Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 2. Khảo nghiệm giống cây trồng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Can Thi Hop
Ngày gửi: 22h:51' 31-10-2014
Dung lượng: 371.5 KB
Số lượt tải: 35
Số lượt thích: 0 người
CHUONG I
TRONG TROT ,LAM NGHIEP DAI CUONG
BAI 2
KHAO NGHIEM GIONG CAY TRONG
I- Muc dich ,y nghia cua cong tac khoa nghiem giong cay trong
1.khao nghiem giong cay trong tai cac vung sinh thai khac nhau nham danh gia khach quan, chinh xac va cong nhan ki p thoi giong moi phu hop voi tung vung va he thong luan canh la viec lam can thiet
2.khao ngiem giong cay trong cung cap cho chung ta nhung thong tin chu yeu ve ki thuat canh tac va huong dan su dung nhung giong moi duoc cong nhan

II-Cac loai thi nghiem khao nghiem giong cay trong
1 thi nghiem so sanh giong
Giong moi chon tao hoac nhap noi duoc so sanh voi cac giong pho bien rong rai trong san xuat dai tra.
So sanh ve cac chi tieu nhu:sinh truong,phat trien,nang suat ,chat luong nong san va tinh chong chiu
Cac chi tieu se duoc gui cho trung tam khao nghiem giong Quoc Gia

thi nghiem kiem tra ki thuat


thi nghiem kiem tra ki thuat nham kiem tra nhung de xuat cua co quan chon tao giong ve quy trinh ki thuat gieo trong
thi nghiem kiem tra duoc tien hanh nham xac dinh thoi vu,mat do gieo trong,che do phan bon cua giong.
Sau khi khoa nghiem neu giong dap ung duoc yeu cau se duoc cap giay chung nhan cua quoc gia va duoc phep pho bien trong san xuat.
3 thi nghiem san xuat quang cao
De tuyen truyen dua giong moi vao san xuat dai tra, can bo tri thi nghiem san xuat quang cao
Thi nghiem san xuat qunag cao duoc trien khai tren dian tich lon
Pho bien quang cao tren cac phuong tien truyen thong dai chung
CUNG CO BAI TAP
Tai sao phai khoa nghiem giong cay trong troc khi vao san xuat dai tra?
thi nghien so sang giong nham muc dich gi?
thi nghiem san xuat quang cao nham muc dich gi?
CAM ON CAC BAN DA NGHE BAI THUYET TRINH CUA NHOM 6
CHUC CAC BAN HOC TOT NHA
 
Gửi ý kiến