Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 8. Celebrations

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Đài Truyền Hình An Giang
Người gửi: Nguyễn Trọng Quân (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:58' 17-05-2020
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 231
Số lượt thích: 0 người
GIẢNG DẠY KIẾN THỨC HỌC KỲ 2
MÔN TIẾNG ANH – LỚP 9
RELATIVE CLAUSES
RELATIVE CLAUSES
(Mệnh đề quan hệ)
I.
II.
III.
IV.
I. ĐỊNH NGHĨA
Mệnh đề quan hệ là mệnh đề phụ hay còn gọi là mệnh đề tính ngữ (adjective clause). Nó thường bổ nghĩa cho 1 danh từ đứng trước nó.Mệnh đề quan hệ bắt đầu bằng các đại từ quan hệ như WHO, WHOM, WHICH, …
EX: The woman

RELATIVE CLAUSES
who lives next door
is very kind.
(Relative clause)
RELATIVE PRONOUNS
- WHO
- WHOM
- WHICH
II. CÁCH SỬ DỤNG VÀ VỊ TRÍ CỦA ĐẠI TỪ QUAN HỆ.
1. WHO: là đại từ quan hệ thay thế cho danh từ chỉ người làm chủ ngữ hoặc tân ngữ trong mệnh đề tính ngữ.

EX1: This is the man. He is my teacher.
 This is the man
the man
He
who
is my teacher.
RELATIVE PRONOUNS
EX2: The student is nice. She won in the English Speaking Contest.
 The student
The student
She
EX3: There are some children. I see them standing over there.
 There are some children
some children
them
who
won in the English Speaking Contest
who
I see standing over there.
is nice.
RELATIVE PRONOUNS
II. CÁCH SỬ DỤNG VÀ VỊ TRÍ CỦA ĐẠI TỪ QUAN HỆ.
2. WHOM: thay thế cho danh từ chỉ người làm tân ngữ trong mệnh đề tính ngữ.
Đặc biệt: danh từ chỉ người + giới từ + WHOM
EX1: The woman is my aunt. You saw her yesterday.
 The woman

The woman
her
who/whom
you saw yesterday
is my aunt.
RELATIVE PRONOUNS
EX2: The man is walking in the park. I was telling you about him.
 The man about

The man
him
EX3: This is the doctor. I met the doctor at the party last night.
 This is the doctor

the doctor
the doctor
whom
I was telling you
whom
I met at the party last night.
is walking in the park.
RELATIVE PRONOUNS
II. CÁCH SỬ DỤNG VÀ VỊ TRÍ CỦA ĐẠI TỪ QUAN HỆ.
3. WHICH: thay thế danh từ chỉ vật hoặc sự vật làm chủ ngữ hoặc tân ngữ trong mệnh đề tính ngữ.
EX1: The hat is mine. The hat is on the table.
 The hat
The hat
The hat
which
is on the table
is mine.
RELATIVE PRONOUNS
EX2: These are the books. You gave them to me yesterday.
 These are the books

the books
them
EX3: Do you know the meaning of the word? It is underlined.
 Do you know the meaning of the word
the word
It
which
you gave to me yesterday.
which
is underlined?
RELATIVE PRONOUNS
III. CÁC LOẠI MỆNH ĐỀ QUAN HỆ
1. Mệnh đề quan hệ xác định (defining relative clause):
Là mệnh đề rất cần thiết cho ý nghĩa của câu. Bỏ nó đi câu sẽ không đủ nghĩa. Liền ngay trước và sau mệnh đề xác định không có dấu phẩy.
RELATIVE CLAUSES
EX: The book which you lent me was very interesting.
Defining relative clause
2. Mệnh đề quan hệ không xác định (non - defining relative clause):
Là mệnh đề không cần thiết cho ý nghĩa của câu. Bỏ nó đi mệnh đề chính vẫn đủ nghĩa. Mệnh đề không xác định được tách với mệnh đề chính bằng một hoặc hai dấu phẩy.
EX: Shakespeare, who wrote Romeo and Juliet, died in 1616.
Non- defining relative clause
RELATIVE CLAUSES

