Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 18. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Thị Mai Hoa
Ngày gửi: 19h:13' 11-01-2016
Dung lượng: 3.2 MB
Số lượt tải: 501
Số lượt thích: 0 người

Người trình bày : Lê Quang Thắng
Chuyên đề
NGUYỄN ÁI QUỐC VỚI SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG
CỘNG SẢVIỆT NAM ( 1919 – 1930 )
TIẾT 21- 22
I. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930)
1. Hoàn cảnh.
- Ba tổ chức cộng sản ra đời, song hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng với nhau.
- Hội nghị bắt đầu từ ngày 6-1- 1930 tại Cửu Long ( Hương Cảng - Trung Quốc) do Nguyễn Ái Quốc chủ trì.
=> Phải có một Đảng thống nhất .
Chuyên đề
NGUYỄN ÁI QUỐC VỚI SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG
CỘNG SẢVIỆT NAM ( 1919 – 1930 )
TIẾT 21- 22
LƯỢC ĐỒ NƠI THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
* Thành phần dự hội nghị:
Nguyễn Ái Quốc (đại biểu Quốc tế Cộng sản)- chủ trì hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Đại biểu nước ngoài: Lê Hồng Sơn
Hồ Tùng Mậu
Nguyễn Đức Cảnh Trịnh Đình Cửu
đại biểu Đông Dương Cộng sản Đảng
Châu Văn Liêm Nguyễn Thiện
đại biểu An Nam Cộng sản Đảng
? Hoàn cành nào dẫn tới hội nghị thành lập Đảng?
NGUYỄN ÁI QUỐC
Từ người yêu nước chân chính
Chủ nghĩa
Mác – Lê-nin
Trở thành người chiến sĩ
cộng sản (1920)
Chuẩn bị lý luận
Lực lượng CM
Thành lập Hội Việt Nam
CM Thanh Niên
Sự
ra đời
3 tổ chức cộng sản
(1929 – 1930)
Thống nhất
Đảng cộng sản Việt Nam
(3-2-1930)
NGUYỄN ÁI QUỐC
Từ người yêu nước chân chính

