Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 8. Country life and city life

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Đức Thuận
Ngày gửi: 19h:16' 20-12-2017
Dung lượng: 3.9 MB
Số lượt tải: 595
Số lượt thích: 0 người
Welcome teachers to attend the English lesson of class 8A3!
Presented by: B.A Mr. Pham Duc Thuan
Tuesday, December 12th, 2017
Unit 8: COUNTRY LIFE
AND CITY LIFE
Lesson 5: Language Focus
1. Read the dialogues.
a) Mrs. Vui: Is the boat to Dong Hoi leaving at 10.25?
Clerk: Is that Lady of the Lake?
Mrs. Vui: That’s right.
Clerk: I’m very sorry, madam, but it’s been delayed.
Mrs. Vui: Oh, no!
Clerk: Now, it’s leaving at 10.40.
b) Mr. Hung: Is the boat from Hai Phong arriving at 10.30?
Clerk: Are you talking about Bright Sky?
Mr. Hung: Yes.
Clerk: It’s arriving on time, sir.
a) Mrs. Vui: Is the boat to ………….. leaving at …..….?
Clerk: Is that ………………….?
Mrs. Vui: That’s right.
Clerk: I’m very sorry, madam, but it’s been delayed.
Mrs. Vui: Oh, no!
Clerk: Now, it’s leaving at ………
Now make similar dialogues. Use the shipping information.
Dong Hoi
10.25
Lady of the Lake
10.40
a) Mrs. Vui: Is the boat to ………….. leaving at …..….?
Clerk: Is that ………………?
Mrs. Vui: That’s right.
Clerk: I’m very sorry, madam, but it’s been delayed.
Mrs. Vui: Oh, no!
Clerk: Now, it’s leaving at ………
Now make similar dialogues. Use the shipping information.
Quy Nhon
11.30
Good Fortune
13.55
a) Mrs. Vui: Is the boat to ………….. leaving at …..…?
Clerk: Is that ……………?
Mrs. Vui: That’s right.
Clerk: It’s leaving on time, madam.
Now make similar dialogues. Use the shipping information.
Nha Trang
11.40
City of Hue
a) Mrs. Vui: Is the boat to ………….. leaving at …..….?
Clerk: Is that …………….?
Mrs. Vui: That’s right.
Clerk: I’m very sorry, madam, but it’s been delayed.
Mrs. Vui: Oh, no!
Clerk: Now, it’s leaving at ………
Now make similar dialogues. Use the shipping information.
HCM City
11.55
Golden Trail
16.20
b) Mr. Hung: Is the boat from ………... arriving at ……?
Clerk: Are you talking about………….?
Mr. Hung: Yes.
Clerk: It’s arriving on time, sir.
Now make similar dialogues. Use the shipping information.
Hai Phong
10.30
Bright Sky
b) Mr. Hung: Is the boat from ………... arriving at ……?
Clerk: Are you talking about ……………….?
Mr. Hung: Yes.
Clerk: I’m very sorry, sir, but it’s been delayed.
Mr. Hung : Oh, no!
Clerk: Now, it’s arriving at ………
Now make similar dialogues. Use the shipping information.
HCM City
10.40
Speed of Light
12.30
b) Mr. Hung: Is the boat from ………... arriving at .……?
Clerk: Are you talking about …….…..…….?
Mr. Hung: Yes.
Clerk: It’s arriving on time, sir.
Now make similar dialogues. Use the shipping information.
Ca Mau
11.00
Diamond Eyes
b) Mr. Hung: Is the boat from ………... arriving at ……?
Clerk: Are you talking about ……………?
Mr. Hung: Yes.
Clerk: I’m very sorry, sir, but it’s been delayed.
Mr. Hung : Oh, no!
Clerk: Now, it’s arriving at ………
Now make similar dialogues. Use the shipping information.
Phu Quoc
12.00
Stars Above
18.15
2. Complete the dialogues. Use the verbs in the present progressive tense.
Present Progressive Tense:
* Usage: to talk about the future that is planned.
Grammar:

S + be (am / is / are) + V(+ing).

