Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 6. Các nước châu Phi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thành Thị Mĩ dung
Ngày gửi: 16h:25' 09-05-2017
Dung lượng: 5.8 MB
Số lượt tải: 74
Số lượt thích: 0 người
Năm 1911 Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước
Kiểm tra bài cũ
Sâu chuỗi các hình ảnh sau thành một sự kiện lịch sử?
Néi dung cña “B¶n yªu s¸ch”
1. Tæng ©n x¸ nh÷ng ng­êi b¶n xø bÞ ¸n tï chÝnh trÞ.
2. C¶i c¸ch nÒn ph¸p lÝ §«ng D­¬ng b»ng c¸ch ®Ó ng­êi b¶n xø còng ®­îc quyÒn h­ëng nh÷ng b¶o ®ảm vÒ mÆt ph¸p luËt nh­ ng­êi Ch©u ¢u.
3. Tù do b¸o chÝ vµ tù do ng«n luËn.
4. Tù do lËp héi vµ tù do héi họp.
5. Tù do c­ tró ë n­íc ngoµi vµ tù do xuÊt d­¬ng.
6. Tù do häc tËp thµnh lËp c¸c tr­êng kÜ thuËt vµ chuyªn nghiÖp ë tÊt c¶ c¸c tØnh cho ng­êi b¶n xø.
7. Thay chÕ ®é ra c¸c s¾c lÖnh b»ng chÕ ®é ra c¸c ®iÒu luËt.
8. Cã ®¹i biÓu th­êng trùc cña ng­êi b¶n xø do ng­êi b¶n xø bÇu ra t¹i NghÞ viÖn Ph¸p ®Ó gióp cho NghÞ viÖn biÕt ®­îc nguyÖn väng cña ng­êi b¶n xø.
Trong bài thơ “Người đi tìm hình của nước” của nhà thơ Chế Lan Viên có đoạn:
“...Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lê nin,
Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gấp
Tưởng bên ngoài đất nước đợi mong tin,
Bác reo lên như nói cùng dân tộc,
Cơm áo là đây, hạnh phúc đây rồi..
Hình của Đảng lồng trong hình của nước
Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cưởi……”


Em hãy cho biết đoạn thơ trên đề cập đến sự kiện gì ? Ý nghĩa của sự kiện này?

