Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 15. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Minh Thu
Ngày gửi: 21h:50' 10-04-2018
Dung lượng: 6.5 MB
Số lượt tải: 89
Số lượt thích: 0 người
PhÇn II: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI
( Tõ n¨m 1917-1945)

Chương I: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 - 1941)
Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 -1921)
Your Text Here
I. C¸ch m¹ng Th¸ng m­êi Nga n¨m 1917
1. T×nh h×nh n­íc Nga tr­íc c¸ch m¹ng
- ChÝnh trÞ- qu©n sù:
+ Nga lµ n­íc QCCC (Nga hoµng cã quyÒn lùc tuyÖt ®èi)
+ Nga hoµng tham gia chiÕn tranh ®Õ quèc g©y nªn nh÷ng hËu qu¶ nghiªm träng cho ®Êt n­íc.
- Kinh tÕ: l¹c hËu, kiÖt quÖ v× chiÕn tranh, sx CN,NN ®×nh trÖ.
- X· héi:

Những người nông dân Nga đầu thế kỉ XX
+ Đời sống nhân dân Nga cực khổ
+ Phong trào phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga Hoàng diễn ra khắp nơi.

? Nước Nga đang đứng trước một cuộc cách mạng
2.Từ cách mạng tháng Hai đến cách mạng tháng Mười.
a.Cách mạng tháng Hai
*Diễn biến:
-23/2/1917: 9vạn nữ CN biểu tình ? tổng bãi công chtrị ? k/n vũ trang.
Lãnh đạo: Đảng Bônsêvích
Lực lượng:CN, binh lính, nông dân
*Kết quả: +C/đ QCCC Nga hoàng sụp đổ.
+ 2 C/q song song tồn tại: Xô Viết đại biểu CN và binh lính + CP lâm thời TS
? CMT2 là cuộc CM DCTS kiểu mới

b. Cách mạng tháng Mười
*Đường lối:
Chuyển từ CM DCTS ? CM XHCN

*Diễn biến: + 7/10 Lê Nin về nước, trực tiếp lđ k/n
+ 24/10 bắt đầu k/n, chiếm các vị trí then
chốt ở thủ đô
+ 25/10 tấn công Cung điện Mùa Đông
Các Bộ trưởng của CP TS (trừ Kêrenxki) bị bắt giữ
? đầu 1918: Cách mạng thắng lợi trong cả nướcs
II. Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô Viết
1.Xây dựng chính quyền Xô Viết


Chính quyền Xô Viết đã làm gì và mang lại lợi ích cho ai?
25/10/1917: ĐH Xô Viết toàn Nga khai mạc - tlập
CP Xô Viết do Lênin đứng đầu
+ Đập tan bộ máy Nhà nước cũ, xd Nhà nước mới
+ Thông qua sắc lệnh hoà bình và sắc lệnh ruộng đất
+ Thủ tiêu tàn tích PK thực hiện tự do dân chủ cho dân
+ Thành lập Hồng quân để bảo vệ cách mạng
+ Quốc hữu hoá các Nhà máy,xí nghiệp của TS
2. Bảo vệ Chính quyền Xô Viết
- Thùc hiÖn chÝnh s¸ch Céng s¶n thêi chiÕn
+ Nhµ n­íc kiÓm so¸t toµn bé nÒn CN
+ Tr­ng thu l­¬ng thùc thõa cña n«ng d©n
+ Thi hµnh chÕ ®é c­ìng bøc lao ®éng
 §éng viªn ®­îc nguån cña c¶i, nh©n lùc, søc m¹nh tæng hîp ®Èy lïi sù can thiÖp cña ®Õ quèc.
III. ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng mười
( học trong SGK)
Củng cố và Bài tập
- Nét chính về tình hình nước Nga trước cách mạng.
- Diễn biến chính của CM tháng Hai và Cách mạng tháng Mười 1917
- Những việc làm của Chính quyền Xô Viết để xây dựng và chống thù trong giặc ngoài
- ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười
Bài tập Lịch sử
Chän ®¸p ¸n ®óng
1. NÒn kinh tÕ n­íc Nga ®Çu thÕ kØ XX lµ:
b. nÒn kinh tÕ TBCN chËm ph¸t triÓn
2. NÐt næi bËt cña t×nh h×nh n­íc Nga tr­íc C¸ch m¹ng th¸ng Hai n¨m 1917 lµ
d. TÊt c¶ c¸c ý trªn ®Òu ®óng
3. ChÝnh quyÒn ®­îc thµnh lËp sau CM th¸ng Hai lµ
d.chÝnh phñ TS l©m thêi vµ chÝnh quyÒn X« ViÕt song song tån t¹i
4. CM tháng Hai năm 1917 đã
b. lật đổ chế độ QCCC Nga hoàng
5. Lênin bí mật về Pêtơrôgrat để chỉ đạo CM tháng Mười từ
b. Phần Lan
6. Sự kiện mở đầu cuộc CM tháng Mười năm 1917
a. đêm 24/10, các độ Cận vệ Đỏ đánh chiếm các vị trí then chốt ở thủ đô
7. Đại hội Xô Viết toàn Nga khai mạc đã
a. tuyên bố thành lập chính quyền Xô Viết do Lênin đứng đầu
8. Để tiêu diệt nước Nga non trẻ, quân đội 14 nước đế quốc đã
a. câu kết với bọn phản cách mạng trong nước, mở cuộc tấn công vũ trang nhằm lật đổ chính quyền Xô Viết.

9. Năm 1919, để vượt qua những khó khăn thử thách sau cách mạng, Lênin và Đảng Bônsêvich đã thực hiện
b.chính sách Cộng sản thời chiến
10. Cuộc đấu tranh chống thù trong giặc ngoài của nước Nga Xô Viết căn bản đã hoàn thành vào năm
b. 1920


CÔNG VIỆC VỀ NHÀ
Học bài, làm bài tập 1, 2, 3, 4, tr.82_SGK.
Chuẩn bị bài 16:
LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Với nội dung:
Những biến đổi về mọi mặt ở Liên Xô trong côngcuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ 1921-1941
 
Gửi ý kiến