Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 10. Conservation

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Hải
Ngày gửi: 18h:52' 19-01-2016
Dung lượng: 42.6 MB
Số lượt tải: 542
Số lượt thích: 0 người
Part B. Speaking
UNIT 10. CONSERVATION
1. Is this monkey free to run?
2. Do you think it feels happy?
1. Where are they? Are they free?
2. Are they happier than the monkey in picture 1?
A traditional zoo
A modern zoo
A zoo of the new kind - An animal park
Part B. Speaking
UNIT 10. CONSERVATION
reconstruct (v): build again
1.
2. imprison (v) : put or keep sb, st in prison.3. endangered species (n): spiecies with small numbers
4. breed (v):
xây dựng lại
nuôi và nhân giống
loài có nguy cơ tuyệt chủng
5. risky (adj): dangerous
mạo hiểm
6. maintain (v): to continue St at the same level
duy trì
7. reintroduce (v) : thả lại về tự nhiên
Task 1. Work in pairs. Match the headings with the suitable contents
1. B
2. A
3. C
Task 2-3: Practise the conversation. Then do it again, replacing these underlined words with those provided in (1) and (2):
A: I think it would be better for animals if they live in the zoo of the new kind because they may have better food.
(1)
B: I agree with you.
(2)
Task 4
Talk about:
1. The conditions of animals.
2. The costs of building and maintaining animal parks.
3. The benefits for visitors.
4. Possible dangers to animal keepers and visitors.
Work in groups. Discuss the advantages and disadvantages of an animal park
Task 3: Work in groups. Discuss the advantages and disadvantages of zoos of the new kind.
Example:
A: I think zoos of new kind are very good for animal.

B: I agree with you but it is very expensive to build
animal natural environment.

 You’re right and we can see many kinds of
animals with our own eyes.
Homework
Write a passage describing an animal park

Look up new words in part C - Listening of Unit 10
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