NGUYỄN ÁI QUỐC VỚI SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN
VIỆT NAM ( 1919 – 1930 )
TIẾT 21- 22
+ Tán thành thống nhất 3 tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất: Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ Thông qua chính cương, sách lược vắn tắt, điều lệ tóm tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Chính cương ,sách lược vắn tắt được thông qua là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.
2. Nội dung hội nghị thành lập Đảng
Chính cương vắn tắt của Đảng khẳng định: Đảng “chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. Nhiệm vụ của cuộc cách mạng ấy là đánh đổ đế quốc Pháp và bọn phong kiến làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập, nhân dân được tự do, thành lập chính phủ công nông binh, tổ chức ra quân đội công nông, quốc hữu hóa tất cả sản nghiệp của tư bản đế quốc, thu hết ruộng đất của đế quốc làm của công và chia cho dân cày nghèo, mở mang công nông nghiệp, thi hành luật ngày làm 8 giờ…
CHÍNH CƯƠNG VẮN TẮT
ĐIỀU LỆ VẮN TẮT
Điều lệ vắn tắt của Đảng qui định: “Ai tin theo chủ nghĩa cộng sản, chương trình Đảng và Quốc tế Cộng sản, hăng hái tranh đấu cẩn thận và dám hy sinh phục tùng mệnh lệnh Đảng và đóng kinh phí, chịu phấn đấu trong một bộ phận Đảng thời được vào Đảng”.
Chuyên đề
NGUYỄN ÁI QUỐC VỚI SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG
CỘNG SẢVIỆT NAM ( 1919 – 1930 )
TIẾT 21- 22
Lời kêu gọi 1930
LỜI KÊU GỌI
Lời kêu gọi có đoạn: "Hỡi công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, học sinh! Anh chị em bị áp bức, bóc lột!
- Đảng cộng sản Việt Nam đã được thành lập. Đó là Đảng của giai cấp vô sản… Từ nay anh chị em chúng ta cần phải gia nhập Đảng, ủng hộ Đảng và đi theo Đảng để:
+ Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến Việt Nam và giai cấp tư sản phản cách mạng.
+ Làm cho nước Việt Nam được độc lập.
+ Thực hiện ngày làm 8 giờ.
+ Hủy bỏ thuế thân, miễn các thứ thuế cho nông dân nghèo.
Hội nghị có ý nghĩa như một Đại hội thành lập Đảng.
3. Ý nghĩa:
4. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc:
- Là người sáng lập Đảng và đề ra đường lối cơ bản cho cách mạng Việt Nam.
Em hãy hoàn thành bài tập sau? Bằng cách ngang nối các địa danh và các
hoạt đông của Nguyễn Ái Quốc trong thời gian 1917 - 1925
a
Nguyễn Ái Quốc
ở Pháp(1917 -1923)
b
Nguyễn Ái Quốc
ở Liên Xô(1923-1924)
c
Nguyễn Ái Quốc
ở Trung Quốc(1917 -1923)
3
Tìm ra con đường
cứu nước
1
Chuẩn bị về tư tưởng
chính trị cho việc thành
lập một chính đảng vô sản
2
Chuẩn bị về tổ chức cho việc
thành lập một chính đảng
vô sản
- Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp tại Hương Cảng (Trung Quốc) vào tháng 10/1930, thông qua Luận cương chính trị.
II. Luận cương chính trị (10 -1930)
TỔNG BÍ THƯ TRẦN PHÚ
Chuyên đề
NGUYỄN ÁI QUỐC VỚI SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG
CỘNG SẢVIỆT NAM ( 1919 – 1930 )
TIẾT 21- 22
? Luân cương chính trị 10/1930 có nội dung cơ bản như thế nào?
(làm việc theo nhóm)
Nhóm 1: ? Tính chất cách mạng Việt Nam?
Nhóm 2: ? Nhiệm vụ cách mạng tư sản
dân quyền
Nhóm 3: ? Lực lượng của cách mạng?
Nhóm 4: ? Quan hệ với cách mạng thế giới?
Tính chất: từ cách mạng tư sản dân quyền
lên cách mạng XHCN, bỏ qua TBCN
Nhiệm vụ CMTSDQ là chống Phong Kiến,
chống đế quốc thực dân.
Lực lượng:Đại bộ phận quần chúng
nhân dân. (CN+ND)
Quan hệ mật thiết với cách mạng thế giới,
đặc biệt là vô sản Pháp
Nội dung cơ bản của
Luận Cương Chính Trị (10/1930)
Trần Phú
Sinh ngày 1/5/1904. Quê quán : Hà Tĩnh
Từng là học sinh trường Quốc học Huế
Tham gia Hội phục Việt, gia nhập Tân Việt Cách mạng đảng.
Tháng 8/1926, gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Trung Quốc.
Năm 1927, ông được cử sang Liên Xô học Đại học Phương Đông ở Mát-xcơ-va.
Tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-7/02/1930), ông được cử làm Tổng Bí thư Ban chấp hành trung ương.
Ngày 19/4/1931, ông bị thực dân Pháp bắt tại Sài Gòn. Chúng tra tấn dã man cho đến chết tại nhà thương Chợ Quán.
(1904-1931)
Tổng Bí thư Đảng đầu tiên
Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng?
? Đảng thành lập là kết quả của các
cuộc đấu tranh nào?
Đảng ra đời là sản phẩm của sự
kết hợp nào?
Đảng ra đời có ý nghĩa như thế nào đối
với giai cấp công nhân, cm Việt Nam?
Đảng ra đời đã làm cho cm Việt
Nam và cách mạng thế giới quan hệ
với nhau như thế nào?
Đảng ra đời có vai trò như thế nào
đối với cách mạng và lịch sử dân
tộc Việt Nam?
Đảng thành lập là kết quả của các cuộc
đấu tranh dân tộc, đấu tranh giai cấp
Đảng ra đời là sản phẩm của sự kết hợp
Chủ nghĩa Mác Lê-nin PTCN, PTYN
Đảng ra đời là bước ngoặt vĩ đại đối
với giai cấp công nhân, cm Việt Nam
Đảng ra đời đã làm cho cm Việt Nam
trở thành một bộ phận khăng khít của
cách mạng thế giới
Đảng ra đời là sự chuẩn bị đầu tiên có
tính tất yếu, quyết định cho sự phát
triển của cách mạng Việt Nam.
Ý nghĩa lịch sử của
việc thành lập Đảng
Đất nước từ ngày có Đảng
Nhà Số 90 Phố Thợ Nhuộm
Tại căn phòng nhỏ trong ngôi nhà này, đồng chí Trần Phú đã viết bản Dự thảo “Luận cương chính trị” của Đảng vào năm 1930. Tại đây, có thể còn là nơi ra đời của một số tài liệu tuyên truyền của Đảng trong khi lãnh đạo phong trào Cách mạng Việt Nam thời kỳ 1930-1934 và phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ngôi nhà này là một trong những cơ sở bí mật của cơ quan Trung ương lâm thời Đảng Cộng Sản Việt Nam từ tháng 2-1930 đến tháng 10-1930
NƠI VIẾT BẢN LUẬN CƯƠNG 1930
Nhà Số 90 Phố Thợ Nhuộm


