Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 14. Chính sách quốc phòng và an ninh

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thị Vân Trinh
Ngày gửi: 08h:43' 04-04-2013
Dung lượng: 15.2 MB
Số lượt tải: 799
Số lượt thích: 1 người (nguyễn mai thanh)
Chào mừng quý thầy cô
Lớp 11/16
GV Phan Thị Vân Trinh
Em hãy nêu phương hướng để phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc? Là học sinh, em cần làm gì để góp phần thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa?
Kiểm tra bài cũ
b. Phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
* Làm cho chủ nghĩa Mác – Lê nin & tư tưởng HCM giữ vai trò chủ đạo trong đời sống
* Kế thừa, phát huy những di sản truyền thống văn hóa của dân tộc
* Tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại
* Nâng cao hiểu biết và mức hưởng thụ văn hóa, phát huy tiềm năng sáng tạo văn hóa của nhân dân
Trách nhiệm của học sinh:
Thực hiện và tuyên truyền chính sách GD & ĐT, KH & CN, văn hóa
Ra sức học tập, nâng cao trình độ
Chiếm lĩnh khoa học thông qua các môn học
Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức
Phê phán thói hư tật xấu

BÀI 14
CHÍNH SÁCH QUỐC PHÒNG
VÀ AN NINH
QUỐC PHÒNG LÀ GÌ?
Quốc phòng: là những công việc, những hoạt động nhằm phục vụ cho việc gìn giữ và bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
An ninh:
Các công việc, các hoạt động nhằm đảm bảo cho sự ổn định chính trị, trật tự và an toàn xã hội trên các mặt, làm thất bại mọi hành động phá hoại của các thế lực thù địch
1. Vai trò và nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh (đọc thêm)
a. Vai trò của quốc phòng và an ninh
Trong
chiến tranh
Trong
hoà bình
Cả nước hướng vào nhiệm vụ đánh thắng kẻ thù xâm lược để giành độc lập, tự do.
Xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhưng không lơi lỏng nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc
b. Nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh
Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh
Bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN
Giữ vững ổn định chính trị của đất nước
Bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng và an ninh xã hội
Bài 14: CHÍNH SÁCH QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
2. Những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh
NHỮNG
PHƯƠNG
HƯỚNG
CƠ BẢN
Kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng và an ninh.
Kết hợp quốc phòng với an ninh.
Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Sức mạnh tổng hợp là gì ?
Sức mạnh tổng hợp là sức mạnh do nhiều yếu tố tạo nên, nhưng yếu tố quyết định là sức mạnh dân tộc, con người, chính trị, tinh thần mà biểu hiện tập trung ở sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân, của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Vì sao phải phát huy sức mạnh tổng hợp ?
Nền quốc phòng và an ninh của ta là nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, bảo vệ lợi ích của nhân dân nên cần phải phát huy sức mạnh tổng hợp của dân tộc và sức mạnh thời đại.
?
?
Chiến thắng Điện Biên Phủ
Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
Sức mạnh
dân tộc
Sức mạnh
thời đại
Văn hóa tinh thần
Khoa học và công nghệ
Vật chất của dân tộc
Lực lượng tiến bộ và cách mạnh trên thế giới
Kết hợp quốc phòng với an ninh.
Kết hợp quốc phòng với an ninh là như thế nào ?
Kết hợp quốc phòng và an ninh là sự kết hợp giữa quân đội nhân dân và an ninh nhân dân.
Tác dụng: Tạo nên sức mạnh tổng hợp có hệ thống từ trung ương đến địa phương. Để cùng thực hiện những nhiệm vụ chung, thống nhất. Đó là giữ gìn trật tự an ninh, an toàn xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
?
Quốc phòng
An ninh
Kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng và an ninh.
Tại sao phải kết hợp kinh tế với quốc phòng và an ninh, kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng và an ninh là như thế nào ?
Thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tất yếu phải kết hợp giữa kinh tế với quốc phòng và an ninh.
?
Gắn với
Phục vụ
Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội
Chiến lược quốc phòng và an ninh
Link
=> Kinh tế phát triển vững mạnh thì QP – AN càng được tăng cường.
Thông tin mới nhất: lễ bàn giao tàu quân sự do Việt Nam sản xuất đầu năm 2012 (Clips)
3. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh
Qua đoạn kịch trên, em hãy cho biết:
Là một công dân em có trách nhiệm gì đối với chính sách QP – AN?
Trách nhiệm của học sinh THPT đối với chính sách quốc phòng và an ninh?
Thời gian: 3 phút
3. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh

TRÁCH
NHIỆM
CỦA
CÔNG
DÂN
Tin tưởng vào chính sách quốc phòng và an ninh của Đảng và Nhà nước.
Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác
trước mọi âm mưu, thủ đoạn tinh vi của kẻ thù
Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Chấp hành pháp luật về quốc phòng và
an ninh, giữ gìn trật tự, an ninh quốc gia.
Tích cực tham gia vào các hoạt động trên lĩnh
vực quốc phòng và an ninh tại nơi cư trú.
Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác
trước mọi âm mưu, thủ đoạn tinh vi của kẻ thù
Chấp hành pháp luật về quốc phòng và
an ninh, giữ gìn trật tự, an ninh quốc gia.
Tin tưởng vào chính sách quốc phòng và an ninh của Đảng và Nhà nước.
Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác
trước mọi âm mưu, thủ đoạn tinh vi của kẻ thù
Chấp hành pháp luật về quốc phòng và
an ninh, giữ gìn trật tự, an ninh quốc gia.
Tích cực tham gia vào các hoạt động trên lĩnh
vực quốc phòng và an ninh tại nơi cư trú.
Tin tưởng vào chính sách quốc phòng và an ninh của Đảng và Nhà nước.
Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác
trước mọi âm mưu, thủ đoạn tinh vi của kẻ thù
Chấp hành pháp luật về quốc phòng và
an ninh, giữ gìn trật tự, an ninh quốc gia.
?
Trách nhiệm của bản thân HS THPT đối
với chính sách quốc phòng và an ninh?
Rèn luyện sức khỏe
Học tập
Tham gia các hoạt động giao lưu, tình nguyện...
Động viên người thân, bạn bè thực hiện tốt trách nhiệm của công dân
Có lối sống lành mạnh
Thăm hỏi, giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ
Lực lượng dân quân thường trực Đà Nẵng được xây dựng ở 42/42 xã, phường trọng điểm về quốc phòng-an ninh
=> Đảm bảo QP-AN là nhiệm vụ quan trọng, tuyệt đối không được lơ là, thiếu cảnh giác, phải thường xuyên tập luyện, sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.
câu 1: Lực lượng đóng vai trò nòng cốt trong việc tăng cường quốc phòng và an ninh?
BÀI TẬP CỦNG CỐ
a. Toàn dân
b. Quân đội nhân dân
c. Công an nhân dân
d. Cả b và c
Câu 2: Chiến lược phát triển kinh tế là biểu hiện của sự:
a/ Kết hợp kinh tế với quốc phòng.
b/ Kết hợp kinh tế với an ninh.
c/ Kết hợp quốc phòng với an ninh.
d/ Kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