Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 17. Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Kim Thoa
Ngày gửi: 20h:13' 08-02-2022
Dung lượng: 4.7 MB
Số lượt tải: 107
Số lượt thích: 0 người
II
2/9/2022
3
Tân Việt CMĐ
Hội VNCMTN

Chi b? CS
d?u tin
Nam kỳ
Bắc kỳ
7 người
3.1929
6.1929
8.1929
9.1929
6.1925
7.1928
Dơng Duong CS Lin dồn
An Nam C?ng s?n D?ng
Dơng Duong C?ng s?n D?ng
Yêu cầu cấp thiết của cách mạng
Việt Nam lúc này là gì?
Trung kỳ
“ vô sản hoá”
6-1929, Đông Dương Cộng sản đảng được thành lập ở Bắc Kì.
9-1929, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn được
thành lập ở Trung Kì.
8-1929, An Nam Cộng sản đảng được thành lập
ở Nam Kì.
3 tổ chức cộng sản ra đời năm 1929
Phong trào cách mạng Việt Nam có những ưu điểm gì?
Phong trào cách mạng Việt Nam có những hạn chế gì?
Yêu cầu cấp bách lúc này của cách mạng Việt Nam
là phải làm gì?
3 tổ chức cộng sản ra đời năm 1929
Thúc đẩy phong trào cách mạng dân tộc dân chủ ở nước ta phát triển mạnh mẽ
Ba tổ chức hoạt động riêng rẽ tranh giành ảnh hưởng của nhau
Yêu cầu cấp bách lúc này của cách mạng Việt Nam
là phải có 1 đảng thống nhất để lãnh đạo
U – đon ( Xiêm) nơi Nguyễn Ái Quốc sống và hoạt động
- HongKong – Trung Quốc 1930
* Thành phần dự hội nghị:
Nguyễn Ái Quốc chủ trì hội nghị thành lập Đảng Cộng sản
Việt Nam
Đại biểu: Lê Hồng Sơn
Đại biểu Hồ Tùng Mậu
Nguyễn Đức Cảnh Trịnh Đình Cửu
đại biểu Đông Dương Cộng sản Đảng
Châu Văn Liêm Nguyễn Thiện
đại biểu An Nam Cộng sản Đảng
TRANH VẼ VỀ HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG
+ Cách mạng tư sản dân quyền (cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân)
- Mục tiêu:
Tính chất:
- Hai nhiệm vụ cách mạng:
+ Cách mạng xã hội chủ nghĩa
+ Đánh đuổi bọn đế quốc
+ Đánh đổ phong kiến và bọn tay sai phản cách mạng
 nhiệm vụ chính của cách mạng
- Lực lượng:
- Lãnh đạo:
- Quan hệ quốc tế:
giành lại độc lập,
dựng chính quyền công-nông-binh,
tịch thu các sản nghiệp của bọn đế quốc,
đem lại ruộng đất cho dân cày
liên minh công-nông
+ Liên kết với:
+ Chủ yếu:
trí thức tiểu tư sản,
tư sản dân tộc,
trung-tiểu địa chủ yêu nước
Đảng Cộng sản Việt Nam
cách mạng Việt Nam là bộ phận của cách mạng thế giới
NỘI DUNG CƠ BẢN CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN
Lời kêu gọi 1930
Nguyễn Ái Quốc 1934 tại Trung Quốc
Trần Phú
Quê quán: Sinh ngày 01/5/1904-Hà Tĩnh
Từng là học sinh trường Quốc học Huế
1925 Tham gia Hội phục Việt, gia nhập Tân Việt Cách mạng đảng.
Tháng 8/1926, gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Trung Quốc.
Năm 1927, ông được cử sang Liên Xô học Đại học Phương Đông ở Mát-xcơ-va.
Tại Hội nghị lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930), ông được cử làm Tổng Bí thư Ban chấp hành trung ương.
Ngày 19/4/1931, ông bị thực dân Pháp bắt tại Sài Gòn. Chúng tra tấn dã man cho đến chết tại nhà thương Chợ Quán.
(1904-1931)
Lăng mộ đồng chí Trần Phú tại làng Tùng Ảnh – Hà Tĩnh
Luận cương chính trị( 10 - 1930)
- TÝnh chÊt.
+ C¸ch m¹ng tư­ s¶n d©n quyÒn.
+ C¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa( bá qua TBCN)
- NhiÖm vô : иnh ®æ phong kiÕn , ®Õ quèc.
- Môc tiªu : Gi¶i phãng Đ«ng Dư¬ng, x©y dùng chÝnh quyÒn c«ng n«ng, thùc hiÖn c¸ch m¹ng ruéng ®Êt.
- L·nh ®¹o c¸ch m¹ng : жng Céng s¶n.
- Lùc l­îng c¸ch m¹ng: Chñ yÕu c«ng nh©n - n«ng d©n.
- Quan hÖ quèc tÕ: C¸ch m¹ng Đông Dương lµ mét bé phËn khăng khÝt cña c¸ch m¹ng thÕ giíi.
Nhà Số 90 Phố Thợ Nhuộm
Tại căn phòng nhỏ trong ngôi nhà này, đồng chí Trần Phú đã viết bản Dự thảo “Luận cương chính trị” của Đảng vào năm 1930. Tại đây, có thể còn là nơi ra đời của một số tài liệu tuyên truyền của Đảng trong khi lãnh đạo phong trào Cách mạng Việt Nam thời kỳ 1930-1934 và phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ngôi nhà này là một trong những cơ sở bí mật của cơ quan Trung ương lâm thời Đảng Cộng Sản Việt Nam từ tháng 2-1930 đến tháng 10-1930

