Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 47. Châu Nam Cực - Châu lục lạnh nhất thế giới

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Na Trần
Ngày gửi: 11h:00' 08-03-2017
Dung lượng: 10.9 MB
Số lượt tải: 188
Số lượt thích: 0 người

ĐịA LÍ 7
Trường THCS Võ Thị Sáu
GV: Trần Thị Tường Vy
CHÂU NAM CỰC
Bản đồ thế giới
CHÂU PHI
CHÂU MĨ
CHÂU NAM CỰC
CHƯƠNG VIII
Cực Nam
Hướng Bắc
Hướng Bắc
Hướng Bắc
Hướng Bắc
Chương VIII: CHÂU NAM CỰC Bài 47: CHÂU NAM CỰC- CHÂU LỤC LẠNH NHẤT THẾ GIỚI
O độ
180 độ
H. Quan sát H.47.1 và nội dung sách giáo khoa.Xác định vị trí, giới hạn, diện tích của châu Nam Cực?
- Vị trí : từ vòng Cực Nam đến Cực Nam.
- Giới hạn : gồm lục địa Nam Cực và các đảo ven lục địa.
- Diện tích : 14,1 Triệu km2 .
1. Kh¸i qu¸t vÒ tù nhiªn:
a. VÞ trÝ – giới hạn:
Chương VIII: CHÂU NAM CỰC Bài 47: CHÂU NAM CỰC- CHÂU LỤC LẠNH NHẤT THẾ GIỚI
- Vị trí : từ vòng Cực Nam đến Cực Nam.
- Giới hạn : gồm lục địa Nam Cực và các đảo ven lục địa.
- Diện tích : 14,1 Triệu km2 .
1. Kh¸i qu¸t vÒ tù nhiªn:
a. VÞ trÝ – giới hạn :
b. Khí hậu:
Chương VIII: CHÂU NAM CỰC Bài 47: CHÂU NAM CỰC- CHÂU LỤC LẠNH NHẤT THẾ GIỚI
Tháng 1
Tháng 1
- 100C
- 370C
Tháng 10
Tháng 9
- 730C
- 420C
H. Qua kết quả khảo sát nhiệt độ ở hai trạm cho thấy đặc điểm chung nhất của khí hậu Châu Nam Cực là gì?
Rất giá lạnh, nhiệt độ quanh năm dưới 00C
H. Quan sát và phân tích biểu đồ nhiệt độ 2 trạm sau?
Thảo luận nhóm thời gian 3 phút
H. So sánh khí hậu ở Nam Cực và Bắc Cực?
- RÊt gi¸ l¹nh - "Cùc l¹nh" cña Tr¸i ®Êt, NhiÖt ®é quanh n¨m <0oC.
- Vị trí : từ vòng Cực Nam đến Cực Nam.
- Giới hạn : gồm lục địa Nam Cực và các đảo ven lục địa.
- Diện tích : 14,1 Triệu km2 .
1. Kh¸i qu¸t vÒ tù nhiªn:
b. Khí hậu:
Chương VIII: CHÂU NAM CỰC Bài 47: CHÂU NAM CỰC- CHÂU LỤC LẠNH NHẤT THẾ GIỚI
- RÊt gi¸ l¹nh - "Cùc l¹nh" cña Tr¸i ®Êt. NhiÖt ®é quanh n¨m <0oC.
H. Hãy giải thích tại sao khí hậu Nam Cực vô cùng giá lạnh như vậy?
-Nằm ở vùng cực Nam nên đêm địa cực kéo dài.
- Mùa hạ tuy có ngày kéo dài, song cường độ bức xạ yếu
- Tia sáng bị mặt tuyết khuyếch tán mạnh.
H. Ngoài nhiệt độ ra gió ở đây có đặc điểm gì?
- Lµ n¬i cã nhiÒu giã b·o nhÊt thÕ giíi.
a. VÞ trÝ – giới hạn :
GIÓ KẺ THÙ Ở ĐỚI LẠNH.
“Ở Nam Cực cái lạnh thật khủng khiếp, song gió càng khủng khiếp hơn. Gió mạnh kèm theo bão tuyết ở nam cực có thể kéo dài hàng tuần, làm cho người ta dễ mất phương hướng. Gió như bốc tuyết ném thẳng vào người làm mắt không thể mở ra được, trong tiết lạnh mấy chục độ âm, không khí như đông đặc lại và trong cơn gió mạnh lại càng làm người ta khó thở hơn”.
