Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 09. Cities of the world. Lesson 1. Getting started

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: tô thị thủy
Ngày gửi: 06h:49' 24-01-2019
Dung lượng: 6.0 MB
Số lượt tải: 186
Số lượt thích: 0 người
WELCOME TO
OUR CLASS
? What is the video about?
Wednesday, February 7th, 2018
UNIT 9: CITIES OF THE WORLD
PERIOD 71: GETTING STARTED
I. Vocabulary
continent /ˈkɒntɪnənt/ (n):
châu lục
major /ˈmeɪdʒər/ (a):
lớn, quan trọng
egg-shaped /ˈeɡ-ʃeɪpt/ (a):
có hình trứng
Africa /ˈæfrɪkə/ (n):
châu Phi
Asia /ˈeɪʒə/- /ˈeɪʃə/ (n):
châu Á
Antarctica /ænˈtɑːktɪkə/ (n):
châu Nam cực
Europe /ˈjʊrəp/ (n):
châu Âu
have been to (vp):
đã đến
has been to (vp):
Complete the sentences with the correct words
1. There are seven .......... in the world.
continents
2. Ha Noi, Da Nang and Ho Chi Minh City are the.... cities in Viet Nam.
3. .... is the largest continent in the world.
major
Asia
4. .... is the hottest continenton earth and it has the Sahara Desert.
Africa
5.Penguins live in ......, thecoldest place.
Antarctica
6. Finland is one of the countries in .... .
Europe
What nice photos!

? What are they talking?
? What are they doing?
- They are using the Net.
- They are talking about some cities of the world.
? Who are they?
- They are Mai and Tom
Mai: What nice photos! Have you been to all these places?
Tom: Yes, I`ve been to most of them. This is Rio de Janeiro. It`s an exciting city, but sometimes it`s very hot.
Mai: I s the weather there hotter than in Sydney?
Tom: Oh yes! Sydney isn`t so hot. I`ve been to the beaches there many times with my family. They`re the cleanest and the most beautiful in the world!
Mai: Is this London? What bad weather!
Tom: Yes, we`ve been there twice. Can you see Big Ben? There are also modern buildings, like this egg-shaped building .
Mai: And this must be Times Square in New York.
Tom: Y es! I`ve never been there. This photo is from my brother. It looks great, doesn`t it?
1. Listen and read
1
2
6
5
4
3
Slide 36
THE BIG WHEEL
3.Tom has been to Sydney many times.
T
4.All the buildings in London are old.
F
6. A. sphere B. spring C. swim
A. sphere
1.Tom and Mai are reading a book.
F
2.Tom has been to all four cities.
F
5.Tom has taken many photos of Times Square.
F
? How many continents are there?
- There are seven.
1
2
3
4
5
6
7
A _______
E _________
A _______
N ______ A _____.
S ____A ______.
A ______
A ________.
ASIA
EUROPE
AFRICA
NORTH AMERICA
SOUTH AMERICA
AUSTRALIA
ANTARCTICA
3: Name the continents.
7 châu lục của thế giới là Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Nam Cực, Châu Âu, Châu Á, Châu Phi và Châu Đại Dương (Châu Úc). Một số người xem Bắc Mỹ và Nam Mỹ chỉ là 1 châu lục gọi là “Châu Mỹ”. Châu Âu và Châu Á đôi khi cũng được kết hợp lại và gọi chung là “lục địa Á-Âu”. Nói chung, số lượng châu lục được xác định theo quy ước chứ không theo bất kỳ tiêu chuẩn nghiêm ngặt nào.

Nguồn bài viết: https://cacnuoc.vn/7-chau-luc-tren-trai-dat/
4. Tick () the words in the blue box to the names of the
places in the yellow box

Amsterdam is the capitalof Holland.
The Louvre Museum is the world`s largest art museum and a historic monument in Paris, France

5. Game: Around the world.
Choose a country you like. Ask and answer about it.
Use the following questions.
Viet Nam
country
Asia
Ha Noi
Ha Noi, Da Nang,
Ho Chi Minh City
rice and pepper
1. Which country do you like?
I like Viet Nam.
2. Which continent is it in?
It’s in Asia.
3. What is it capital?
They are Ha Noi, Da Nang
and Ho Chi Minh City.
4. What are its major cities?
It’s Ha Noi.
5. What is it famous for?
It’s famour for rice and pepper.
1. Which country do you like?
2. Which continent is it in?
3. What is it capital?
4. What are its major cities?
5. What is it famous for?
- I like Viet Nam.
- It’s in Asia.
- They are Ha Noi, Da Nang
and Ho Chi Minh City.
- It’s Ha Noi.
- It’s famour for rice and pepper.
Homework
Unit 9: CITIES OF THE WORLD Lesson 1: Getting started
Learn by heart all the new words.
Practice reading the dialogue.
Make information about the county you like and practice speaking.
Goodbye
 
Gửi ý kiến