Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 2. Cultural diversity

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Trung Hiếu
Ngày gửi: 15h:26' 15-10-2021
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 25
Số lượt thích: 0 ngườiEnglish 12
UNIT 2: Cultural Diversity
Reading
Period: 8
India
Korea
Vietnam
America
China
1
2
3
4
5
Japan
6English 12
UNIT 2: Cultural Diversity
Reading
Period: 8
Listen to the passage
I. VOCABULARY
I. Vocabulary
diversity [dai`və:siti] (n)
Romantic (adj) : [rou`mæntik]
Contractual ( adj): [kən`træktjuəl]
Precede (v) : [pri:`si:d]
Confide (v) : [kən`faid]
Physical attractiveness: [`fizikl] [ə`træktivnis]

Partnership (n): [`pɑ:tnə∫ip]
Determine (v): [di`tə:min]
Sacrifice (v) [`sækrifais]
Oblige (v) [ə`blaidʒ]
Tính đa dạng
Lãng mạn
Thỏa thuận
xảy ra trước
Chia sẻ
Sự hấp dẫn ngoại hình
Quan hệ đối tác
Xác định
Hi sinh
Bắt buộc
II. PRACTICE
Task 1. Match the words in column A with their definitions in column B
Task 2 : Answer the questions.
What are the four key values in the survey?
2. Who are much more concerned with physical attractiveness when choosing a wife or a husband, the young Americans or the young Asians ?
3. What are the Indian students’ attitudes on a partnership of equals?
4. Why does the American wife trust her husband to do the right thing?
5. What is the main finding of the survey?
KEYS
They are physical attractiveness, confiding, partnership of equals, trust built on love.
The young Americans
The Indian students agree that a woman has to sacrifice more in a marriage than a man.
4. Because he loves her not because he has to.
5. The main finding of the survey is that young Asians are not as romantic as their American counterparts.
Game Show
Who is
the winner?
Task 3: Choose the best option
1
2
3
4
5
6
7
8
GO
Please choose the number
Question 1
A.
B.
C.
D.
Americans believe in .......... marriage – a boy and a girl are attract to each other, fall in love and decided to marry each other.
romantic
contractual
lucky
honest
Asians believe in ……....... marriage – the parents
of the bride and the groom decide on the marriage.
A.
B.
C.
D.
traditional
romantic
lucky
contractual
Question 2
LUCKY NUMBER
Question 4
A.
B.
C.
D.
The Americans agree that a wife should maintain the beauty and ……..... after marriage.
personality
appearance
disappear
characteristic
Question 5
The majority of Asian students reject the
American view that marriage is ..................
A.
B.
C.
D.
based on love
to sacrifice
contractual
partnership of equals
Question 6
More Asians students agree that a husband
is obliged to tell his wife....................
A.
B.
C.
D.
about his income
about his work
about his secret
where he has been
A.
B.
C.
D.
contractual
agreed
share
sacrificed
Many young people have objected to ______ marriage, which is decided by the parents of the bride and groom.
Question 7
LUCKY NUMBER
HOMEWORK
- Review the lesson
- Learn by heart new words and questions
- Prepare Speaking
THANKS FOR YOUR COOPERATION !
 
Gửi ý kiến