Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

cd dh

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tuấn Anh
Ngày gửi: 14h:12' 09-12-2018
Dung lượng: 509.0 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
1
Bài 2
lồng ghép giới
trong xây dựng và thực hiện chính sách
SỰ CẦN THIẾT PHẢI LGG VÀO QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH

II. THỰC TRẠNG LGG TRONG XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH Ở VIỆT NAM

III. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA NHẰM THÚC ĐẨY LGG TRONG XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
2
I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI LỒNG GHÉP GIỚI VÀO QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH
1. ChÝnh s¸ch vµ Lồng ghép giới là gì?

2. Các bước chính để thực hiện
lồng ghép giới

3. ý nghÜa cña lång ghÐp giíi vµo chu tr×nh chÝnh s¸ch
3
1. Kh¸I niÖm
a. Chính sách
Chính sách là chương trình hành động do các nhà lãnh đạo hay nhà quản lý đề ra để giải quyết một vấn đề nào đó thuộc phạm vi thẩm quyền của mình
Chính sách công là một hệ thống các văn bản, được quyết định bởi chủ thể nắm quyền lực nhà nước, nhằm quy định mục đích và cách thức hành động của những đối tuợng liên quan, để giải quyết những vấn đề nhất định mà xã hội quan tâm
4
b. Lồng ghép giới vào chính sách
Lồng ghép giới:
Lµ qu¸ tr×nh §¸nh gi¸ nh÷ng t¸c ®éng ®èi víi nam vµ n÷ cña bÊt kú ho¹t ®éng nµo ®· ®Æt ra ë mäi lÜnh vùc, mäi cÊp ®é (theo ILO).
5
b. Lồng ghép giới vào chính sách
Lồng ghép giới vào chính sách:
Là chiến lược đưa mối quan tâm về giới vào quá trình xây dựng và thực hiện chính sách của cơ quan, tổ chức trong mọi lĩnh vực; đảm bảo các chính sách đáp ứng nhu cầu giới, nhằm thực hiện bình đẳng giới trên diện rộng.
6
đạt được bình đẳng giới thực chất
Mục đích
cuối cùng của
lồng ghép giới
7

4. Thùc hiÖn chÝnh s¸ch

2. X©y dùng chÝnh s¸ch

5. Gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ chÝnh s¸ch

3. ThÈm ®Þnh, phª duyÖt chÝnh s¸ch

1. Thu thËp, ph©n tÝch th«ng tin, x¸c ®Þnh vÊn ®Ò

GIỚI
Vì sao ??!!
Tổng quan chu trình chính sách
2. Các bước thực hiện
lồng ghép giới vào chính sách
8