Examples:

I (do) …………… my homework tonight.

am doing
What are you doing tonight?
I …………… (0) table tennis.
playing
A
play
B
played
C
am playing
D
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
am playing
Choose the best answer.
b) Uncle Thanh: Would you and Lan like to go to the movies?
Hoa: Sorry, we can’t. We (do) …………… home work.
c) Mrs. Vui: Are you watching the seven o’clock news?
Mr. Nhat: No, I (watch) ………… a program on rainforests.
d) Hoa: I’m going to the beach on Saturday.
Lan: Lucky you! I (go) …………… to my violin lesson.
e) Mrs. Thoa: Are you free on Sunday afternoon?
Na: No, Mom and I (clean) ..…………… the house.
f) Nga: Can you fix my computer on Friday afternoon?
Mr. Lam: I’m afraid not. I (have) …………… a meeting that afternoon.
2. Complete the dialogues. Use the verbs in the present progressive tense:
are doing
am watching
am going
are cleaning
am having
3. Complete the sentences. Use the verbs and adjectives in the boxes.
b. The old men ..............................
c. We should go home. It .............
d. The weather ..............................
e. The students .............................
f. The school yard ........................
get
become
better
cleaner
cold
dark
tall
weak
Example:
The boys (get/become) …………………… tall (taller).
=> The boys are getting / are becoming tall (taller).
b. The old men ……………………
c. We should go home. It ……………..…
d. The weather ……………………
e. The students ……………………
f. The school yard………………………
are getting weak
is getting dark
is becoming cold
are getting better
is becoming cleaner
3. Complete the sentences. Use the verbs and adjectives in the boxes.
b. The old men ..............................
c. We should go home. It .............
d. The weather ..............................
e. The students .............................
f. The school yard ........................
get
become
better
cleaner
cold
dark
tall
weak
4. Making comparisons between the city and the country about these things. The adjectives in the box will help you.
* Comparative: (so sánh hơn)
short adjective_er + than + object
more + long adjective + than + object

* Irregular adjectives:
- good / well => better
- bad => worse

Example:
The food in the countryside is (cheap) …………….. the food in the city.
Or
The food in the city is (expensive) ………………………. (the food) in the countryside.
cheaper than
more expensive than


busy easy expensive cheap good
bad poor big accessible fresh
Ex: The food in the city is ………………………. (the food) in the countryside. Or
The food in the countryside is ……………….(the food) in the city.
food entertainment
traffic medical facilities
transport schools
air electricity
more expensive than
cheaper than
4. Making comparisons between the city and the country about these things. The adjectives in the box will help you.
+ The traffic in the city is …………… in the countryside. (busy)
+ The transport in the city is ……..……. in the countryside. (easy)
+ The air in the countryside is ……………… in the city. (fresh)
+ The entertainment in the city are .. …….…… in the countryside.
(good)
+The entertainment in the countryside are …………… in the city.
(poor)
+ The medical facilities in the city are ………………………. in the countryside. (accessible)
+ The schools in the city are …………… in the countryside. (big)
+ The electricity in the countryside is …………… in the city. (bad)
busy easy expensive cheap good
bad poor big accessible fresh
food entertainment
traffic medical facilities
transport schools
air electricity
busier than
easier than
fresher than
better than
poorer than
more accessible than
bigger than
worse than
* Comparative: (so sánh hơn)
short adjective_er + than + object
more + long adjective + than + object
* Superlative: (so sánh hơn nhất)
the + short adjective_est
the most + long adjective
Irregular adjectives:
- good / well - better - the best
- bad - worse - the worst
- many / much - more - the most
- little - less - the least
Comparative and Superlative adjectives
5. Look at the advertisements. Compare the house, the villa and the apartment . Use the adjectives in the box.

expensive old small beautiful big hot
expensive old small beautiful big hot
1. Expensive
The house is ……………….. than the apartment.
The villa is …………………. than the house.
The villa is the ……………… of all.
more expensive
more expensive
most expensive
expensive old small beautiful big hot
2. Old
The apartment is ……. than the house.
The villa is …… than the apartment.
The villa is the …….. of all.
older
older
oldest
expensive old small beautiful big hot
3. Small
The apartment is ………… than the villa.
The villa is ………. than the house.
The apartment is the ……….. of all.
smaller
smaller
smallest
expensive old small beautiful big hot
4. Beautiful
The villa is …… ………….. than the apartment.
The apartment …… ……………. than the house.
The apartment is the …… …………….. of all.
more beautiful
more beautiful
most beautiful
expensive old small beautiful big hot
5. Big
The villa is ……… than the apartment.
The house is ……….. than the villa.
The house is the …………. of all.
bigger
bigger
biggest
expensive old small beautiful big hot
6. Hot
The apartment is ……….. than the villa.
The villa is ……… than the house.
The apartment is the ……….. of all.
hotter
hotter
hottest
Consolidation:
 Do these exercises again at home.
 Review: From Unit 1 to Unit 8.
THANK YOU FOR ATTENDING OUR LESSON.
GOOD BYE AND
SEE YOU AGAIN !
Tel: 0972984176. Email: thuanhoai05@gmail.com
No_avatar

Bài giảng rất hay. Cảm ơn thầy rất nhiều

 
Gửi ý kiến