Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 10. Communication. Lesson 1. Getting started

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Viết Phú
Ngày gửi: 23h:27' 18-03-2019
Dung lượng: 3.1 MB
Số lượt tải: 219
Số lượt thích: 0 người
Monday, March 18, 2019
GETTING STARTED
MY BATTERY WAS FLAT
Where are the boys?
What are they talking about?
Vocabulary:
- show up /ʃəʊ ˈʌp/ (n)
- oversleep /ˌəʊvəˈsliːp / (v)
- get through /ˈget θruː/ (v)
- battery /ˈbætəri/ (n)
- flat /ˈflæt/ (n)
- social media /ˈsəʊʃl ˈmiːdiə/ (n)
- face-to-face /feɪs tʊ feɪs/ (adj/ad)
- video chatting / ˈvɪdiəʊ tʃætiŋ/ (n)
- telepathy /təˈlepəθi/ (n)
: xuất hiện, có mặt
: ngủ quên
: kết nối
: pin
: hết (pin)
: mạng xã hội
: trực diện
: trò chuyện qua video
: thần giao cách cảm
Checking vocabulary:
- show up /ʃəʊ ˈʌp/ (n)
- oversleep /ˌəʊvəˈsliːp / (v)
- get through /ˈget θruː/ (v)
- battery /ˈbætəri/ (n)
- flat /ˈflæt/ (n)
- social media /ˈsəʊʃl ˈmiːdiə/ (n)
- face-to-face /feɪs tʊ feɪs/ (adj/ad)
- video chatting / ˈvɪdiəʊ tʃætiŋ/ (n)
- telepathy /təˈlepəθi/ (n)
: xuất hiện, có mặt
: ngủ quên
: kết nối
: pin
: hết (pin)
: mạng xã hội
: trực diện
: trò chuyện qua video
: thần giao cách cảm
P: Hi Nick. What happened today? We were waiting for ages and you never showed up!
N: Hi Phuc. Well I wanted to ask you the same question.
P: Why? We planned to meet outside the cinema, didn’t we? We waited and then Mai decided to go in without you. She didn’t want to miss the start of Frozen you know. Did you oversleep or something?
N: No, I was there on time, and it was me who waited for you two.
P: Are you kidding? We didn’t see you there. We tried to call you but couldn’t get through.
1. Listen and read
N = Nick
P = Phuc
N: I couldn’t call you either. My battery was flat.
P: Never mind. We can try again. How about this Sunday afternoon at 2.30 p.m.? There’s Superman 3.
N: Great ..., but I’ll be having my Vietnamese class then. Let’s go for the 4.15 p.m. show. I’ll need to take the bus to Nguyen Du Street and it’s quite far.
P: But it’s not Galaxy Nguyen Du! We’ll be seeing it at Galaxy Nguyen Trai ... Wait ... Which cinema did you go to today?
N: Oh no, I went to Galaxy Nguyen Du. I wish my mobile phone had a better battery!
a. Find words or phrases in the conversation that mean:
1. to wait for a very long time
2. to arrive
3. to succeed in talking to someone on the phone
4. “My battery had no electrical power left.”
5. “Are you making a joke?”
6. “Let’s do that again.”
wait for ages
show up
get through
‘My battery was flat.’
‘Are you kidding?’
‘We can try again.’
b. Decide if the statements are true (T) or false (F).
1. Phuc, Mai and Nick wanted to see a film today at Galaxy cinema.
2. Only Mai and Phuc watched the film.
3. Nick was asleep at home at that time.
4. Mai and Phuc could not reach Nick on the phone.
5. Nick went to the wrong Galaxy cinema.
6. Nick will not be able to go to the cinema at 2.30 p.m. this Sunday because he will be having a class.
T FNick was waiting outside the wrong cinema.c. Why couldn’t Phuc, Mai, and Nick see the film together as was their plan? What was the problem? Was it only because of Nick’s mobile phone?
They couldn’t see the film together because Nick went to the wrong cinema. They didn’t communicate clearly the name and address of the cinema beforehand. Then they were not able to contact each other because the battery of Nick’s mobile phone was flat.
2. Match the words/ phrases with the photos about ways of communication. Then listen to check your answers.