- Vị trí : từ vòng Cực Nam đến Cực Nam.
- Giới hạn : gồm lục địa Nam Cực và các đảo ven lục địa.
- Diện tích : 14,1 Triệu km2 .
1. Kh¸i qu¸t vÒ tù nhiªn:
b. Khí hậu:
Chương VIII: CHÂU NAM CỰC Bài 47: CHÂU NAM CỰC- CHÂU LỤC LẠNH NHẤT THẾ GIỚI
- RÊt gi¸ l¹nh - "Cùc l¹nh" cña Tr¸i ®Êt. NhiÖt ®é quanh n¨m <0oC.
- Lµ n¬i cã nhiÒu giã b·o nhÊt thÕ giíi.
c. §Þa h×nh:
a. VÞ trÝ – giới hạn :
3.§Þa h×nh
Quan s¸t l­îc ®å vµ l¸t c¾t h·y nªu ®Æc ®iÓm næi bËt cña bÒ mÆt lôc ®Þa Nam Cùc?
- Vị trí : từ vòng Cực Nam đến Cực Nam.
- Giới hạn : gồm lục địa Nam Cực và các đảo ven lục địa.
- Diện tích : 14,1 Triệu km2 .
1. Kh¸i qu¸t vÒ tù nhiªn:
b. Khí hậu:
Chương VIII: CHÂU NAM CỰC Bài 47: CHÂU NAM CỰC- CHÂU LỤC LẠNH NHẤT THẾ GIỚI
- RÊt gi¸ l¹nh - "Cùc l¹nh" cña Tr¸i ®Êt. NhiÖt ®é quanh n¨m <0oC.
- Lµ n¬i cã nhiÒu giã b·o nhÊt thÕ giíi.
c. §Þa h×nh:
- GÇn nh­ toµn bé lôc ®Þa Nam Cùc bÞ b¨ng phñ, t¹o thµnh c¸c cao nguyªn b¨ng khæng lå
a. VÞ trÝ – giới hạn :
c. Địa hình:
Núi Băng
H. Em h·y h×nh dung nÕu nói b¨ng nµy vì ra tr«i trªn biÓn sÏ g©y hËu qu¶ g×?
Tµu TITANIC đ©m vµo mét t¶ng b¨ng tr«i lóc 11h40 ®ªm ngµy 14/04/1912 lµm h¬n 1500 ng­êi chÕt
20 giờ sau khi đâm vào một tảng băng ngầm ngoài khơi Nam Cực, con tàu thám hiểm nổi tiếng Explorer của Canada đã chìm hẳn ngày 23/11/2008.. Rất may tất cả 154 hành khách cùng thủy thủ đoàn đã được một tàu khác đi ngang qua cứu sống.
Bản đồ của NASA minh họa sự nóng lên của Nam cực.
Phần đỏ đậm là khu vực nóng lên nhiều nhất.
H. Sù tan b¨ng ë Ch©u Nam Cùc sÏ ¶nh h­ëng ®Õn ®êi sèng cña con ng­êi trªn Tr¸i §Êt nh­ thÕ nµo?
NÕu b¨ng ë Nam Cùc tan hÕt th× mÆt n­íc cña Tr¸i §Êt d©ng 70m lµm cho diÖn tÝch c¸c lôc ®Þa sÏ hÑp l¹i vµ nhiÒu ®¶o bÞ nhÊn ch×m
H. Chóng ta ph¶i cã biÖn ph¸p g× ®Ó gi¶m sù nãng lªn cña Tr¸i §Êt?
H¹n chÕ khÝ th¶i tõ c¸c nhµ m¸y vµ xÝ nghiÖp
Trång nhiÒu c©y xanh, kh«ng vøt r¸c bõa b·i, b¶o vÖ m«i tr­êng…
- Vị trí : từ vòng Cực Nam đến Cực Nam.
- Giới hạn : gồm lục địa Nam Cực và các đảo ven lục địa.
- Diện tích : 14,1 Triệu km2 .
