Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 11. Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Thu Hồng
Ngày gửi: 13h:36' 08-03-2020
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 516
Số lượt thích: 0 người
CHUONG III
TIN H?C 12
HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
Băi 11: CÂC THAO TÂC V?I CSDL
QUAN H?
CHUONG III
TIN H?C 12
BÀI 11. CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
Câc cng c? c?a 1 h? QTCSDL quan h? cho phĩp th?c hi?n câc vi?c g?
1. T?o l?p co s? d? li?u
1. T?o l?p co s? d? li?u
Câc thao tâc co b?n c?n th?c hi?n khi t?o l?p CSDL?
B1. Khai bâo c?u trc b?ng
? Tín tru?ng
? Ki?u d? li?u cho tru?ng
? Kch thu?c c?a tru?ng
B2. Ch?n kha chnh
B3. D?t tín b?ng vă luu c?u trc b?ng.
B4. T?o liín k?t gi?a câc b?ng.
Ngoăi ra: h? QTCSDL cn cho phĩp thay d?i c?u trc b?ng, khoâ chnh vă xoâ b?ng.
1. T?o l?p co s? d? li?u
Giao di?n t?o b?ng:
Tín tru?ng
Ki?u d? li?u
M t?
M?t b?ng c bao nhiíu kha?
M?c dch c?a vi?c ch?n kha chnh lă g?
Nh?m t?o liín k?t gi?a câc b?ng v?i nhau.
Ch?n tru?ng năo lăm kha chnh? T?i sao?
Sau khi chng ta t?o b?ng th c?n lăm g ti?p theo?
Sau khi t?o b?ng ta ti?n hănh nh?p d? li?u cho b?ng.
Có những hình thức nhập liệu nào???
2. Cập nhật dữ liệu
Nh?p tr?c ti?p v?i b?ng
Nh?p v?i bi?u m?u
 Thông thường việc nhập dữ liệu được thực hiện từ bàn phím. Quá trình cập nhật đảm bảo một số ràng buộc toàn vẹn đã được khai báo.
 Để dễ dàng, nhanh hơn và hạn chế bớt nhầm lẫn khi nhập dữ liệu ta sử dụng biểu mẫu (Form) để cập nhật dữ liệu.
Các thao tác cập nhật dữ liệu là?
2. Cập nhật dữ liệu
2. Cập nhật dữ liệu
C?p nh?t d? li?u g?m:
? Thím b?n ghi m?i
? Ch?nh s?a
? Xoâ b?n ghi
C th? th?c hi?n vi?c c?p nh?t d? li?u b?ng nhi?u câch. Tuy nhiín, ch? d? hi?n th? trang d? li?u c?a b?ng cho m?t câch don gi?n d? th?c hi?n di?u năy.
Luu : Quâ trnh c?p nh?t d? li?u du?c h? qu?n tr? CSDL ki?m soât d? d?m b?o câc răng bu?c toăn v?n.
2. Cập nhật dữ liệu
Th? năo lă c?p nh?t c?u trc d? li?u vă c?p nh?t d? li?u?

