Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 8. Country life and city life

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phuong Thi My Lien (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:59' 23-10-2015
Dung lượng: 30.8 MB
Số lượt tải: 107
Số lượt thích: 1 người (Phạm Bá Hảo)
WELCOME TO CLASS 8A4!
Teacher: Phuong Thi My Lien
Many years ago
Now
HA NOI CAPITAL
Many years ago
Now
LANG SON CITY
Many years ago
Now
DONG DANG TOWN, CAO LOC DISTRICT
3 years ago
2 years ago
Now
5 years ago
Now
A
B
SPEAK
1. Work with a partner. Look at the two pictures…
houses
roads
things
means of transports
town

The changes of the town
streets
5 years ago
Now
A
B
busy
tall
beautiful
modern
noisy
dirty
expensive
SPEAK
1. Work with a partner. Look at the two pictures…
houses
roads
things
means of transports
town

The changes of the town
streets
busy
tall
beautiful
modern
noisy
dirty
expensive
Look at the two pictures and talk about the changes of the town.
Example: The town is becoming busier.
getting
S + be + getting/ becoming + Comparative Adj/ Adj
To talk about the changes.
Form:
* Short Adjectives:
taller
busy 
noisier
noisy
bigger
dirty 
tall 
busier
big 
SHORT ADJ + ER
* Long Adjectives:
beautiful 
more beautiful
expensive 
more expensive
comfortable 
more modern
MORE + LONG ADJ
dirtier
modern 
more comfortable
houses
roads
things
means of transports
town

The changes of the town
streets
busy
tall
beautiful
modern
noisy
dirty
expensive
Look at the two pictures and talk about the changes of the town.
- The town is becoming/ getting busier.

Form: S + be + getting/ becoming + Comparative Adj/ Adj
5 years ago
Now
- The houses are becoming/ getting taller.
- Means of transports are becoming/ getting more modern.
- Streets are becoming/ getting noisier and dirtier.
- Roads are becoming/ getting more beautiful.
- Life is becoming/ getting more expensive.
- The town is becoming/ getting busier.

Form: S + be + getting/ becoming + Comparative Adj/ Adj
- The houses are becoming/ getting taller.
- Means of transports are becoming/ getting more modern.
- Streets are becoming/ getting noisier and dirtier.
- Roads are becoming/ getting more beautiful.
- Things are becoming/ getting more expensive.
2. Work with a partner. Talk about changes in your hometown.
SPEAK
1. Work with a partner. Look at the two pictures…
CAO LOC TOWN
About 10 years ago
Now
Many years ago
Now
DONG DANG TOWN
Many years ago
Now
LANG SON CITY
CAO LOC TOWN JUNIOER HIGH SCHOOL
Some years ago
Now
Fill in the missing words.
LISTEN
Aunt Hang
Lan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

(6)
(14)
that
this
It`s
Where
from
coming
week
arriving
Thursday
late
afternoon
speak
my
get
* Choose the best answer:


1. Aunt Hang is phoning Lan from …
a. Da Nang b. Ha Noi c. Hue
2. She is coming to visit Lan …
a. next Monday b. next week c. next year
3. Cao Loc Town is …. more beautiful.
a. doing b. becoming c. living
4. Houses are getting ….
a. taller b. the tallest c. more tall
5. Students in class 8A4 …… becoming better.
a. am b. is c. are

Homework
- Make 3 sentences to talk about the changes of your hometown.
- Practise the dialogue.
- Prepare unit 8- lesson 3: Read
Listen
Lan: Hello.
Aunt Hang: Hello. Is (1)________Lan?
Lan: Yes. Who is (2)________?
Aunt Hang: (3)______Aunt Hang. How are you?
Lan: I`m fine.(4)________are you phoning(5)________?
Aunt Hang: Hue. I`m calling to tell you Uncle Chi and I are (6)________to
visit you next (7)________.
Lan: Great! When are you (8)________?
Aunt Hang: On (9)________. We`re arriving in Ha Noi in the (10)_______
(11) ________
Lan: OK. Do you want to (12)________to (13)________mom?
Aunt Hang: Yes, please.
Lan: Hold on a moment and I`ll (14)________her.
that
this
It`s
Where
from
coming
week
arriving
Thursday
late
afternoon
speak
my
get
Listen and fill in the missing words.
Many years ago
Now
KY LUA BRIDGE
Many years ago
Now
DONG DANG RAILWAY STATION
1950
2014
KY LUA MARKET
0

Thank you for your attendance and goodbye!
Educational facilities becoming more modern.
Teaching and learning equipments getting
are
Educational facilities
Teaching and learning equipments
modern
 
Gửi ý kiến