Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo


Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 5. Cultural identity. Lesson 2. Language

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hoài Thương
Ngày gửi: 17h:05' 30-11-2021
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 906
Số lượt thích: 0 người
UNIT 5: CULTURAL IDENTITY

PERIOD 39: LANGUAGEI. VOCABULARY

1. assimilate (v): đồng hóa
2. maintain (v): duy trì
3. national costumes: trang phục dân tộc
4. custom (n): phong tục, tập quán
5. cultural practices (n): các hoạt động VH
6. multicultural (adj): đa văn hóa
7. intergrate (v): hợp nhất
8. relate (v): liên quan
9. races (n): loài, chủng tộc
I. VOCABULARY
1. Write the words or phrases given in the box next to their meanings.
1. national costumes
2. assimilate
3. custom
4. maintain
5. cultural practices
6. multicultural
2. Complete the sentences with the correct forms of the words in 1.
1. cultural practices
2. custom
3. national costumes
4. maintain
5. multicultural
6. assimilated
II. PRONUNCIATION: Assimilation
1. The following phrases are spoken in slow, careful speech and in fast, connected speech. Listen and repeat. Pay attention to the pronunciation of the underlined sounds.
1b- t  k
2b- d  g
3b- n  ŋ
4b- n  ŋ
5b- s  ʃ
6b- z  ʒ
2. Listen and repeat the following sentences spoken in fast, connected speech.

t  k /// t  k
d  g /// d  g
n  ŋ
s  ʃ /// s  ʃ
Z  ʒ

1. Put the verbs in brackets in the present perfect or present perfect continuous.
1. have cleaned
2. have been trying
3. has stood
4. has been working/ has planted
5. have gone
6. haven’t finished
REVISION
1.Look at the picture; give the correct
form of the words in brackets.
Mary Linda Helen
a. Mary is (tall) as Helen.
b. Mary and Helen, Who is (tall)?
c. Linda is (tall) girl in the picture.
 as tall as
 taller
 the tallest
REVISION
Compare the two things, using Comparative
Ex: Motorcycle is (expensive) than bicycle
more expensive
The airplane is (expensive)

the most expensive
REVISION
A. Positive degree:
- S1 + be/V + as + adj / adv + as + S2+ (be/do)
B. Comparative degree – so sánh hơn:
- S1+ be/V+ short adj / adv + er + than+ S2+ (be/do)
- S1+ be/V+ more + long adj / adv + than+ S2+ (be/do)
C. Superlative degree- so sánh hơn nhất:
- S+ be/V+ the + short adj / adv + est + (N) +…..
- S + be/V+ the + most + long adj / adv +(N) +…

COMPARISON
REVISION

Exceptions:
Cách thêm ‘-er’ với short adj.
Tính từ ngắn là tính từ:
- có một âm tiết
Ví dụ: big (to), small (nhỏ), short (thấp)
- có hai âm tiết kết thúc bằng "-y"
Ví dụ: happy (vui vẻ), ugly (xấu xí), pretty (đẹp)
Các tính từ 2 âm tiết kết thúc bằng "le, et, er, ow" cũng có thể được dùng như tính từ ngắn.
Ví dụ:
simple - simpler (đơn giản hơn)
quiet - quieter (yên tĩnh hơn)
clever - cleverer (khéo léo hơn)
narrow - narrower (hẹp hơn)
Nam will get fat.
Nam is getting..............................(fat)
fatter and fatter.
The price of gold is becoming ................................(high)
Chart of the price of gold
higher and higher
SITUATION 2
SITUATION 3
Lan is ....................................................(beautiful)
more and more beautiful
SITUATION 4
The price of traveling becomes / is becoming ................................................ (expensive)
2 years ago
Now
more and more expensive
DOUBLE COMPARISON
Comparative and comparative
(Càng ngày càng)
Form:
- Short adj/adv: S + be/V + adj/adv-er and adj/adv-er ….
- Long adj/adv: S + be/V + more and more + adj/adv ….


Exceptions:
+ good/well  better and better
+ bad/ badly  worse and worse
. Meaning: càng ngày càng ....,
mỗi lúc một ..... hơn.
- Nam is getting fatter and fatter.
- Lan is more and more beautiful.
DOUBLE COMPARISON
II. The comparative………., the comparative
(Càng……., thì càng……..)
Form:
Short adj/adv:
+ The adj/adv-er + S + be/V, the adj/adv-er + S + be/V
Long adj/adv:
+ The + more adj/adv + S + be/V, the + more adj/adv + S + be/V
Eg: - The older she got, the quieter she became.
The more sensitive your skin is, the more dangerous it is.
The more careful a student is, the fewer mistakes she makes.   
Repeated comparatives ( so sánh kép).
2. Complete the following sentences with the correct forms of the words in brackets, using repeated comparatives.
1. better and better
2. higher and higher
3. more and more difficult
4. faster and faster
5. fewer and fewer
6. more and more
3. Use the given information to complete the sentences with repeated comparatives.
1. is becoming colder and colder
2. are becoming lower and lower
3. More and more people
4. was driving faster and faster
5. Fewer and fewer customers
Matching – pairworks.

1.His visit to New York seemed to get …………………(short)
because he was very busy at work.
2. Eating and traveling in this city is getting
…………………………………………………..…(expensive)

3. As the day went on, the weather got …………………..…(bad)
4. We had to stop the discussion because the question was

becoming…………............................(complicated)
5. Your English is OK now, your pronunciation has got
………………………………….. (good)
6. Little John is becoming………………………………………..…( active)
7. As it was getting dark, it was becoming to see everything…………………………………….............( difficult)
8. I feel happy as my birthday is coming........................(close)
shorter and shorter
more & more expensive
worse and worse
more and more complicated
better and better
more and more active
more and more difficult
closer and closer
SITUATION 1
...............................(big) the supermarket is,
................................(wide) the choice is.
The bigger
the wider
.........................................(comfortable) the hotel is,
..........................................(expensive) the rent is.
The more comfortable
the more expensive
SITUATION 2
DOUBLE COMPARISON
II.The + comparative, the + comparative
(Càng ……., càng ………)
Short adj/adv:
the adj/adv-er + S+ V, the adj/adv-er +S+V.
Long adj/adv:
The more+adj/adv +S+V, the more+adj/adv +S+V. Meaning: càng .... càng .....
The bigger the supermarket is, the wider the choice is.
The more comfortable the hotel is, the more expensive the rent is.
NAM HAS…
MILK
2 LOAVES OF BREAD
MEAT
BEEF
CHICKEN
POTATO
PORK
What will happen to Nam?

.................... (much) Nam eats, ......................
(fat) he will become.
SITUATION 3
The more
the fatter

Notes: With clauses:

The more + S + V

 The more Nam eats, the fatter he will become.
The more we learn, the more we know
 
Gửi ý kiến