C?p nh?t c?u trc d? li?u: thay d?i c?u trc b?ng
C?p nh?t d? li?u: thay d?i n?i dung câc b?n ghi
2. Cập nhật dữ liệu
3. Khai thâc co s? d? li?u
Nh?ng thao tâc năo du?c xem lă khai thâc CSDL?
a. S?p x?p câc b?n ghi
M?t h? co s? d? li?u du?c t? ch?c ho?c cung c?p phuong ti?n truy c?p câc b?n ghi theo m?t trnh t? năo d.
Ta c th? hi?n th? trín măn hnh hay in ra câc b?n ghi theo trnh t? năy.
Câc b?n ghi c th? du?c s?p x?p theo n?i dung c?a m?t hay nhi?u tru?ng.
V d?:
3. Khai thâc co s? d? li?u
D? li?u du?c s?p x?p tín theo th? t? b?ng ch? câi
3. Khai thâc co s? d? li?u
b. Truy v?n d? li?u.
Truy v?n d? li?u (t?o m?u h?i) lă g?
Khi năo chng ta c?n truy v?n d? li?u?
3. Khai thâc co s? d? li?u
- Lă vi?c khai thâc, thu th?p thng tin t? nhi?u b?ng trong CSDL quan h? dâp ?ng yíu c?u c?a ngu?i dng.
? Truy v?n lă m?t d?ng l?c
- V d?:
3. Khai thâc co s? d? li?u
b. Truy v?n d? li?u.
L?c ra thng tin nh?ng h?c sinh khâ.
3. Khai thâc co s? d? li?u
b. Truy v?n d? li?u.
- D? ph?c v? vi?c truy v?n h? QTCSDL cho phĩp nh?p câc bi?u th?c hay câc tiíu ch nh?m m?c dch sau:
D?nh v? câc b?n ghi (s?p x?p);
Thi?t l?p liín k?t gi?a câc b?ng d? k?t xu?t thng tin;
Li?t kí m?t t?p con câc b?n ghi vă câc tru?ng;
Th?c hi?n câc phĩp toân;
Th?c hi?n câc thao tâc qu?n l d? li?u khâc .
3. Khai thâc co s? d? li?u
b. Truy v?n d? li?u.
3. Khai thâc co s? d? li?u
b. Truy v?n d? li?u.
- SQL lă m?t cng c? m?nh trong câc h? QTCSL quan h? thng d?ng hi?n nay. N cho phĩp ngu?i dng th? hi?n truy v?n mă khng c?n bi?t nhi?u v? c?u trc CSDL.
c. Xem d? li?u.
C m?y câch xem d? li?u?
3. Khai thâc co s? d? li?u
Xem toăn b? b?ng
Xem câc b?n ghi b?ng bi?u m?u
Dng cng c? l?c d? xem m?t s? b?n ghi
3. Khai thâc co s? d? li?u
c. Xem d? li?u.
Mu?n t?p h?p d? li?u vă in chng ra, ta th?c hi?n thao tâc khai thâc năo?
3. Khai thâc co s? d? li?u
d. K?t xu?t bâo câo.
- Câc thng tin du?c thu th?p b?ng câch t?p h?p d? li?u theo câc tiíu ch do ngu?i dng d?t ra, thu?ng du?c in hay hi?n th? trín măn hnh theo khun m?u d?nh s?n.

- V d?:
3. Khai thâc co s? d? li?u
3. Khai thâc co s? d? li?u
d. K?t xu?t bâo câo.
Câu 1: Hệ quản trị CSDL cho phép thực hiện:
Tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL.
B. Tạo lập CSDL.
C. Thao tác và xử lý các đối tượng trong CSDL.
D. Tạo lập, lưu trữ một CSDL
Củng cố
Câu 2: Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột.
Field name.
Data type
C. Field size
D. Format
Củng cố
Câu 3: Trong Access, ta có thể sử dụng biểu mẫu để :
Lập báo cáo
Sửa cấu trúc bảng
Nhập dữ liệu
D. Tính toán cho các trường tính toán
Củng cố
Câu 4: Phép cập nhật cấu trúc nào nêu dưới đây làm thay đổi giá trị các dữ liệu hiện có trong bảng?
Thêm một trường vào cuối bảng
Thay đổi kiểu dữ liệu của một trường
Đổi tên một trường
Chèn một trường vào giữa các trường hiện có
Củng cố
Câu 5: Truy vấn dữ liệu có nghĩa là:
Xóa các dữ liệu không cần đến nữa
Cập nhật dữ liệu
C. Tìm kiếm và hiển thị dữ liệu
D. In dữ liệu.
Củng cố
Câu 6: Hãy cho biết ý kiến nào là sai . Với một bảng dữ liệu, hệ QTCSDL cho phép:
Xem mối liên kết giữa bảng đó với các bảng khác
Xem nội dung các bản ghi
Xem một số trường của mỗi bản ghi
Xem đồng thời cấu trúc và nội dung bản ghi
Củng cố
Câu 7: Việc đầu tiên để tạo lập một CSDL quan hệ là việc nào trong các việc dưới đây:
Tạo lập một hay nhiều bảng
Tạo ra một hay nhiều mẫu hỏi
Tạo ra một hay nhiều biểu mẫu
Tạo ra một hay nhiều báo cáo
Củng cố
Thank you
 
Gửi ý kiến