Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Các số có năm chữ số

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thế Sơn
Ngày gửi: 23h:43' 13-03-2015
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 61
Số lượt thích: 0 người
Sân bay Phan Thiết
Toán
Luyİn t§p - Các Ȥố có nëm chŐ Ȥố
Thứ năm ngày 12 tháng 3 năm 2015
Tʃn
BàŁ cũ:
Ðnj Ȥố: Bøy mưΠ Δɞɡ nghìn Ȥáɶ tςëm ɘçn mưΠ ɘøy
7 chʩc nghìn, 5 nghìn, 6 tςëm, 4 chʩc, 7 đñn vő
Vi·LJ Ȥố vɂ đnj các Ȥç Ȥaɶ ɘɰết:
Thứ năm ngày 12 tháng 3 năm 2015
Tʃn
BàŁ cũ: Vi·LJ Ȥố vɂ đnj các Ȥç Ȥaɶ ɘɰết:
Ðnj Ȥố: Táɡ mưΠ ɘøy nghìn nëm tςëm mưƟ ɘçn
8 chʩc nghìn, 7 nghìn, 5 tςëm, 1 chʩc, 4 đñn vő
Luyİn t§p
Thứ năm ngày 12 tháng 3 năm 2015
Tʃn
* MƟ các em cùng làm bài tập Ȥau:
Viết (theo mẫu):
Bài 1
Tǟëm
Hàng
Chɻc nghìn
Nghìn
Ðñn vŻ
Chɻc
6
Cách viết Ȥố
4
3
5
7
Viết Ȥç
6
4
5
7
Ðnj Ȥç
Cách đnj Ȥố
Sáu m­ŔΠ ba nghʔn
bốn trɞm nɞm mŔΠ bøy
ChŐ Ȥố 6 ; chŐ Ȥố 5 trong Ȥố 63 457 đþng ở hàng nào?
ChŐ Ȥố 6 đþng ở hàng chɻc nghʔn
ChŐ Ȥố 5 đþng ở hàng chɻc.
Hɜy nêu cách viết Ȥố 63 457 ?
Viết theo thþ tʣ tŇ trái Ȥang phøi, bÿt đɦu viết tŇ hàng lớn nhät.
Các em hãy vận dɻng và tiếp tɻc
làm bài tập còn lïi vào phiếu bài tập
3
6
4
5
7
Viết (theo mẫu):
Tǟëm
Hàng
Chɻc nghìn
Nghìn
Ðñn vő
Chɻc
3
6
4
5
7
Viết Ȥç
Ðnj Ȥç
Sáu m­ŔΠ ba nghʔn
bốn trɞm nɞm mŔΠ bøy
63 457
5
4
9
1
3
3
6
7
2
1
7
5
5
3
5
6
3
5
5
7
5
4
9
1
3
Bốn möΠ lëm nghʔn
chín trëm möƟ ba
3
6
7
2
1
Sáu möΠ ba nghʔn
bøy trëm hai mŔΠ mō
7
5
5
3
5
Năm möΠ bøy nghʔn
năm trăm ba möΠ lëm
6
3
5
5
7
Ba möΠ Ȥáu nghʔn
năm trăm năm mŔΠ bøy
Bài 1
3
6
4
5
7
Sáu m­ŔΠ ba nghʔn
bốn trɞm nɞm mŔΠ bøy
63 457
5
4
9
1
3
Bốn möΠ lëm nghʔn
chín trëm möƟ ba
3
6
7
2
1
Sáu möΠ ba nghʔn
bøy trëm hai mŔΠ mō
7
5
5
3
5
Năm möΠ bøy nghʔn
năm trăm ba möΠ lëm
6
3
5
5
7
Ba möΠ Ȥáu nghʔn
năm trăm năm mŔΠ bøy
45 913
63 721
57 535
36 457
Hãy đnj Ȥố Ȥau!
Bốn möΠ lëm nghʔn
chín trëm möƟ ba
Hãy đnj Ȥố Ȥau!
Sáu möΠ ba nghʔn
bøy trëm hai mŔΠ mō

5
5
ChŐ Ȥố 5 màu xanh đþng ở hàng nào ?
ChŐ Ȥố 5 màu đỏ đþng ở hàng chɻc nghʔn
Bài 1
Viết (theo mẫu):
Hàng
Chɻc nghìn
Nghìn
Tǟëm
Chɻc
Ðñn vő
Viết Ȥç
Ðnj Ȥç
Viıt Ȥố
Ðnj Ȥố
Hai m­ưΠ bøy nghʔn
63
31
912
145
97
mŎ trăm hai möΠ lăm
211
Tám m­ưΠ chín nghʔn
ba trăm bøy möΠ mō
Mɨu
HãȐ đnj Ȥố?
Viıt Ȥố?
HãȐ đnj Ȥố?
Viıt Ȥố?
HãȐ đnj Ȥố?
Ba m­ưΠ mō nghʔn chín trăm möƟ hai
Chín m­ưΠ bøy nghʔn mŎ trăm bốn möΠ lăm
Sáu m­ưΠ ba nghʔn hai trăm möƟ mŎ
27 125
89 371
Hãy nêu cách viết số có nhiều chữ số ?
Viết từ trái Ȥang phải, bÿt đɦu từ hàng lớn nhɥt
Bài 2
Viết (theo mẫu):
Số
?
Bɂi tʃn
yʳu cɦu đɪƚĎ gì?
Số ?
Số ?
Số ?
Số ?
Ðɪƚn Ȥố thŞch Ȇợ↨ vɂo chỗ chấm
Số ?
Số ?
Số ?
Số ?
Số ?
Số ?
Số ?
Số ?
Số ?
36 522
36 523
36 524
36 526
3
0
1
2
4
5
6
Dãy Ȥố có gì đɣc bɪİt?
Số đþng Ȥau lớn hñn
Ȥþ đþng liƚn tröϐ 1 đñn vɯ.
Các bạn lɂm tiıp bɂi tɩp b vɂ c!
48 185
48 186
48 188
48 189
81 318
81 319
81 320
81 322
81 323
Ðố các bạn biıt: Cø 3 dɜy Ȥố trʳn có chỗ nɂo giống nhau ?
Cø 3 dɜy Ȥố trʳn đƚu lɂ dɜy Ȥố cách đƚu vɂ Ȥố liƚn Ȥau lớn hñn Ȥố liƚn trưϐ 1 đñn vɯ!
Bài 3
Bài 4: Viıt tiıp Ȥố thích hĢ vào d­ɼƞ mĕ vïch
12 000
13 000
14 000
16 000
17 000
18 000
19 000
Viıt Ȥố nào vào đây?
?
12 000
Thứ năm ngày 12 tháng 3 năm 2015
Tʃn
Luyİn t§p
 
Gửi ý kiến