Mệnh đề quan hệ không xác định được dùng khi danh từ mà nó thêm thông tin là danh từ riêng, các tính từ sở hữu (my, your, his, her, its, our, their) và các từ this, that, these, those.
EX1: My uncle, who is the doctor, loves me very much.
EX2: This hat, which my sister gave me on my birthday, is lovely.
NOTES
RELATIVE CLAUSES
BẢNG TÓM TẮT CÁC ĐẠI TỪ QUAN HỆ
1. Danh từ chỉ người WHO + (S) + V
2. Danh từ chỉ người + (giới từ) WHOM + S + V
3. Danh từ chỉ vật WHICH + (S) + V
EXERCISES
I. Choose the best option:
1. An architect is the person _______ designs buildings.
A. who B. whom C. which
2. The girl to _______ I lent my money is poor.
A. who B. whom C. both A&B
3. I can answer the question _______ you say is very difficult.
A. which B. who C. whom
4. The boy _______ Mary likes is my son.
A. what B. which C. whom
5. The man ________ I met at the meeting yesterday was Mr. Jones.
A. what B. whom C. which
6. Mr. Brown, ________ is a retired teacher, does volunteer work at the hospital.
A. who B. whom C. which
7. Hawaii, ________ consists of 8 principal islands, is a favourite vacation spot.
A. whom B. who C. which
8. I thanked the woman ________ helped me.
A. which B. who C. whom
9. The movie _______ we saw last night wasn’t very good.
A. which B. whom C. who
10. She is the woman about _______ I told you.
A. who B. whom C. which
I. Choose the best option:
EXERCISES
11. Mary, ________ sits next to me, is good at maths.
A. which B. what C. who
12. Is this the school bag ________ you were looking for?
A. who B. which C. whom
13. The detective lost sight of the man ________ he was following.
A. whom B. what C. which
14. Is this the article ________ you were interested in?
A. who B. whom C. which
15. That is Jack, _______ lives in a big city.
A. whom B. who C. what
I. Choose the best option:
EXERCISES
I. Choose the best option:
1. An architect is the person _______ designs buildings.
A. who B. whom C. which
2. The girl to _______ I lent my money is poor.
A. who B. whom C. both A&B
3. I can answer the question _______ you say is very difficult.
A. which B. who C. whom
4. The boy _______ Mary likes is my son.
A. what B. which C. whom
5. The man ________ I met at the meeting yesterday was Mr. Jones.
A. what B. whom C. which
ANSWER KEY
6. Mr. Brown, ________ is a retired teacher, does volunteer work at the hospital.
A. who B. whom C. which
7. Hawaii, ________ consists of 8 principal islands, is a favourite vacation spot.
A. whom B. who C. which
8. I thanked the woman ________ helped me.
A. which B. who C. whom
9. The movie _______ we saw last night wasn’t very good.
A. which B. whom C. who
10. She is the woman about _______ I told you.
A. who B. whom C. which
I. Choose the best option:
ANSWER KEY
11. Mary, ________ sits next to me, is good at maths.
A. which B. what C. who
12. Is this the school bag ________ you were looking for?
A. who B. which C. whom
13. The detective lost sight of the man ________ he was following.
A. whom B. what C. which
14. Is this the article ________ you were interested in?
A. who B. whom C. which
15. That is Jack, _______ lives in a big city.
A. whom B. who C. what
I. Choose the best option:
ANSWER KEY
II. Combine the two sentences into one. Using who, whom or which:
1. I liked the composition. You wrote it.
2. These people were very kind. They gave me some good books.
3. Mr. Lee teaches English. I met him yesterday.
4. This is the woman. I talked to the woman last Sunday.
5. The novels have been lost. You gave them to me on my birthday.
the composition
it
These people
They
Mr. Lee
him
the woman
to
the woman
The novels
them
EXERCISES
II. Combine the two sentences into one. Using who, whom or which:
6. The taxi driver was friendly. The taxi driver took me to the airport.
7. The music was good. We listened to music last night.
8. The students are from China. I meet the students in the meeting.
9. I had many friends. They visited my grandparents last summer.
10. Sydney is a big city. It has a population of over 3 million.
The taxi driver
The taxi driver
The music
music
The students
the students
many friends
They
Sydney
It
EXERCISES
II. Combine the two sentences into one. Using who, whom or which:
1. I liked the composition. You wrote it.
 I like the composition
2. These people were very kind. They gave me some good books.
 These people,
3. Mr. Lee teaches English. I met him yesterday.
 Mr. Lee,
4. This is the woman. I talked to the woman last Sunday.
 This is the woman to
5. The novels have been lost. You gave them to me on my birthday.
 The novels
were very kind.
teaches English.
have been lost.
I talked last Sunday.
you wrote.
I met yesterday,
which
who
gave me some good books,
who/whom
whom
which
you gave to me on my birthday
ANSWER KEY
6. The taxi driver was friendly. The taxi driver took me to the airport.
The taxi driver
7. The music was good. We listened to music last night.
The music to
8. The students are from China. I meet the students in the meeting.
The students
9. I had many friends. They visited my grandparents last summer.
I had many friends
10. Sydney is a big city. It has a population of over 3 million.
Sydney,
II. Combine the two sentences into one. Using who, whom or which:
took me to the airport
was friendly.
who
which
we listened last night
was good.
who/whom
I meet in the meeting
are from China.
who
visited my grandparents last summer.
which
has a population of over 3 million,
is a big city.
ANSWER KEY
BẢNG TÓM TẮT CÁC ĐẠI TỪ QUAN HỆ
CÓ 2 LOẠI MỆNH ĐỀ QUAN HỆ:
Mệnh đề quan hệ xác định (defining relative clause)
Mệnh đề quan hệ không xác định (non-defining relative clause)
 
Gửi ý kiến