1. Kh¸i qu¸t vÒ tù nhiªn:
b. Khí hậu:
Chương VIII: CHÂU NAM CỰC Bài 47: CHÂU NAM CỰC- CHÂU LỤC LẠNH NHẤT THẾ GIỚI
- RÊt gi¸ l¹nh - "Cùc l¹nh" cña Tr¸i ®Êt. NhiÖt ®é quanh n¨m <0oC.
- Lµ n¬i cã nhiÒu giã b·o nhÊt thÕ giíi.
c. §Þa h×nh:
- GÇn nh­ toµn bé lôc ®Þa Nam Cùc bÞ b¨ng phñ, t¹o thµnh c¸c cao nguyªn b¨ng khæng lå
d. Sinh vËt:
H. Ở Châu Nam Cực cã nh÷ng loµi sinh vật nµo sinh sống?
- §éng vËt nh­: chim c¸nh côt, c¸ voi, h¶i cÈu...
- Thùc vËt kh«ng thÓ tån t¹i
a. VÞ trÝ – giới hạn :
Chim c¸nh côt
H¶i cÈu
C¸ voi xanh
Phï du
- Vị trí : từ vòng Cực Nam đến Cực Nam.
- Giới hạn : gồm lục địa Nam Cực và các đảo ven lục địa.
- Diện tích : 14,1 Triệu km2 .
1. Kh¸i qu¸t vÒ tù nhiªn:
b. Khí hậu:
Chương VIII: CHÂU NAM CỰC Bài 47: CHÂU NAM CỰC- CHÂU LỤC LẠNH NHẤT THẾ GIỚI
- RÊt gi¸ l¹nh - "Cùc l¹nh" cña Tr¸i ®Êt. NhiÖt ®é quanh n¨m <0oC.
- Lµ n¬i cã nhiÒu giã b·o nhÊt thÕ giíi.
c. §Þa h×nh:
- GÇn nh­ toµn bé lôc ®Þa Nam Cùc bÞ b¨ng phñ, t¹o thµnh c¸c cao nguyªn b¨ng khæng lå
d. Sinh vËt:
- Thùc vËt kh«ng thÓ tån t¹i
- §éng vËt cã kh¶ n¨ng chÞu l¹nh giái nh­: chim c¸nh côt, c¸ voi, h¶i cÈu...
a. VÞ trÝ – giới hạn :
Theo em ,con ng­êi cÇn ph¶i lµm g× ®Ó b¶o vÖ loµi ®éng vËt
quý nµy ?
- Vị trí : từ vòng Cực Nam đến Cực Nam.
- Giới hạn : gồm lục địa Nam Cực và các đảo ven lục địa.
- Diện tích : 14,1 Triệu km2 .
1. Kh¸i qu¸t vÒ tù nhiªn:
b. Khí hậu:
Chương VIII: CHÂU NAM CỰC Bài 47: CHÂU NAM CỰC- CHÂU LỤC LẠNH NHẤT THẾ GIỚI
- RÊt gi¸ l¹nh - "Cùc l¹nh" cña Tr¸i ®Êt. NhiÖt ®é quanh n¨m <0oC.
- Lµ n¬i cã nhiÒu giã b·o nhÊt thÕ giíi.
c. §Þa h×nh:
- GÇn nh­ toµn bé lôc ®Þa Nam Cùc bÞ b¨ng phñ, t¹o thµnh c¸c cao nguyªn b¨ng khæng lå
d. Sinh vËt:
- Thùc vËt kh«ng thÓ tån t¹i
- §éng vËt cã kh¶ n¨ng chÞu l¹nh giái nh­: chim c¸nh côt, c¸ voi, h¶i cÈu...
e.Kho¸ng s¶n:
a. VÞ trÝ – giới hạn :
H. Em cã nhËn xÐt g× vÒ kho¸ng s¶n ë ch©u Nam Cùc , lo¹i
nµo nhiÒu nhÊt ?
-Lµ ch©u lôc giàu kho¸ng s¶n nh­ : than ,s¾t ,dÇu khÝ….
- Vị trí : từ vòng Cực Nam đến Cực Nam.
- Giới hạn : gồm lục địa Nam Cực và các đảo ven lục địa.
- Diện tích : 14,1 Triệu km2 .