NƠI VIẾT BẢN LUẬN CƯƠNG 1930
Nhà Số 90 Phố Thợ Nhuộm
SO SÁNH BẢN CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN VỚI
LUẬN CƯƠNG CHÍNH TRỊ

QUY LUẬT RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHỦ NGHĨA
MÁC LÊNIN
PHONG
TRÀO
CÔNG NHÂN
ĐẢNG CỘNG SẢN
VIỆT NAM
PHONG
TRÀO
YÊU NƯỚC

ĐẢNG CỘNG SẢN
VIỆT NAM
Bài 18 : ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
Là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới.
Là sản phẩm của sự kết hợp : Chủ nghĩa Mác Lê-nin+ Phong trào công nhân+ Phong trào yêu nước.
Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của GCCN và CMVN….
CMVN trở thành một bộ phận khăng khít của CM thế giới.
- Là sự chuẩn bị đầu tiên, tất yếu có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của CMVN
I- Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
II- Luận cương chính tri (tháng 10/1930)
III- Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng
1954
1975
1986
Kháng chiến chống Pháp thắng lợi.
Cách mạng tháng Tám thành công.
Giải phóng miền Nam. Thống nhất đất nước.
Đổi mới toàn diện đất nước.
1945
2/9/2022
24
Tân Việt CMĐ
Hội VNCMTN

Chi b? CS
d?u tin
Nam kỳ
Bắc kỳ
7 người
3.1929
6.1929
8.1929
9.1929
6.1925
7.1928
Dơng Duong C?ng s?n Lin dồn
An Nam C?ng s?n D?ng
Dơng Duong C?ng s?n D?ng
Đảng CSVN
1-1930
CỦNG CỐ
Trung kỳ
“ vô sản hoá”
2/9/2022
25
1911
1917
1919
1920
1921
1923
1924
1930
Lập Hội VNCMTN (tiền thân của Đảng) đào tạo cán bộ nồng cốt cho Đảng
Thống I thành lập Đảng CSVN
Truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin chuẩn bị tư tưởng, tổ chức…
Kết hợp tinh thần yêu nước với tinh thần Q tế vs
Tìm đường cứu nước đúng cho dân tộc
VAI TRÒ CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC (1911 - 1930)
1925
CỦNG CỐ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
2/9/2022
27
Trường THPT LÊ THANH HIỀN GV SỬ-TRẦN VĂN HÒA
2/9/2022
28
Trường THPT LÊ THANH HIỀN GV SỬ-TRẦN VĂN HÒA
2/9/2022
29
Trường THPT LÊ THANH HIỀN GV SỬ-TRẦN VĂN HÒA
1. Chánh cương vắn tắt
Tư bản bản xứ đã thuộc tư bản Pháp, vì tư bản Pháp hết sức ngăn trở sức sinh sản làm cho công  nghệ bản xứ không thể mở mang được, còn nông nghệ ngày một tập trung đã phát sinh ra lắm khủng hỏang, nông dân thất nghiệp nhiều. Vậy tư bản bản xứ không có thế lực gì ta không nên nói cho họ đi về phe đế quốc được, chỉ bọn đại địa chủ mới có thế lực và đứng hẳn về phe đế quốc chủ nghĩa nên chủ trương làm tư sản dân quyền kách mệnh và thổ địa kách mệnh để đi tới xã hội cộng sản.
30
1. Chánh cương vắn tắt
a) Dân chúng được tự do tổ chức.
b) Nam nữ bình quyền,…
c) Phổ thông giáo dục theo công nông hóa.
a – Về xã hội :
a) Đánh đổ đ/q chủ nghĩa Pháp và bọn PK
b) Làm cho nước Nam hoàn toàn độc lập.
c) Dựng ra chính phủ công nông binh.
d) Tổ chức ra quân đội công nông.
b – Về chính trị :
2/9/2022
31
Trường THPT LÊ THANH HIỀN GV SỬ-TRẦN VĂN HÒA
2. Sách lược vắn tắt
1. Đảng là đội tiên phong của vô sản giai cấp phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo đựơc quần chúng.
2. Đảng phải thu phục cho được đại bộ phận dân cày và phải  dựa vào dân cày nghèo làm thổ địa cách mạng, đánh trúc bọn đại địa chủ , phong kiến.
3. Đảng phải làm cho các đoàn thể thợ thuyền và dân cày (công hội, hợp tác xã) khỏi ở dưới quyền lực và ảnh hưởng của bọn TB quốc gia.
32
2. Sách lược vắn tắt
5.Trong khi liên lạc với các giai cấp, phải rất cẩn thận, không khi nào nhượng một chút lợi ích gì của công nông mà đi vào đường thỏa hiệp; trong khi tuyên truyền cái khẩu hiệu nước An Nam độc lập, phải đồng tuyên truyền và thực hiện liên lạc với bị áp bức dân tộc và vô sản giai cấp thế giới, nhất là vô sản giai cấp Pháp”.
 
Gửi ý kiến