Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 2. Cultural diversity

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: lương thu thảo
Ngày gửi: 10h:08' 06-12-2017
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 351
Số lượt thích: 0 người
India
Korea
Vietnam
America
China
1
2
3
4
5
Japan
6
Look at these pictures, tell me the country where the marriage is happening.
1. Do different countries celebrate
weedding in the same way ?
2. Which factors make a happy love
or happy marriage ?



Saturday, September 9th, 2017
UNIT 2: Cultural Diversity
Lesson 1. Reading
1. diversity/dai`və:siti/ (n ) = variety
=> diversify /dai`və:sifai/ (v)
2. approval/ə`pru:vəl/ (n) ≠ disapproval
=> approve /ə`pru:/ (v)
3. marry (v) /ˈmæri/
=> marriage (n) /ˈmærɪdʒ/
4. contractual (adj) /kənˈtræktjuəl /
=> contractual marriage
5. groom (n) / grum/
6. bride (n) / braid/
7. precede /pri:`si:d/ (v) = happen or exist before
8. determine /di`tə:min/ (v) = find out
9. attract (v) /ə`trækt/
10. physical attractiveness (n):
11.concern with (v) /kən`sə:n/ = relate to:
12. maintain (v) /mein`tein/
13. appearance (n) /ə’piərəns/
14. confide /kən’faid/ (v):
=> confide in someone:
I. VOCABULARY
sự đa dạng
đa dạng
sự đồng tình # không đồng tình
đồng tình, chấp thuận
cưới
đám cưới, kết hôn
bằng hẹn uớc, giao kèo
hôn nhân hẹn uớc
chú rể
cô dâu
đến trước, xảy ra truớc
tìm ra
thu hút
sự thu hút về ngoại hình
liên quan tới/ bận tâm tới
I do exercises to maintain health
giữ gìn
vẻ ngoài
tâm sự / tin tuởng
tin tuởng ai

15. wise (a) ≠ unwise (a):/ waiz/
16. reject (v)/ri’jekt/
17. sacrifice (v) /ˈsækrɪfaɪs/
18. oblige /ə`blaiʤ/ to (v):
19. trust /trʌst/ (v) = believe
20. counterpart (n) /`kauntəpɑ:t/
21. attitude toward /ˈætɪtjuːd təˈwɔːdz/
22. Partnership of equal /ˈpɑːtnəʃɪp əv ˈiːkwəl / (n.phr)
Khôn ngoan # dại dột
bác bỏ
hi sinh
bắt buộc
tin tuởng
đối tác
thái độ đối với..
Hôn nhân bình đẳng
II. STRUCTURES
1. S+V+ when Ving (chung S)
Ex1. The Americans are much more concerned with the physical attractiveness when choosing a wife or a husband. Ex2. I go to bed early when feeling tired
2. A (large) number of+ Nsố nhiều+ Vsố nhiều: (Một số / Đa số….. )
Ex: A large number of Indian men agree that it is unwise to confide in their wives.
3. The number of + Nsố nhiều+ Vsố ít: số lượng (là 1 con số)…
Ex: The number of students in that class is small
4. The number of + Nsố nhiều+ Vsố nhiều: tính chất
Ex: The number of students in that class are small ( nhỏ nhắn)
 
Look at the passage in your book, listen to the passage
Exercise 1: Choose the correct options for each of statements or questions
1. Americans believe in .......... marriage – a boy and a girl are attract to each other, fall in love and decided to marry each other.
A. romantic B. contractual C. lucky D. honest
2. Which of the follow statements is NOT TRUE?
A. Asians believes that love is supposed to follow marriage, not precede it.
B. Physical attractiveness, confiding, partnership of equals, trust built on love are four keys
values in the survey
C.The Indian students agree that a woman has to sacrifice more in a marriage than a man.
D. Indians and Chinese students think that a couple should share certain thought to each other
3. The Americans agree that a wife should maintain the …….....…………after marriage.
A. beauty and money B. beauty and love C. beauty and appearance D. beauty and personality
4. Who are much more concerned with physical attractiveness when choosing a wife or husband?
A. The young Americans B. The young Asians C. The young Chinese D. The young Indians
5. The word “demand” in the sixth paragraph mostly means ______
A. response B. request C. reply D. report
6. Which of the following statements is TRUE?
A. Indian men agree that confiding in their wives is wise
B. Asian students agree with American students that marriage is a partnership of equals
C. The main finding of the survey is that young Asians are as romantic as their American counterparts
D. The American wife trusts her husband to do right thing because he loves her not because he
has to.
 
Game Show
LUCKY NUMBERS?
Task 1: Choose the best option
1
2
3
4
5
6
7
8
GO
Please choose the number
Exercise 1: Choose the correct options for each of statements or questions
1. Americans believe in .......... marriage – a boy and a girl are attract to each other, fall in love and decided to marry each other.
A. romantic B. contractual C. lucky D. honest
2. Which of the follow statements is NOT TRUE?
A. Asians believes that love is supposed to follow marriage, not precede it.
B. Physical attractiveness, confiding, partnership of equals, trust built on love are four keys
values in the survey
C.The Indian students agree that a woman has to sacrifice more in a marriage than a man.
D. Indians and Chinese students think that a couple should share certain thought to each other
3. The Americans agree that a wife should maintain the …….....…………after marriage.
A. beauty and money B. beauty and love C. beauty and appearance D. beauty and personality
4. Who are much more concerned with physical attractiveness when choosing a wife or husband?
A. The young Americans B. The young Asians C. The young Chinese D. The young Indians
5. The word “demand” in the sixth paragraph mostly means ______
A. response B. request C. reply D. report
6. Which of the following statements is TRUE?
A. Indian men agree that confiding in their wives is wise
B. Asian students agree with American students that marriage is a partnership of equals
C. The main finding of the survey is that young Asians are as romantic as their American counterparts
D. The American wife trusts her husband to do right thing because he loves her not because he
has to.
 
A. Asians believes that love is supposed to follow marriage, not precede it.
B. Physical attractiveness, confiding, partnership of equals, trust built on love are four keys values in the survey
C. The Indian students agree that a woman has to sacrifice more in a marriage than a man.

D. Indians and Chinese students think that a couple should share certain thought to each other
2. Which of the follow statements is NOT TRUE?
3. The Americans agree that a wife should maintain the …….....…………after marriage.
beauty and money B. beauty and love
C. beauty and appearance D. beauty and personality
4. Who are much more concerned with physical attractiveness when choosing a wife or husband?
The young Americans B. The young Asians
C. The young Chinese D. The young Indians
5. The word “demand” in the sixth paragraph mostly means ______
A. response B. request C. reply D. report
6. Which of the following statements is TRUE?
A. Indian men agree that confiding in their wives is wise
B. Asian students agree with American students that marriage is a partnership of equals
C. The main finding of the survey is that young Asians are as romantic as their American counterparts
D. The American wife trusts her husband to do right thing because he loves her not because he has to.
1. Americans believe in .......... marriage – a boy and a girl are attract to each other, fall in love and decided to marry each other.
A. romantic B. contractual C. lucky D. honest
LUCKY NUMBER
HOMEWORK
- Review the lesson
- Learn by heart new words and questions
- Prepare Speaking
THANKS FOR YOUR COOPERATION !
 
Gửi ý kiến