1. Kh¸i qu¸t vÒ tù nhiªn:
b. Khí hậu:
Chương VIII: CHÂU NAM CỰC Bài 47: CHÂU NAM CỰC- CHÂU LỤC LẠNH NHẤT THẾ GIỚI
- RÊt gi¸ l¹nh - "Cùc l¹nh" cña Tr¸i ®Êt. NhiÖt ®é quanh n¨m <0oC.
- Lµ n¬i cã nhiÒu giã b·o nhÊt thÕ giíi.
c. §Þa h×nh:
- GÇn nh­ toµn bé lôc ®Þa Nam Cùc bÞ b¨ng phñ, t¹o thµnh c¸c cao nguyªn b¨ng khæng lå
d. Sinh vËt:
- Thùc vËt kh«ng thÓ tån t¹i
- §éng vËt cã kh¶ n¨ng chÞu l¹nh giái nh­: chim c¸nh côt, c¸ voi, h¶i cÈu...
e.Kho¸ng s¶n:
-Lµ ch©u lôc giàu kho¸ng s¶n nh­ : than đá ,s¾t ,dÇu khÝ….
H. Tại sao Châu Nam Cực lạnh như vậy lại có nhiều mỏ than và các loại khoáng sản quý?
a. VÞ trÝ – giới hạn :
Hoàn chỉnh sơ đồ sau để thể hiện mối quan hệ giữa các yếu tố làm nên đặc điểm tự nhiên của châu Nam Nực bằng cách sử dựng các cụm từ thích hợp sau:

Vị trí địa lí
(1)…………………..………………
Cảnh quan tự nhiên
(5)…………………………………
Sinh vật ven biển
(6)………….
(7)………………
(8)……………..
Chim thú,
Tôm cá,
Động vật
Cao nguyên băng khổng lồ,
Khí hậu khắc nghiệt
Nhiệt độ(2)..………..khí áp (3)……. …. Gió(4)…………….
Chiếm trọn vòng cực Nam,
Thấp,
Cao,
bão
1. Kh¸i qu¸t vÒ tù nhiªn:
Chương VIII: CHÂU NAM CỰC Bài 47: CHÂU NAM CỰC- CHÂU LỤC LẠNH NHẤT THẾ GIỚI
2. Vài nét về lịch sử khám phá và nghiên cứu Châu Nam Cực :
H. Con người khám phá và đặt chân đến Nam Cực thời gian nào ?
Ngày 14/12/1911 ROALD AMUNDSEN và đoàn thám hiểm NA-UY là những người đặt chân đến Châu Nam Cực
Một số hình ảnh hoạt động,nghiên cứu của con người ở châu Nam Cực:
Taøu phaù baêng
Traïm Vostok - Nga
Khoan thaêm doø ñòa hình döôùi lôùp baêng
- "HiÖp ­íc Nam Cùc“ ®­îc ký vµo thêi gian nµo,gåm bao nhiªu n­íc?
- Ngµy 1/12/1959, 12 n­íc kÝ "HiÖp ­íc Nam Cùc"
c
H lan
nIU DI LN
CHI L
ANH
HOA K
THU S
XTRYLIA
nA UY
PHP
nHT BN
AC HEN TI NA
1. Kh¸i qu¸t vÒ tù nhiªn:
Chương VIII: CHÂU NAM CỰC Bài 47: CHÂU NAM CỰC- CHÂU LỤC LẠNH NHẤT THẾ GIỚI
2. Vài nét về lịch sử khám phá và nghiên cứu Châu Nam Cực :
- Ch©u Nam Cùc ®­îc ph¸t hiÖn vµ nghiªn cøu muén nhÊt
- Lµ ch©u lôc duy nhÊt ch­a cã d©n c­ sinh sèng th­êng xuyªn.
TS NguyÔn Träng HiÒn-Ng­êi ViÖt Nam ®Çu tiªn c¾m cê ë Nam Cùc, vµo th¸ng 9 n¨m 1992.
