Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 10. Cấu trúc lặp

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Ngoc
Ngày gửi: 09h:30' 27-11-2017
Dung lượng: 40.0 MB
Số lượt tải: 67
Số lượt thích: 0 người
NỘI DUNG BÀI HỌC

CHINH PHỤC
THỬ THÁCH
ĐỘI 1 (Thỏ kute)
ĐỘI 2 (Rùa siêu tốc)
ĐỘI 3 (Sóc chung tình)
ĐỘI 4 (Nhím thân thiện)
Có 4 vòng chơi:

Vòng 1
Vòng 2
Vòng 3
Vòng4
PHẦN QUÀ
từ
1000đ
đến
1
Tỉ
VÒNG 1
Chạy bước nhỏ
Mỗi đội cử ra 1 thí sinh đại diện
Thí sinh vào vị trí
Trong vòng 30 giây mỗi thí sinh khởi động với tối đa 4 câu hỏi. Câu hỏi được người dẫn chương trình đọc, đồng thời trình chiếu trên màn hình.
Thí sinh lần lượt trả lời từng câu hỏi, nếu không biết thì bỏ qua, không quay lại được.
Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, sai không bị trừ điểm.
VÒNG 1: CHẠY BƯỚC NHỎ
ĐỘI 1 (Thỏ kute)
ĐỘI 2 (Rùa siêu tốc)
ĐỘI 3 (Sóc chung tình)
ĐỘI 4 (Nhím thân thiện)
Lượt 1
ĐỘI 1 (Thỏ kute)
Cấu trúc RẼ NHÁNH có mấy loại?
ANS
BACK
Câu lệnh For …to …do… là dạng lặp gì?
ANS
BACK
For __?_
to do ;
ANS
BACK
Trong câu lệnh
For i:=1 to n do writeln(i);
Thì i đóng vai trò là gì?
ANS
BACK
Lượt 2
ĐỘI 2 (Rùa siêu tốc)
Cấu trúc lặp có mấy dạng?
ANS
BACK
Ở dạng lặp lùi, biến đếm tự động tăng hay giảm?
ANS
BACK
Trong câu lệnh
For i:=1 to n do writeln(i);
Thì giá trị đầu là bao nhiêu?
ANS
BACK
For i:=1 to n do writeln(‘helu’);
Câu lệnh trên thuộc dạng lặp gì?
ANS
BACK
Lượt 3
ĐỘI 3 (Sóc chung tình)
Ứng với mỗi giá trị của biến đếm thì câu lệnh sau do được thực hiện mấy lần?
ANS
BACK
For …downto…do là dạng lặp gì?
ANS
BACK
Trong câu lệnh
For i:=1 to n do writeln(i);
Thì writeln(i) đóng vai trò là gì?
ANS
BACK
Nếu giá trị cuối nhỏ hơn giá trị đầu thì vòng lặp thực hiện được không?
ANS
BACK
Lượt 4
ĐỘI 4 (Nhím thân thiện)
Ở dạng lặp tiến, biến đếm tự động tăng hay giảm?
ANS
BACK
Trong câu lệnh
For i:=1 to n do writeln(i);
Thì n đóng vai trò là gì?
ANS
BACK
Biến đếm thường thuộc kiểu số?
ANS
BACK
Trong câu lệnh lặp với số lần biết trước, giá trị đầu như thế nào so với giá trị cuối?
ANS
BACK
30
ĐỘI 1
20
ĐỘI 2
40
ĐỘI 3
40
ĐỘI 4
KẾT QUẢ
VÒNG 2
CHẠY ĐỒNG ĐỘI
VÒNG 2: CHẠY ĐỒNG ĐỘI
VÒNG 2: CHẠY ĐỒNG ĐỘI
BẮT ĐẦU
ANS
Kiểm tra xem i có chia hết cho 3 hay không
ANS
BACK
TIME
20
If - then
Xuất ra màn hình các số từ 20 1
ANS
BACK
TIME
20
Lặp lùi for - do
Tính tổng S với a nhập từ bàn phím:
ANS
BACK
TIME
20
for - do
Xuất ra màn hình câu chào bạn.
ANS
BACK
TIME
20
Write hoặc writeln
Tính tổng các số chia hết cho 3 hoặc 5 trong phạm vi từ M đến N (MANS
BACK
TIME
20
For – do, if -then
Cho:
Biến đếm: i
Giá trị đầu: 1
Giá trị cuối: n
Câu lệnh: S=S+I
Thì ta có câu lệnh lặp viết như thế nào?
ANS
BACK
TIME
20
For i:= 1 to n do S:=S+i;
Điền vào chổ trống:
Cho câu lệnh:
For i:= 1 to n do S:=S+i;
Câu lệnh trên dùng để tính
______ các số từ __ đến ____
ANS
BACK
TIME
20
Tổng, 1, n
40
ĐỘI 1
40
ĐỘI 2
40
ĐỘI 3
40
ĐỘI 4
KẾT QUẢ
Tính tổng S với a nhập từ bàn phím:
ANS
BACK
TIME
20
for - do
Tính tổng các số chia hết cho 3 hoặc 5 trong phạm vi từ M đến N (MANS
BACK
TIME
20
For – do, if -then
VÒNG 3
Chạy nhanh
VÒNG 3: CHẠY NHANH
Bài toán 1: Tính tổng S với a nhập từ bàn phím:


Biến đếm
Giá trị đầu
Giá trị cuối
Câu lệnh
For := to do ;
Câu lệnh
For - do
Cần xác định:
Bài toán 1: Tính tổng S với a nhập từ bàn phím:

 
40
ĐỘI 1
40
ĐỘI 2
40
ĐỘI 3
40
ĐỘI 4
KẾT QUẢ
VÒNG 4
VỀ ĐÍCH
VÒNG 4: Chạy bền
Bài tập 2: Nhập 2 số nguyên dương M và N (M


Biến đếm
Giá trị đầu
Giá trị cuối
Điều kiện
Câu lệnh
For := to do
If <điều kiện> then ;
Câu lệnh
For – do
Kết hợp
if -then
Cần xác định:
Bài tập 2: Nhập 2 số nguyên dương M và N (M


Ý tưởng:
Bước 1: Nhập Input (_______)
Bước 2: + Gán _________
+ Lặp từ i=__ đến ____ thực hiện
Nếu ___________thì ____________
Bước 3: Xuất Output (___)
program vi_du_2;
uses crt;
var M, N, i: integer; T: longint;
begin
writeln(‘Nhap M va N sao cho M write(‘M = ’); readln(M);
write(‘N = ’); readln(N);
T:=0;
for i:=M to N do
if (i mod 3 = 0) or (i mod 5 = 0) then T:=T+i;
writeln(‘Ket qua la: ’, T);
readln
end.
KẾT QUẢ
ÂM NHẠC
40
ĐỘI 1
40
ĐỘI 2
40
ĐỘI 3
40
ĐỘI 4
Kiểm tra chương trình có chạy được không?
Thử nghiệm với 1 số bộ test:
M=2, N=10  T=?

M=8,N=10  T=?
33
19
CHÚC MỪNG
ĐỘI VÔ ĐỊCH
Avatar

soan bai theo cach to chuc tro choi

 
Gửi ý kiến