ví dụ: Phân tích Hai bước thực hiện
lồng ghép giới vào chính sách
a. Phân tích giới
b. X©y dùng chÝnh s¸ch cã tr¸ch nhiÖm giíi
9
Mục đích của PTG
Bước 1. PHN TCH GI?I
L cụng c? nghiờn c?u nh?ng khỏc bi?t
v? kinh t?, xó h?i gi?a nam gi?i v n? gi?i.
Phỏt hi?n v?n d? b?t bỡnh d?ng gi?i
Xỏc d?nh nguyờn nhõn v gi?i phỏp kh?c ph?c
10
Thu thập số liệu tách biệt theo giới tính
Phân tích thông tin, xác định vấn đề giới
Xu hướng và tác động của bất bình đẳng
Khả năng tiếp cận và kiểm soát nguồn lực, lợi ích
Nhu cầu, khó khăn và cơ hội
Rà soát năng lực của tổ chức trong việc thực hiện BĐG
Nội dung Phân tích giới
11
CÔNG CỤ PHÂN TÍCH GIỚI
Các câu hỏi chính:
Ai làm gì?
Ai tiếp cận/sử dụng nguồn lực?
Ai có quyền kiểm sóat nguồn lực?
Ai tiếp cận, kiểm sóat lợi ích?
Ai tham gia ra quyết định, thiết kế, thực hiện, giám sát và đánh giá.
Nhu cầu của ai được giải quyết?
12
Thực hành Phân tích giới trong PC BLGĐ
Câu hỏi thảo luận:
Thu thập số liệu về bạo lực gia đình ở địa bàn A
Vấn đề bất bình đẳng giới trong BLGĐ ở địa bàn A là gì?
Phân tích nguyên nhân của vấn đề bất bình đẳng đó?
Thời gian thảo luận: 15 phút
13
Là một quá trình thực hiện những chiến lược/hoạt động về giới nhằm:
Đạt được các mục tiêu về giới,
Bằng các biện pháp hiệu quả nhất
Trong một khoảng thời gian xác định
Đáp ứng các nhu cầu giới và sự hưởng lợi công bằng cho cả phụ nữ và nam giới, trẻ em trai và trẻ gái.
BƯỚC 2: x©y dùng chÝnh s¸ch CÓ TRÁCH NHIỆM GIỚI
14
THỰC HÀNH
LẬP KH CÓ TRÁCH NHIỆM GIỚI trong PC BLG§
Lựa chọn những vấn đề giới nào cần giải quyết trong PC BLGĐ (ở địa bàn A) mà đơn vị có khả năng thực hiện trong một năm?
Xác định những mục tiêu giới cần đạt?
Xác định những cơ hội và cản trở khi thực hiện những mục tiêu đó?
Thiết kế các hoạt động khả thi, phù hợp với thực tế của địa phương/đơn vị để đạt được mục tiêu?
15
MẪU KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CÓ TRÁCH NHIỆM GIỚI
cña CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
16
Các bước LGG vào chu trình chính sách
Phân tích giới: Hiểu thực trạng bất bình đẳng giới trong một chính sách cụ thể. Tìm hiểu các nhu cầu và mối quan tâm của PN và NG, chỉ ra các rào cản của PN và NG khi họ tham gia và hưởng lợi từ CS.
Thiết kế chính sách: Xây dựng các mục tiêu, chiến lược hoạt động, biện pháp và nguồn lực, các chỉ số cụ thể nhằm đáp ứng nhu cầu khác nhau của PN và NG, làm giảm tình trạng BBĐG
Tổ chức thực hiện: Thu hút sự tham gia và đảm bảo bình đẳng trong hưởng lợi từ chính sách cho cả PN và NG. Xác định những rào cản của PN và NG để có các biện pháp can thiệp hỗ trợ phù hợp.
Giám sát, đánh giá: Lượng hoá các tác động khác nhau của chính sách đối với PN và NG, nhằm thay đổi tích cực mối quan hệ giới
17
3. ý nghĩa của LGG vào chính sách
Thay đổi triệt để tư duy và cách thức hành động của "Dòng chủ đạo" trên quan điểm bình đẳng giới.
18
Dòng chủ đạo (dòng chính)
Là các ý tưởng, giá trị, quan niệm, thái độ, lề lối làm việc... phổ biến trong xã hội mang tính định hướng cho sự phát triển của xã hội và điều hành các mối quan hệ, các hoạt động chính trong xã hội.
Dòng chủ đạo (Dòng chính) có vai trò vô cùng quan trọng, bởi nó quyết định cách thức phân bổ nguồn lực của xã hội (nó quyết định ai được làm gì? ai được coi trọng và ai được hưởng lợi gì trong xã hội).
Dòng chủ đạo tác động tới chất lượng cuộc sống của tất cả mọi người trong xã hội.
19
3. ý nghĩa của LGG vào chính sách
Làm cho mọi thể chế/tổ chức/cá nhân trong xã hội có nhạy cảm và trách nhiệm giới. Có nghĩa là:
Thừa nhận, tôn trọng những điểm tương đồng và khác biệt giữa ph? n? và nam gi?i để có sự đối xử bình đẳng.
Thừa nhận bất bình đẳng giới có tác động tiêu cực v?i t?t c? m?i ngu?i, ? mọi cấp độ, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
Xác định trách nhiệm và nâng cao năng lực của mỗi người, tổ chức và cộng đồng trong việc thực hiện BĐG
20
II. THỰC TRẠNG LỒNG GHÉP GIỚI TRONG XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH Ở VIỆT NAM
1. KÕt qu¶ LGG trong x©y dùng vµ thùc hiÖn CS


2. Hạn chế của việc lồng ghép giới
trong xây dựng và thực hiện chính sách
21
1. Kết quả của lồng ghép giới trong xây dựng và thực hiện chính sách

Về kết quả lồng ghép giới:
Hệ thống pháp luật, chính sách về BĐG ngày càng hoàn thiện hơn
Xây dựng và nâng cao năng lực của bộ máy quản lý nhà nước về BĐG ở các cấp, các ngành
Vai trò của phụ nữ ngày càng khẳng định trong gia đình và ngoài xã hội
Tãng cường sự tham gia của nam giới vào quá trình thúc đẩy BĐG
Khoảng cách giới được thu hẹp trong một số lĩnh vực: giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội
Về Năng lực LGG của bộ máy quản trị Nhà nước ở các ngành, địa phương được nâng lên
22
1. Kết quả của lồng ghép giới trong xây dựng và thực hiện chính sách