Hoàng Thị Minh Hồng trong chuyến thám hiểm
Nam Cực năm 1997
Ngaøy 01/12/1959, 12 quoác gia ñaõ kí
“Hieäp Öôùc Nam Cöïc” quy ñònh vieäc:
Phaân chia laõnh thoå hôïp lyù
Khai thaùc nguoàn khoaùng saûn chung
Ñaùnh baét caùc loaïi haûi saûn
Nghieân cöùu khoa hoïc vì muïc ñích hoøa bình
Chọn câu trả lời đúng nhất:
luyện tập
- Vị trí : từ vòng Cực Nam đến Cực Nam.
- Giới hạn : gồm lục địa Nam Cực và các đảo ven lục địa.
- Diện tích : 14,1 Triệu km2 .
1. Kh¸i qu¸t vÒ tù nhiªn:
b. Khí hậu:
Chương VIII: CHÂU NAM CỰC Bài 47: CHÂU NAM CỰC- CHÂU LỤC LẠNH NHẤT THẾ GIỚI
- RÊt gi¸ l¹nh - "Cùc l¹nh" cña Tr¸i ®Êt. NhiÖt ®é quanh n¨m <0oC.
- Lµ n¬i cã nhiÒu giã b·o nhÊt thÕ giíi.
c. §Þa h×nh:
- GÇn nh­ toµn bé lôc ®Þa Nam Cùc bÞ b¨ng phñ, t¹o thµnh c¸c cao nguyªn b¨ng khæng lå
d. Sinh vËt:
- Thùc vËt kh«ng thÓ tån t¹i
- §éng vËt cã kh¶ n¨ng chÞu l¹nh giái nh­: chim c¸nh côt, c¸ voi, h¶i cÈu...
e.Kho¸ng s¶n:
-Lµ ch©u lôc giàu kho¸ng s¶n nh­ : than đá ,s¾t ,dÇu khÝ….
2. Vµi nÐt vÒ lÞch sö kh¸m ph¸ vµ nghiªn cøu Ch©u Nam Cùc :
- Ch©u Nam Cùc ®­îc ph¸t hiÖn vµ nghiªn cøu muén nhÊt
- Lµ ch©u lôc duy nhÊt ch­a cã d©n c­ sinh sèng th­êng xuyªn.
a. VÞ trÝ – giới hạn :
D?n dũ:
Làm bài tập.
Chuẩn bị bài mới.
Sưu tầm tư liệu, tranh ảnh về Châu Đại Dương.
1
2
3
4
5
6
7
C ự c l ạ n h
ấ n đ ộ d ư ơ n g
Cã 9 ch÷ c¸i, ®©y lµ 1 ®¹i d­¬ng tiÕp gi¸p víi ch©u Nam Cùc ?
á p c a o
Cã 5 ch÷ c¸i, ®©y lµ nguyªn nh©n sinh ra nhiÒu giã ë Nam Cùc ?
K h í t ự n h i ê n
Cã 10 ch÷ c¸i, ®©y lµ tªn 1 lo¹i kho¸ng s¶n ë Nam Cùc ?
L ụ c đ ị a
Cã 6 ch÷ c¸i: tªn gäi cña khèi ®Êt liÒn cã diÖn tÝch réng hµng triÖu km2
cã biÓn vµ ®¹i d­¬ng bao quanh ?
C á v o i x a n h
Cã 9 ch÷ c¸i: mét loµi ®éng vËt ®ang cã nguy c¬ tuyÖt chñng
ë Nam Cùc ?
N g h i ê n c ứ u
Cã 9 ch÷ c¸i: c«ng viÖc cña c¸c nhµ khoa häc khi ®Õn Nam Cùc ?
Cã 7 ch÷ c¸i: ch©u Nam Cùc thuéc m«i tr­êng nµy trªn tr¸i ®Êt ?
đ ớ i l ạ n h
trò chơi ô chữ
Haûi caåu
Caù voi xanh
Chim caùnh cuït
Chim bieån
Baùo bieån
Haûi caåu
Keå teân caùc sinh vaät soáng ven luïc ñòa, treân caùc ñaûo vaø soáng ôû bieån?
Taïi sao Chaâu Nam cöïc raát laïnh nhö vaäy maø caùc vuøng ven bôø, treân caùc ñaûo vaãn coù caùc loaøi chim vaø ñoäng vaät sinh soáng?
Chim caùnh cuït
Chim bieån
No_avatar

goodMỉm cườiMỉm cười

 
Gửi ý kiến