Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương III. §3. Cấp số cộng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Bảo Thy
Ngày gửi: 12h:02' 08-11-2016
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 373
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ
VỀ DỰ BUỔI HỌC HÔM NAY
KIỂM TRA BÀI CŨ
Giải:
Trả lời:
* Quy luaät: keå töø soá haïng thöù hai, moãi soá haïng ñeàu baèng soá haïng ñöùng ngay tröôùc noù coäng vôùi 3.
* Naêm soá haïng tieáp theo cuûa daõy laø: 14, 17, 20, 23, 26.
Dãy số đã cho gọi là một cấp số cộng.
Dãy số :2, -3, -8, -13 có phải là một cấp số cộng không?
Dãy số :2, -3, -8, -13 là một cấp số cộng.
Phát biểu định nghĩa cấp số cộng?
Tiết 41.
3. CẤP SỐ CỘNG
Định nghĩa:
Cấp số cộng là một dãy số ( hữu hạn hoặc vô hạn ), trong đó
kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều bằng số hạng đứng
ngay trước nó cộng với một số không đổi d.
Số d được gọi là công sai của cấp số cộng.
I. Định nghĩa

Khi d = 0 thì cấp số cộng là một dãy số không đổi
Giải
1 tầng
2 tầng
3 tầng
HĐ2
Mai và Hùng chơi trò xếp các que diêm thành hình tháp trên mặt sân. Cách xếp như hình dưới.
Hỏi: Nếu tháp có 100 tầng thì cần bao nhiêu que diêm để xếp tầng đế của tháp?
1 tầng
2 tầng
3 tầng
4 tầng
3
15
11
7
?
100 tầng
II.Số hạng tổng quát.
* Định lí 1
I. Định nghĩa: SGK/93
3. CẤP SỐ CỘNG
Nếu cấp số cộng (un)có số hạng đầu là u1 và công sai d thì số hạng tổng quát un được xác định bởi công thức:
* Chứng minh: Sgk/94
Cấp số cộng có số hạng đầu u1, công sai d. Khi đó :
Cấp số cộng có số hạng đầu u1, công sai d. Khi đó :
* Ví dụ 1:
Giải:
c) Naêm soá haïng ñaàu cuûa caáp soá coäng laø -4, -1, 2, 5, 8 ñöôïc bieåu dieãn treân truïc soá nhö hình veõ sau:
III.Tính chất các số hạng của cấp số cộng
* D?nh lí 2. Trong một cấp số cộng, mỗi số hạng (trừ số hạng đầu và cuối ) đều là trung bình cộng của hai số hạng đứng kề với nó, nghĩa là
Chứng minh: Giaû söû (un) laø caáp soá coäng vôùi coâng sai d .
đ
* Ví dụ 2: Trong các dãy số sau, dãy số nào là cấp số cộng? Tính số hạng đầu và công sai của nó.
Giải:
Dãy số này gọi là một cấp số nhân
* Bài tập 1.Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng sau, biết:
Giải:
Vậy cấp số cộng đã cho có số hạng đầu u1 = 1 và công sai d = -3.
CỦNG CỐ
* Số hạng tổng quát:
* Định nghĩa cấp số cộng.
* Tính chất các số hạng của cấp số cộng
* Phương pháp chứng minh dãy số (un) là cấp số cộng:
Xét hiệu H = un+1 - un . Nếu H không đổi thì (un) là cấp số cộng. Nếu H phụ thuộc n thì (un) không là cấp số cộng.
Em chọn phương án nào?
Khi kí hợp đồng dài hạn với các kỹ sư được tuyển dụng, công ty liên doanh A đề xuất hai phương án trả lương như sau:
Phương án 1: Người lao động sẽ nhận 36 triệu đồng cho năm làm việc đầu tiên, và kể từ năm làm việc thứ hai, mức lương sẽ được tăng thêm 3 triệu đồng một năm.
Phương án 2: Người lao động sẽ được nhận 7 triệu đồng cho qúy làm việc đầu tiên, và kể từ quý làm việc thứ hai, mức lương sẽ được tăng thêm 500.000 đ mỗi qúy.
 
Gửi ý kiến