- Từ mục tiêu, đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta
CÁC VUA HÙNG ĐÃ CÓ CÔNG DỰNG NƯỚC,
BÁC CHÁU TA PHẢI CÙNG NHAU GIỮ LẤY NƯỚC
Bài 1: BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
3 - Từ MQH giữa hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
Bài 1: BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
4- Từ âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch
CÙ HUY HÀ VŨ XÉT XỬ VỀ TỘI CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC
Bài 1: BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
5- Tình hình tranh chấp trên Biển Đông tiếp tục diễn ra gay gắt, phức tạp
GIÀN KHOAN HD-981 CỦA TRUNG QUỐC HẠ ĐẶT TRÁI PHÉP
TẠI VÙNG BIỂN CỦA VIỆT NAM NĂM 2014
Bài 1: BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
2. Bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ hàng đầu của Quân đội nhân dân Việt Nam
1 - Từ chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của quân đội
Đội quân chiến đấu
Bài 1: BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Đội quân sản xuất
2 - Từ chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của quân đội. .
HOẠT ĐỘNG TĂNG GIA CỦA ĐƠN VỊ
Bài 1: BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Đội quân công tác
Bài 1: BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
3 - Từ truyền thống của quân đội ta: “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.
Bài 1: BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
4 - Từ âm mưu chống phá quân đội của các thế lực thù địch.
TỔ CHỨC KHỦNG BỐ VIỆT TÂN
Bài 1: BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG CHÂM, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI.
1. Mục tiêu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới
ĐH lần thứ XII của Đảng xác định: “Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc; bảo vệ nền văn hóa dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội”
Bài 1: BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Mục tiêu cụ thể:
1 - Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Bài 1:BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
2 - Bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN
BẢO VỆ VÙNG TRỜI CỦA
TỔ QUỐC
ĐẠI HỘI LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG
Bài 1: BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
3 - Bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Bài 1: BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
4 - Bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc.
Bài 1: BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
5 - Bảo vệ nền văn hóa dân tộc.
“Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3”
Bài 1: BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
6 - Đấu tranh giữ vững hòa bình, ổn định chính trị và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
PHỐI HỢP GIỮA BỘ ĐỘI VÀ CÔNG AN THAM GIA PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM
Bài 1: BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
2. Quan điểm, phương châm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.
a) Quan điểm chỉ đạo
- Thứ nhất, giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Bài 1: BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
- Thứ hai, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH
Bài 1: BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
- Thứ ba, kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và BVTQ.
BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XHCN
Bài 1: BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
- Thứ tư, xây dựng sức mạnh tổng hợp của đất nước về chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội, văn hóa, khoa học – công nghệ, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.
BQP VIỆT NAM THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI HOA KỲ
Đ/C TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG PHÁT BIỂU TẠI HỘI NGHỊ NGOẠI GIAO LẦN THỨ 29
Bài 1: BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
- Thứ năm, Quán triệt đường lối độc lập, tự chủ đồng thời chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.
Bài 1: BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
- Thứ sáu, vận dụng đúng đắn quan điểm về đối tác, đối tượng
Bài 1: BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
- Thứ bảy, nâng cao chất lượng công tác dự báo, nắm chắc tình hình; chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và triệt tiêu các nhân tố, nhất là những nhân tố bên trong có thể dẫn đến những đột biến, bất lợi
Bài 1: BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
b, Phương châm chỉ đạo
- Một là, kiên định về mục tiêu, nguyên tắc chiến lược; linh hoạt, mềm dẻo về sách lược
Bài 1: BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
b, Phương châm chỉ đạo
- Hai là, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật.
HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG
HÒA XHCN VIỆT NAM
Bài 1: BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
b, Phương châm chỉ đạo
- Ba là, thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, chủ động xử lý đúng đắn, kịp thời mọi tình huống...
CÁN BỘ CHIẾN SĨ SƯ ĐOÀN
