Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

dàn ý tả cây phượng vĩ trường em

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Chu Trinh
Ngày gửi: 10h:33' 21-10-2008
Dung lượng: 826.5 KB
Số lượt tải: 671
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Đức Minh)

Bài Thuyết Trình Nhóm 5+6
d
Dàn Ý
I) Mở bài
_Phöôïng vó ñöôïc meänh danh laø naøng tieân cuûa muøa heø. Ñoái vôùi hoïc troø chuùng toâi, phöïông laø moät ngöôøi baïn thaân thieát.

_Đó cũng là loài cây tôi yêu quí nhất.
II) Thân bài
1)Đăc điểm gợi cảm của cây phượng :
_Tröôøng naøo cuõng coù vaøi ba caây phöôïng rôïp boùng saân tröôøng.
_Nhìn töø xa, caây phöôïng söøng söõng cao ñeán naêm saùu meùt, voøm laù xanh töôi che maùt caû goùc saân Gôïi hình aûnh 1 chieác duø thieân nhieân maùt röïôi.
_Thaân caây to, xuø xì, nhieàu maáu treân ñoù khaéc ghi laïi bieát bao daáu aán cuûa moät thôøi caép saùch: veát khaéc, hình veõ ngaây ngoâ, deã thöông.
_Mùa thu,tán lá xanh chuyển sang màu vàng úa Gió nhẹ làm những chiếc lá li ti đầy rơi trên tóc ? thơ mộng làm sao.
_Hoa phượng đỏ rực như lửa, cánh hoa cong cong duyên dáng ?báo hiệu mùa hè về, để lại tình cảm bâng khuâng của cô cậu học trò nhỏ khi phải xa trường, xa bạn
2) Ích lợi của cây phượng:
_Cây phượng luôn che bóng mát cho sân trường, tạo không khí trg lành mát mẻ và thật dễ chịu cho việc học tập.
_Phượng còn làm đẹp phố phường.

_Là đề tài của thơ ca, nhạc họa.
3)Kỉ niệm :
_Phöôïng ko coù traùi ngoït ñeå ñôøi, khoâng theå xeû ra laáy goã  ñoái vôùi ngöôøi ñôøi: voâ tích söï. Nhöng ñoái vôùi hoïc troø phöôïng voâ cuøng quí giaù.
_Baùo tin heø veà  moãi naêm moät laàn nhìn saéc hoa röøng röïc treân caønh  taâm traïng: thôû phaøo nheï nhoõm vì moät naêm hoïc vaát vaû saép keát thuùc, nhöõng ngaøy vui tröôùc maët
_Đối với những cô cậu sắp phải xa trường ? phượng gieo vào lòng họ những tình cảm lưu luyến dịu ngọt, sắc phượng thắm trên một bầu nhung nhớ
_Giờ chơi nào ? ngồi ngay góc phượng, cành lá rung rinh mát rượi, thả lòng mình theo bóng lá đu đưa
_Phöôïng luoân laø loaøi caây gôïi nhôù, gôïi thöông cho nhöõng ai coi troïng tuoåi hoïc troø
III) Kết bài:
_ Toâi cuõng laø moät trg soá ñoù.
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý THEO DÕI PHẦN TRÌNH BÀY CỦA NHÓM CHÚNG TÔI
No_avatarf

bai` thuyet' trinh` ma` doAN cuoi' con` viet' tat'.po' tay vs cac' co giao',thay` giao'.bai` dj nop cho nha` truong` ma`...

No_avatar

doi voi nguoi doi cay phuong vi ko he vo tich su nhe.ko nen ap dat nhu vay

No_avatarf

Bài gì mà sơ sài woa chả hay gì cả!  Không biết ngượng


No_avatar

tai sao lai noi phuong ngoai doi vo tich su Khóc

 

No_avatarf

bài viết chẳng có cảm xúc tẹo nào.Sơ sài wa!!!Lưỡng lự

No_avatar

good

Avatar

Chả đọc được chữ gì

 
Gửi ý kiến