Sau này (năm 1960) Người đã kể lại cảm xúc của mình khi đọc luận cương: Trong Luận cương ấy có những chữ chính trị khó hiểu. Nhưng cứ đọc đi đọc lại nhiều lần cuối cùng tôi cũng hiểu được phần chính. Luận cương của Lê nin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: "Hỡi đồng bào bị đoạ đầy đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng cho chúng ta". Từ đó tôi hoàn toàn tin theo Lê nin và Quốc tế thứ III
Sự kiện nào đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động tìm đường cứu nước của Nguyễn ái Quốc ?
A. 1919 gửi bản yêu sách của nhân dân An Nam tới hội nghị Vec-xai
B. Tháng 7/1920 đọc "Sơ thảo luận cương" của Lê-nin.
C. Tháng 12/1920 bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ 3 tại Đại hội Tua và tham gia thành lập ĐCS Pháp.
D. 1921 Thành lập Hội liên hiệp thuộc địa
C. Tháng 12/1920 bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ 3 tại Đại hội Tua và tham gia thành lập ĐCS Pháp.
Nguyễn ái Quốc
với báo " Người cùng khổ"
Người đã đóng góp nhiều cho tờ báo, là một trong những người sáng lập, chủ nhiệm kiêm chủ bút của tờ báo này. Người đóng tiền đều đặn hàng tháng cho quỹ báo, tham gia bán báo và dùng nghề ảnh của mình để tặng cho mỗi độc giả một tấm ảnh cỡ 30x40 cm khi vận động được 25 người mua báo dài hạn. Người cũng vận động Việt kiều ở Pháp dành dụm tiền ủng hộ báo
Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì mới và khác với lớp người đi trước?
THẢO LUẬN NHÓM: 3 PHÚT
Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì mới và khác với lớp người đi trước?
Phương Đông
Phương Tây
Dựa vào lực lượng bên ngoài để đánh Pháp
Thanh niên yêu nước.
Phát huy sức mạnh dân tộc để tự phá bỏ xiềng xích nô lệ.
Đi theo xu hướng Tư sản. Đưa Việt Nam theo con đường TBCN
Lựa chon con đường cứu nước theo xu hướng vô sản. Đưa Việt Nam theo con đường XHCN
Hội nghị thành lập Quốc tế Nông dân khai mạc 10/10/1923 tại điện Kremli với sự có mặt của 122 đại biểu chính thức và 36 đại biểu không có quyền biểu quyết của 40 nước. Với tư cách là đại biểu nông dân Đông Dương và các thuộc địa của Pháp, Nguy?n i Qu?c đã tham dự hội nghị và đọc bản tham luận về tình hình nông dân Đông Dương trong phiên họp chiều 13/10/1923. trong tham luận của mình NAQ nhấn mạnh: "Quốc tế của các đồng chí chỉ trở thành Quốc tế khi mà bao gồm không những nông dân ở phương Tây mà cả nông dân ở phương Đông, nhất là nông dân ở các thuộc địa là những người bị áp bức, bị bóc lột nhiều hơn các đồng chí".
Tại đại hội này, Người trình bày một bản báo cáo rất quan trọng về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Bằng nhiều số liệu và tư liệu cụ thể, bản báo cáo đã làm sáng tỏ và phát triển một số luận điểm của Lê-nin về bản chất của chủ nghĩa thực dân, về nhiệm vụ của các Đảng cộng sản trên thế giới trong cuộc đấu tranh chống áp bức bóc lột và giải phóng dân tộc ở các thuộc địa.
Nhà số 13( nay 248-250)
đường Văn Minh- Quảng châu
Tổ chức “Cộng sản Đoàn” có 7 đồng chí:
Lê Hồng Phong
Hồ Tùng Mậu
Lê Hồng Sơn
Lưu Quốc Long
Trương Văn Lĩnh
Lê Quang Đạt
Lâm Đức Thụ
Bài tập: §iÒn tiÕp c¸c sù kiÖn vµo b¶ng sau:
Bắt đầu ra đi tìm đường cứu nước
Gia nhập Đảng xã hội Pháp, gửi "Yêu sách của nhân dân An Nam" tới Hội nghị Vec-xai
Đọc "Sơ thảo luận cương" của Lênin, dự đại hội Tua, gia nhập Quốc tế III, tham gia sáng lập ĐCS Pháp
Tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa
Sáng lập ra Báo "Người cùng khổ"
Dự Đại hội Quốc tế nông dân ở Liên xô
Dự đại hội lần thứ V Quốc tế cộng sản ở Liên Xô
Sáng lập và lãnh đạo hoạt động của Hội VN cách mạng thanh niên
Bắt đầu ra đi tìm đường cứu nước
Gia nhập Đảng xã hội Pháp, gửi "Yêu sách của nhân dân An Nam" tới Hội nghị Vec-xai
Đọc "Sơ thảo luận cương" của Lênin, dự đại hội Tua, gia nhập Quốc tế III, tham gia sáng lập ĐCS Pháp
Tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa
Sáng lập ra Báo "Người cùng khổ"
Dự Đại hội Quốc tế nông dân ở Liên xô
Dự Đại hội lần thứ V Quốc tế cộng sản ở Liên Xô
Sáng lập và lãnh đạo hoạt động của Hội VN cách mạng thanh niên
Trong các sự kiện trên, sự kiện nào đánh dấu đánh dấu mốc quan trọng trong chặng đường hoạt động cứu nước của Người từ 1919 đến 1925 ? Vì sao?
Đọc "Sơ thảo luận cương" của Lênin, dự đại hội Tua, gia nhập Quốc tế III, tham gia sáng lập ĐCS Pháp
Sáng lập và lãnh đạo hoạt động của Hội VN cách mạng thanh niên
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
N G U Y Ễ N Á I Q U Ố C
L Ê N I N
T U Y Ê N T R U Y Ề N
V Ă N B A
N G Ư Ờ I C Ù N G K H Ổ
Đ Ừ Ơ N G K Á C H M Ệ N H
Q U Ả N G C H Â U
1
2
3
4
5
6
7
Y
Ê
U
N
Ư
Ơ
C
Hàng ngang số 1 gồm 12 ô:
Bản yêu sách…gửi tới HN Vecxay 1919, ký tên ai?
Hàng ngang số 2 gồm 6 ô:
NAQ đọc sơ thảo luận cương của ai?
Hàng ngang số 3 gồm 11 ô:
Một trong hai hoạt động của Hội VNTNCM ?
Hàng ngang số 4 gồm 5 ô:
Khi rời bến cảng Nhà Rồng ra nước ngoài Bác Hồ có tên gọi là gì ?
Hàng ngang số 5 gồm 12 ô:
Ở Pháp NAQ làm chủ báo nào ?
Hàng ngang số 6 gồm 13 ô:
Một tài liệu dùng để huấn luyện cán bộ CM tại Quảng Châu ?
Hàng ngang số 7 gồm 9 ô:
Hội VNTNCM được thành lập ở địa điểm nào của Trung Quốc ?
Y Ê U N Ư Ớ C
 
Gửi ý kiến