-Tính chất:
+ Cách mạnh tư sản dân quyền.
+ Cách mạng xã hội chủ nghĩa ( không
cần TBCN ).
- Nhiệm vụ: Đánh đổ phong kiến, đế quốc
-Mục tiêu: Giải phóng Đông Dương
xây dựng chính quyền công-nông,
thực hiện cách mạng ruộng đất.
-Lực lượng cách mạng: Chủ yếu là công nhânvà nông dân.
- Lãnh đạo cách mạng: Đảng Cộng Sản
- Quan hệ quốc tế: Cách mạng Đông
Dương là một bộ phận của cách mạng thế giới
Chuyên đề
NGUYỄN ÁI QUỐC VỚI SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG
CỘNG SẢVIỆT NAM ( 1919 – 1930 )
TIẾT 21- 22
II. LUẬN CƯƠNG CHÍNH TRỊ (10-1930)
Tấm biển trên căn hầm tại ngôi nhà số 90 phố Thợ Nhuộm, Hà Nội ghi: Tại đây đồng chí Trần Phú đã viết bản "Luận cương về cách mạng tư sản dân quyền" của Đảng
LUẬN CƯƠNG CHÍNH TRỊ (10/1930)
Lăng mộ đồng chí Trần Phú tại làng Tùng Ảnh – Hà Tĩnh* Đối với Việt Nam:
- Là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp.
- Là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác Lê – Nin với phong
rào công nhân và phong trào yêu nước.
- Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử Cách Mạng Việt
Nam, khẳng định công nhân đủ sức lãnh đạo cách mạng
và chấm dứt khủng hoảng về phong trào cách mạng.
- Là sự chuẩn bị tất yếu, quyết định những bước phát triển
nhảy vọt của cách mạng.
* Đối với thế giới:
- Cách Mạng Việt Nam là bộ phận cách mạng của thế giới
III. Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA VIỆC THÀNH LẬP ĐẢNG
Chuyên đề
NGUYỄN ÁI QUỐC VỚI SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG
CỘNG SẢVIỆT NAM ( 1919 – 1930 )
TIẾT 21- 22
1945
1954
1975
1986
nay
Đảng ra đời là sự chuẩn bị đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam

* Sơ đồ:
Chủ nghĩa Mác
Lê – Nin
Phong trào công nhân
Phong trào yêu nước
Đảng cộng sản việt nam ra đời
Chuyên đề
NGUYỄN ÁI QUỐC VỚI SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG
CỘNG SẢVIỆT NAM ( 1919 – 1930 )
TIẾT 21- 22
Bản đồ tư duy lịch sử lớp 9. Bài 18 : Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời
Giáo viên : Lê Quang Thắng Trường THCS Đồng Tâm – Mỹ Đức – Hà Nội
Lê Hồng Sơn
HồTùng Mậu
Nguyễn Ái Quốc
Nguễn Đức Cảnh
Châu Văn Liêm
Nguyễn Thiệu
Nguyễn Ái Quốc
CHÚC QUÍ THẦY CÔ VÀ CÁC EM MỘT NĂM MỚI AN KHANG, HẠNH PHÚC
 
Gửi ý kiến