Về nguyên nhân của thành tựu:
Đảng và Nhà nước coi BĐG là động lực và mục tiêu phát triển của quốc gia,
Đất nước đổi mới theo phương châm "tãng trưởng kinh tế bền vững i ôi với xóa đói giảm nghèo và giải quyết tốt các vấn đề xã hội.
Hệ thống pháp lý ngày càng được hoàn thiện, lồng ghép giới trở thành một quy chuẩn trong các vãn bản quy phạm pháp luật.
Nhận thức của xã hội về bình ẳng giới ngày càng được nâng cao,
Vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội được cải thiện
23
2. Hạn chế của việc lồng ghép giới trong xây dựng và thực hiện chính sách

Nhiều thể chế trong xã hội chưa coi LGG là trách nhiệm của chính mình
Chưa có sự phối kết hợp giữa các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức trong công tác xây dựng và thực hiện chính sách có trách nhiệm giới
Hạn chế trong việc triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới và công tác lồng ghép giới
Thiếu nguồn lực
Vẫn còn tồn tại bất bình đẳng giới trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội
24
Nguyên nhân của hạn chế
Định kiến giới còn tồn tại trong cán bộ lãnh đạo, các tầng lớp xã hội và nhóm dân cư
Tỷ lệ nữ tham gia quản lý lãnh đạo còn thấp, không đồng đều ở các lĩnh vực và chưa tương xứng với lực lượng phụ nữ trong xã hội
Thiếu số liệu tách biệt, phân tổ theo giới tính và các thông tin phân tích giới
Bộ máy quản lý nhà nước về bình đẳng giới mới được thành lập, nhân lực và vật lực còn hạn chế.
Thiếu kỹ năng lồng ghép giới
25
III. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA NHẰM THÚC ĐẨY LGG TRONG XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Mục tiêu của lồng ghép giới
trong xây dựng và thực hiện chính sách

2. Nội dung lồng ghép giới
trong xây dựng và thực hiện chính sách

3. Yêu cầu đáp ứng về giới trong xây dựng và thực hiện chính sách.
26
1. Mục tiêu của lồng ghép giới trong xây dựng và thực hiện chính sách
Một là, coi B§G là sợi chỉ xuyên suốt trong toàn bộ chu trình xây dựng và thực hiện chính sách
Hai là, tạo ra cơ cấu và thể chế phù hợp đảm bảo luật pháp, chính sách ®¸p øng về giới đ­îc thực thi hiệu quả.
Ba là, cần phải quan t©m đến phụ nữ trong những điều kiện đặc biệt.
Bốn là, xây dựng các biện pháp, hoạt động hỗ trợ, bao gồm cả đào tạo, giáo dục, tuyên truyền và lập pháp.
27
2. Nội dung lồng ghép giới trong xây dựng và thực hiện chính sách
Thảo luận nhóm
Nhóm 1: Linh v?c chớnh tr? v ra quy?t d?nh
Nhóm 2: Linh v?c kinh t? v lao d?ng
Nhóm 3: Linh v?c giỏo d?c, do t?o, KH v CN
Nhóm 4: Linh v?c y t? v cham súc s?c kho?
Nhóm 5: Linh v?c gia dỡnh
Nội dung thảo luận
1. Xác định n?i dung về bình đẳng giới trong từng lĩnh vực
2. Đề xuất các bi?n pháp thực hiện
3. Xác định trách nhiệm của Bộ, đơn vị và cá nhân
28
Lồng ghép giới đồng bộ
trong các lĩnh vực:
Chủ trương, chính sách, pháp luật;
Kế hoạch/chương trình/dự án
Bộ máy tổ chức,
Quá trình tổ chức thực hiện
Nhận thức của cán bộ, công chức và cộng đồng.
29
3. Yêu cầu đáp ứng về giới trong xây dựng và thực hiện chính sách.
a. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách về bình đẳng giới.
Tăng cường lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
Thể chế hoá và xây dựng một cơ chế quản lý phù hợp để thúc đẩy công tác lồng ghép giới
30
3. Yêu cầu đáp ứng về giới trong xây dựng và thực hiện chính sách.
b. Đẩy mạnh LGG vào x©y dùng và thực hiÖn chính sách ở các cấp, các ngành.
Tăng cường rà soát vấn đề giới trong từng lĩnh vực; tích cực LGG vào quá trình xây dựng và thực hiện CS
Tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy quốc gia về bình đẳng giới.
31
3. Yêu cầu đáp ứng về giới trong xây dựng và thực hiện chính sách.
c. Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục, phổ biến về kiến thức, nhằm nâng cao nhận thức về giới và bình đẳng giới
d. Chú trọng nâng cao năng lực cho phụ nữ
e. Tổ chức thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các biện pháp thúc đẩy B§G
Xây dựng kế hoạch để thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới
Phân công trách nhiệm cho từng cơ quan trong việc tổ chức thực hiện.
32
Trách nhiệm cơ quan các cấp về lồng ghép giới
Nghị định 70/2008/NĐ-CP quy định lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong:
Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
Xây dựng và thực hiện, đánh giá chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, ngành, địa phương.
Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của ngành.
33
quản lý sự thay đổi
Lồng ghép giới là một quá trình mang lại sự đổi mới:
Thay đổi những quan niệm không đúng
Đổi mới tư duy và lề lối làm việc
Đổi mới trách nhiệm của các chủ thể
Thay đổi các mối quan hệ theo hướng tiến bộ.