LÀM ĐƯỜNG NÔNG THÔN
ĐỘNG VIÊN NGƯ DÂN
BÁM BIỂN
Bài 1: BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
3. Nhiệm vụ và giải pháp BVTQ Việt Nam XHCN trong tình hình mới
- Thứ nhất, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN
Bài 1: BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
- Thứ hai, phát triển kinh tế - xã hội kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Bài 1: BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
- Thứ ba, xây dựng, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tuyên truyền
Bài 1: BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
- Thứ tư, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
PHỐI HỢP VỚI NHÂN DÂN BẢO VỆ BIÊN GIỚI, BIỂN ĐẢO
Bài 1: BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
- Thứ năm, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh có sức chiến đấu cao.
Bài 1: BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
- Thứ sáu, triển khai đồng bộ, toàn diện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
TỔNG THỐNG NGA VÀ TỔNG THỒNG HOA KỲ
THĂM CHÍNH THỨC VIỆT NAM
Bài 1: BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
4. Trách nhiệm của quân đội và mỗi quân nhân với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.
a) TRÁCH NHIỆM CỦA QUÂN ĐỘI
1 - Quán triệt sâu sắc mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo của Đảng, nhiệm vụ giải pháp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
2 - Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng đối với các bộ ban ngành trung ương và địa phương, nhằm không ngừng tăng cường tiềm lực quốc phòng của đất nước.
3 - Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, duy trì và thực hiện tốt công tác SSCĐ ở tất cả các cấp…
Bài 1: BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
4. Trách nhiệm của quân đội và mỗi quân nhân với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.
a) TRÁCH NHIỆM CỦA QUÂN ĐỘI
4 - Thực hiện nghiêm túc Nghị định 77/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của chính phủ về phối hợp giữa bộ công an và bộ quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia….
5 - Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng lực lượng…
6 - Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công tác đối ngoại quốc phòng, tiếp tục mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng với các nước.
7 - Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội
Bài 1: BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
b) Trách nhiệm của quân nhân
- Một là, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý trí quyết tâm chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
KHẨU ĐỘI SMPK12,7mm TÍCH CỰC LUYỆN TẬP
CÁN BỘ, CHIẾN SĨ SƯ ĐOÀN NGHE KỂ CHUYỆN TRUYỀN THỐNG
- Hai là, tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ mọi mặt
Bài 1: BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
HUẤN LUYỆN CHÍNH TRỊ TẠI ĐƠN VỊ
HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT VẬT CẢN
- Ba là, Chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; tích cực tu dưỡng, rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật, đạo đức, lối sống và tác phong chính quy; luôn giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.
Bài 1: BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
CÁN BỘ, CHIẾN SĨ SƯ ĐOÀN 316 THAM GIA DIỄN TẬP TM - 16
TÍCH CỰC LUYỆN TẬP ĐỘI NGŨ THAM GIA DIỄU BINH A70
- Bốn là, thực hiện tốt công tác đối ngoại, công tác vận động quần chúng của Đảng, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên biên giới đất liền và trên biển, đảo.
Bài 1: BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
LÀM TỐT CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN
Bài 1: BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Kết luận
Thưa toàn thể các đồng chí! trong trái tim mỗi người dân đất việt luôn ghi nhớ tên từng thước đất của Tổ quốc đều thấm đậm mồ hôi, máu và nước mắt của cha ông.
Bằng bất cứ giá nào chúng ta phải bảo vệ chủ quyền của dân tộc, bảo vệ giá trị cao đẹp mà ông cha ta đã để lại. Để có thể hoàn thành xứ mệnh lịch sử của mình trong thời kỳ mới là thanh niên đặc biệt chúng ta đang là quân nhân cách mạng, phải là những con người sống có hoài bảo và lý tưởng, có bản lĩnh chính trị kiên định, có lập trường tư tưởng vững vàng sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Bài 1: BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
CÂU HỎI THẢO LUẬN

Câu 1: Đồng chí trình bày mục tiêu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới?
Câu 2: Đồng chí nêu Quan điểm, phương châm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới?
Câu 3: Trách nhiệm của quân đội và mỗi quân nhân cần phải làm gì để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới?

CHÚC CÁC ĐỒNG CHÍ MẠNH KHỎE
HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
Avatar

Bạn ơi, cho mình xin File Word được không? Mail mình là: Leduong3110@gmail.com

Cảm ơn bạn nhé

No_avatar

bạn ơi cho mình xin bản word được không ban cảm ơn ban

mail mình là laocaimta@gmail.com

No_avatar

cho mình xin bản Word với. cảm ơ

No_avatar

cho xin bài word bạn ơi

 

 
Gửi ý kiến