Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

CÁCH TẠO NHẠC NỀN

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Trần Vũ
Ngày gửi: 18h:57' 08-10-2009
Dung lượng: 4.1 MB
Số lượt tải: 164
Số lượt thích: 0 người
Lê Trần Vũ - Trường TH Trưng Vương - Huyện Định Quán
Caách taoå nhaåc nïìn
Àûa nhaåc nïìn cho têët caã caác Slide caác trang Powerpoint àöi khi rêët cêìn thiïët, chùèng haån nhû baån muöën àûa möåt baâi haát phöí thú àïí minh hoaå cho möåt baâi thú vûâa hoåc, sao cho hoåc troâ vûâa nghe nhaåc vûâa theo doäi caác hònh aãnh hoùåc doâng chûä trïn maân hònh.

Luác naây nïëu baån cheân nhaåc thöng thûúâng bùçng caách vaâo thûåc àún
Insert/Movies and Sound/Movie frome file thò chùæc chùæn khöng
àûúåc vò khi qua Side kïë tiïëp thò nhaåc seä mêët. Töi xin chia seã vúái
caác baån coân thiïëu kinh nghiïåm vïì thuã thuêåt naây möåt söë meåo vùåt sau:
Lê Trần Vũ - Trường TH Trưng Vương - Huyện Định Quán
Caách taoå nhaåc nïìn
1/ Choån Slide àêìu tiïn.Vaoâ thûåc àún Slide Show/ Slide
Stransition/Modify transition/Sound. Kñch vaâo muäi tïn, choån
Other Sound, choån àûúâng dêîn àïën file nhaåc cêìn laâm nïìn.
Lê Trần Vũ - Trường TH Trưng Vương - Huyện Định Quán
Caách taoå nhaåc nïìn
2/ Trong muåc Advance slide, baån choån Automatically affter, choån thúâi tûâ 10 giêy trúã lïn, nïëu khöng thò ta khöng kõp àoåc thöng tin úã Slide àêìu tiïn.
3/ Nhêëp chuöåt vaâo ö Apply to All Slide
4/ Baån di chuyïín maân hònh àïën caác Slide tiïëp theo,
vaâoModify transition/Sound, kñch vaâo muäi tïn, choån No Sound.
5/ Laâm tûúng tûå nhû thïë cho têët caã caác file coân laåi.
Lê Trần Vũ - Trường TH Trưng Vương - Huyện Định Quán
Caách taoå nhaåc nïìn
6/ Tuba Slide thûá 2 trúã ài, trong much Advance slide, baån choom thúân gian bao lêu laâ tuây yá baån, thêåm chñ choån nuát On mouse click hoùåc khöng choån gò caã, miïîn laâ baån àaä laâm àuáng caác thao taác maâ töi hûúáng dêîn tûâ thao taác 1 àïën thao taác 5.
Lûu yá: - File nhaåc nïìn bùæt buöåc phaãi coá àuöi laâ wav.
- Múã Slide theo thûá tûå tûâ àêìu àïën cuöëi múái nghe àûúåc nhaåc nïìn.
- Khöng àûúåc cheân bêët cûá êm thanh naâo khaác ngoaâi êm thanh nhaåc nïìn
Lê Trần Vũ - Trường TH Trưng Vương - Huyện Định Quán
Caách taoå nhaåc nïìn
Chuác baån thaânh cöng nheá!
Caách cheân nhaåc nïìn coá ûu àiïím laâ
khöng bõ laåc àûúâng dêîn àïën file
nhaåc. Rêët nhiïìu baån cheân êm nhaåc
vaâo Slide nhûng khi copy sang
thû muåc khaác thò khöng thïí nghe
àûúåc vò bõ laåc àûúâng dêîn.
 
Gửi ý kiến