Kinh nghiệm về sự thay đổi:
Mọi người có thái độ phản ứng khác nhau
Sự thay đổi có thể gây ra sự lo ngại

Cần lập kế hoạch để quản lý quá trình đó
34
Hướng tới mục tiêu chung: Mọi người đều thấy rõ trách nhiệm chung vì BĐG và lợi ích mà sự thay đổi này mang lại cho mình và tổ chức của mình

Lập kế hoạch cho sự thay đổi: Cho 3 giai đoạn chính.
Kết thúc (cái cũ)
Sự chuyển đổi (giữa cái cũ và cái mới)
Bắt đầu (cái mới)

Tuyên truyền về hiệu quả của sự thay đổi: Đối tượng, nội dung và cách thức tuyên truyền.

Cùng tham gia: Thu hút sự tham gia của những người cần thay đổi vào quá trình lập kế hoạch để thay đổi
để quản lý sự thay đổi thành công, chúng ta cần:
35
điều kiện cần thiết đảm bảo LGG thành công.
Lãnh đạo, người XD chính sách, người dân (nữ và nam) có kiến thức về giới và năng lực lồng ghép giới.
Cán bộ lãnh đạo phải có trách nhiệm giới và cam kết thực hiện bình đẳng giới.
Khung chính sách và cơ chế thuận lợi, để thực hiện lồng ghép giới.
Xác định lồng ghép giới là nhiệm vụ chung và cần sự phối hợp của các ngành, các cấp.
Nguồn lực được tăng cường để thực hiện các hoạt động lồng ghép giới.
Phân công trách nhiệm rõ ràng trong suốt quá trình lồng ghép giới.
X©y dùng m«i trường v¨n hãa giíi vµ cã kÕ ho¹ch ®Ó ®æi míi tæ chøc trªn tinh thÇn tr¸ch nhiÖm giíi.
Cã cơ chÕ ®éng viªn vµ phª b×nh
36
Kết luận
Lồng ghép giới là biện pháp chiến lược phát huy nguồn lực con người, bảo đảm cả phụ nữ và nam giới được nâng cao khả năng và cơ hội tiếp cận, kiểm soát các nguồn lực.
Lồng ghép giới vào chu trình chính sách là một chiến lược nhằm đạt được bình đẳng giới thực chất
Lồng ghép giới vào mọi giai đoạn của chu trình chính sách là phương cách tốt nhất để tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững.
37
Nam nữ bình quyền
Nhiều người lầm tưởng đó là một việc dễ,chỉ: Hôm nay anh nấu cơm, rửa bát, quét nhà, hôm sau em quét nhà, nấu cơm, rửa bát, thế là bình đẳng, bình quyền.
lầm to!
đó là một cuộc cách mạng to và khó.
Vì trọng trai khinh gái là một thói quen mấy nghìn năm để lại. Vì nó ăn sâu trong đầu óc của mọi người, mọi gia đình, mọi tầng lớp xã hội. Vì không thể dùng vũ lực d? tranh đấu. Vũ lực của cuộc cách mạng này là sự tiến bộ về chính trị, kinh tế, văn hoá v pháp luật.
Phải cách mạng từng người, từng gia đình, đến toàn dân. Dù to và khó nhưng nhất định thành công.
(Bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 8/3/1952)
38
"Ai cũng nghĩ đến việc thay đổi thế giới nhưng chẳng ai nghĩ đến việc thay đổi chính mình"
Lev Tolstoy
 
Gửi ý kiến