Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 13. Chữ trang trí

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hoàng Kim Ba
Ngày gửi: 20h:43' 20-02-2016
Dung lượng: 7.6 MB
Số lượt tải: 70
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng
thầy cô đến tham dự
A
B
C
D
BÀI 13: CHỮ TRANG TRÍ
Vẽ trang trí.
I-QUAN SÁT,NHẬN XÉT:
BÀI 13: CHỮ TRANG TRÍ
Vẽ trang trí.
I-QUAN SÁT,NHẬN XÉT:
II-CAÙCH SÖÛ DUÏNG CHÖÕ TRANG TRÍ:
-Choïn kieåu chöõ.
-Xaùc ñònh kích thöôùc,vò trí cuûa doøng chöõ.
-Có thể kết hợp dòng chữ với các hình vẽ cho sinh động và hấp dẫn.
-Phaùc chöõ vaø veõ maøu.
BÀI 13: CHỮ TRANG TRÍ
Vẽ trang trí.
I-QUAN SÁT,NHẬN XÉT:
II-CAÙCH SÖÛ DUÏNG CHÖÕ TRANG TRÍ:
BÀI 13: CHỮ TRANG TRÍ
Vẽ trang trí.
I-QUAN SÁT,NHẬN XÉT:
II-CAÙCH SÖÛ DUÏNG CHÖÕ TRANG TRÍ:
III-BAØI TAÄP:
-Trình baøy doøng chöõ “Hoa hoïc troø”.
MỘT SỐ MẪU CHỮ DÙNG TRONG TRANG TRÍ
*DAËN DOØ:
-Hoaøn thaønh baøi taäp.
-Ñoïc tröôùc baøi 14 giôùi thieäu trong saùch giaùo khoa.
-Söu taàm tranh , aûnh ,baøi vieát treân saùch baùo giôùi thieäu veà MTVN giai ñoaïn töø cuoái theá kæ XIX ñeán naêm 1954.
Cám ơn Quý Thầy cô
đã đến dự!
 
Gửi ý kiến