Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 29. Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Lan
Ngày gửi: 13h:54' 20-04-2018
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 138
Số lượt thích: 0 người
Cầu Long Biên
Chứng nhân lịch sử
Tiết 120
BÀI ĐỌC THÊM
I- Khỏi ni?m van b?n nh?t d?ng:
Thế nào là văn bản nhật dụng ?
* Là những bài viết có nội dung gần gũi, bức thiết đối với cuộc sống trước mắt của con người và cộng đồng trong xã hội hiện đại như : Thiên nhiên, môi trường, năng lượng, dân số, quyền trẻ em, ma túy …
BÀI ĐỌC THÊM

CẦU LONG BIÊN- CHỨNG NHÂN LỊCH SỬ
THÚY LAN
I- Khỏi ni?m van b?n nh?t d?ng:
BÀI ĐỌC THÊM
CẦU LONG BIÊN- CHỨNG NHÂN LỊCH SỬ
THÚY LAN
II. Tìm hiểu văn bản
a. H×nh ¶nh cÇu Long Biªn:
- Vị trí: bắc qua Sông Hồng.
- Thời gian xây dựng: Năm 1898, hoàn thành sau 4 năm (1902).
- Tên cầu: Đu-me.
- Chiều dài: 2.290m.
- Nặng : 17.000 tấn.
- Hình dáng: nhưu một dải lụa .
“Nã ®ư­îc x©y dùng kh«ng chØ b»ng må h«i mµ cßn b»ng xư­¬ng m¸u cña bao con ngư­êi. Ngư­êi ta cßn ghi l¹i nh÷ng c¶nh ¨n ë khæ cùc cña d©n phu ViÖt Nam víi nh÷ng c¶nh ®èi xö tµn nhÉn cña c¸c «ng chñ ng­ưêi Ph¸p ®· khiÕn cho hµng ngh×n ng­êi ViÖt Nam bÞ chÕt trong qu¸ tr×nh lµm cÇu”.Cầu Long Biên có một tuyến đưuờng sắt chạy giữa.
Hai bên là đưuờng ô tô và hành lang ngoài cùng
là tuyến dành cho người đi bộ.

Chứng nhân
cho thời kỳ lịch sử
đau thưuơng của dân tộc
duưới thời thuộc Pháp.
- ChiÕc cÇu ®ư­îc vÏ trang träng trong s¸ch gi¸o khoa.
- B·i mÝa, n­ư¬ng d©u, v­ưên chuèi phÝa Gia L©m.
- Hµ Néi lªn ®Ìn gîi bao quyÕn rò, kh¸t khao.
- §oµn qu©n ra ®i bÝ mËt vµo ®Çu n¨m 1947.
- Nh÷ng n¨m th¸ng chèng Mü oanh liÖt vµ oai hïng: cÇu bÞ nÐm bom nhiÒu lÇn, bÞ hư­ háng nÆng.
Nh÷ng ngµy nư­íc lªn cao, s«ng Hång ®á rùc... cÇu nh­ chiÕc vâng ®ung ®­a nh­ng vÉn dÎo dai, v÷ng ch¾c.“Nh÷ng ngµy n­ưíc lªn cao, gÇn mÊp mÐ th©n cÇu. §øng trªn cÇu, nh×n dßng s«ng Hång ®á rùc nư­íc cuån cuén ch¶y víi søc m¹nh kh«ng g× ng¨n næi, nhÊn ch×m bao mµu xanh th©n
th­ư¬ng, bao lµng m¹c trï phó ®«i bê, t«i c¶m thÊy chiÕc cÇu nh­ư chiÕc vâng ®ung ®­a nh­ng vÉn dÎo dai, v÷ng ch¾c”.


Chứng nhân cho những năm tháng đau thuương, kháng chiến anh dũng của dân tộc.


Chứng nhân cho cuộc sống lao động hoà bình của nhân dân.
Chứng nhân cho sức mạnh
chống thiên tai, bão lũ của nhân dân.


Cầu Long Biên
Cầu Thăng Long
Cầu Chương Dương
Chứng nhân cho sự phát triển của đất
nưuớc.
Cầu Thanh TrìHình ảnh cầu Long Biên:
- Chứng nhân cho thời kỳ lịch sử đau thuương của dân tộc duưới thời thuộc Pháp
-Chứng nhân cho những năm tháng đau
thuương, kháng chiến anh dũng của dân tộc.
- Chứng nhân cho sức mạnh chống thiên tai bão lũ của nhân dân.
-Chứng nhân cho cuộc sống lao động hòa bình của nhân dân.
-Chứng nhân cho sự phát triển của đất nưuớc.
II. Tìm hiểu văn bản:
:
a. H×nh ¶nh cÇu Long Biªn:

b. ý nghÜa cña cÇu Long Biªn:
-Cầu Long Biên là nhân chứng sống động , đau thương và anh dũng của thủ đô Hà Nội.
Cây cầu là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới.
III. Tổng kết: ghi nhớ sgk/ 128

:
BÀI ĐỌC THÊM
CẦU LONG BIÊN- CHỨNG NHÂN LỊCH SỬ
THÚY LAN
I- Khỏi ni?m van b?n nh?t d?ng:
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