Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 17. Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quốc Tuấn
Ngày gửi: 10h:13' 26-09-2016
Dung lượng: 365.0 KB
Số lượt tải: 649
Số lượt thích: 0 người
Cam Tiên- Phú Riềng
Ba Son (Sài Gòn)
Ray-na(Thái Nguyên)
Sợi Nam Định
Nhà máy Cưa, Diêm Bến Thuỷ, Xe lửa Trường Thi
Sửa chữa ô tô A-Vi-a Hà Nội
Sợi Hải Phòng
Mỏ than Hòn Gai
Phong trào công nhân, viên chức, học sinh học nghề những năm 1926-1927 có điểm gì mới?
1.Phong trào công nhân:
Mang tính thống nhất trong toàn quốc,các cuộc
đấu tranh mang tính chất chính trị, liên kết
nhiều ngành, nhiều địa phương.
2. Phong trào của các tầng lớp, giai cấp khác:
Phát triển mạnh, tạo thành một làn sóng cách
mạng rộng khắp trong cả nước.

II. Tân việt cách mạng đảng. (7-1928)

Nhóm 1. Tìm hiểu hoàn cảnh, Sự thành lập của Tân việt cách mạng đảng.
Nhóm 2. Tìm hiểu thành phần lực lượng của Tân việt Cách mạng đảng.
Nhóm 3. Tìm hiểu mục tiêu cách mạng của Tân Việt Cách mạng đảng.
1. Hoàn cảnh, sự thành lập:
- Phong trào yêu nước dân chủ phát triển mạnh mẽ.
- Tháng 7-1928 Tân Việt Cách mạng đảng thành lập.
3. Hoạt động.
+ Hoạt động chủ yếu ở Trung Kì.
+ Cử người đi dự các lớp tập huấn tập của Việt Nam Cách mạng Thanh Niên.
+ Vận động hợp nhất với Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
+ Héi ViÖt Nam C¸ch m¹ng Thanh niªn ph¸t triÓn m¹nh…
->Gi÷a n¨m 1929, néi bé T©n ViÖt diÔn ra cuéc ®Êu tranh gi÷a hai khuynh h­ính t­ t­ëng: V« s¶n vµ T­ s¶n.
-> Mét sè ®¶ng viªn ®· chuyÓn sang Héi ViÖt Nam C¸ch m¹ng Thanh niªn.
Tổng Bí thư Hà Huy Tập ( 1906-1941).
ảnh nguyễn tháI học
Nguyễn Thái Học(1904-1930).
Tên Tổ Chức
Lực Lượng
Mục Tiêu
Phương pháp cách mạng
Bài tập 1: Hãy hoàn thành bảng thống kê theo mẫu sau:
Việt Nam CM Thanh niên.
Tân Việt CM đảng
( Nhóm3-4)
( Nhóm 1- 2 )
Thời gian thành lập
.
Tên tổ chức
Lực Lượng
Mục Tiêu
Việt Nam
CMTN
Tân Việt
CMĐ
Việt Nam
QDĐ

Đánh đuổi Thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc. Sau làm cách mạng Xã hội chủ nghĩa.
Đánh đuổi Thực dân Pháp giành độc lập dân tộc.Sau làm cách mạng Xã hội chủ nghĩa.
Đánh đuổi Thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc.Đưa đất nước tiến lên con đường tư bản chủ nghĩa.
Thanh niên tiểu tư sản, trí thức.
Sinh viên, học sinh, công chức, tư sản, thân hào, địa chủ phú nông, binh lính, hạ sĩ quan.
Phương pháp cách mạng
Mở lớp đào tạo cán bộ, cử người đi học, lập cơ sở ở hầu khắp cả nước.
Tổ chức giáo dục, huấn luyện đảng viên, cử người đi tập huấn, tuyên truyền tư tưởng cách mạng.
Tiến hành cách mạng bằng sắt và máu.
Thanh niên, Trí thức tiểu tư sản, công nhân, nông dân.
Thời gian thành lập
6-1925
7-1928
12-1927
 
Gửi ý kiến