using telepathy
meeting face-to-face
emailing
video chatting
using social media
sending letters
3. Fill the gaps with the correct form of the words/ phrases from the box in 2.
1. ________________ including Facebook, YouTube, etc. as a means of communication has become very popular among young people.
2. Our group has worked online the whole time! Now let’s _______________!
3. If you want to write to a friend in another country, ________ is a faster and cheaper way than ___________.
4. _____________ is a way to communicate instantly by thought.
5. In the future, maybe voice calls will disappear. We will use _____________ to talk to and see a friend at the same time.
6. We should _____________________ this week. Kate will be able to join us from Hong Kong, and perhaps Tim from England too.
have a video conference
Using social media
meet face-to-face
emailing
snail mail
Using telepathy
video chatting
4. Game: In groups, brainstorm all the different ways you have communicated so far today. The person with the most ideas is the winner.
using social media
emailing
meeting face-to-face (F2F)
video chatting
having a video conference
using telepathy
sending letters (snail mail)
using fax
phoning
using body language
using codes
using signs
sending flowers
using music
painting a picture
leaving a note
Suggested ways of communication
+
HOMEWORK
- Learn the new words by heart.
- Practice the dialogue again.
- Do exercises B1,2, 3 in workbook (page 30).
- Prepare for Unit 10: A closer look 1.
Goodbye!
See you again!
THANKS FOR YOUR ATTENTION!
1. body language (n) /ˈbɒdi ˈlæŋɡwɪdʒ/: ngôn ngữ cơ thể, cử chỉ
2. communicate (v) /kəˈmjuːnɪkeɪt/: giao tiếp
3. communication breakdown (n) /kəˌmjuːnɪˈkeɪʃn ˈbreɪkdaʊn/: giao tiếp không thành công, không hiểu nhau, ngưng trệ giao tiếp
4. communication channel (n) /kəˌmjuːnɪˈkeɪʃn ˈtʃænl/: kênh giao tiếp
5. cultural difference (n) /ˈkʌltʃərəl ˈdɪfrəns/: khác biệt văn hoá
6. cyber world (n) /ˈsaɪbə wɜːld/: thế giới ảo, thế giới mạng
7. chat room (n) /tʃæt ruːm/: phòng chat (trên mạng)
8. face-to-face (adj, ad) /feɪs tʊ feɪs/: trực diện (trái nghĩa với trên mạng)
9. interact (v) /ˌɪntərˈækt/: tương tác
10. landline phone (n) /ˈlændlaɪn fəʊn/điện thoại bàn
11. language barrier (n) /ˈlæŋɡwɪdʒ ˈbæriə/: rào cản ngôn ngữ
12. message board (n) /ˈmesɪdʒ bɔːd/: diễn đàn trên mạng
13. multimedia (n) /ˌmʌltiˈmiːdiə/: đa phương tiện
14. netiquette (n) /ˈnetɪket/:phép lịch sự khi giao tiếp trên mạng
15. non-verbal language (n) /nɒn-vɜːbl ˈlæŋɡwɪdʒ/: ngôn ngữ không dùng lời nó
16. smart phone (n) /smɑːt fəʊn/: điện thoại thông minh
17. snail mail (n) /sneɪl meɪl/: thư gửi qua đường bưu điện, thư chậm
18. social media (n) /ˈsəʊʃl ˈmiːdiə: mạng xã hội
19. telepathy (n) /təˈlepəθi/: thần giao cách cảm
20. text (n, v) /tekst/: văn bản, tin nhắn văn bản
21. verbal language (n) /ˈvɜːbl ˈlæŋɡwɪdʒ/: ngôn ngữ dùng lời nói
22. video conference (n, v) /ˈvɪdiəʊ ˈkɒnfərəns/: hội thảo, hội họp qua mạng có hình ảnh
 
Gửi ý kiến